NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

Otvorenie výstavy Homo novus v novozámockom Múzeu Jána Thaina

Nové Zámky, 27. októbra 2011

 

 Vo štvrtok 27. októbra 2011 sa v novozámockom Múzeu Jána Thaina konalo slávnostné otvorenie výstavy s názvom Homo novus. Jej obsahom je zrod nových dynastií v 16. storočí, ich vzostup a pôsobenie v politickom a spoločenskom živote.

Výstava sa uskutočnila za podpory Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Expozícia bola zostavená v kooperácii s partnermi z Maďarska, konkrétne Múzea v Tatabányi, Múzea Ferenca Nádasdyho v Sárvári, Múzea Jánosa Xantusa v Győri a Esterházyho kaštiela v Tate, ako aj Tekovského múzea v Leviciach. Hlavným organizátorom a autorom výstavy je Julianna Kisné Cseh, hlavný muzeológ Múzea v Tatabányi. Kurátorom výstavy je Zsuzsanna Varga, pracovníčka Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch.

Vernisáž otvorila a prítomných privítala riaditeľka múzea Helena Gudmonová. V úvodných slovách pripomenula, že výstava, ktorú dnes verejnosti sprístupňujeme, vznikla v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika na roky 2007 až 2013 „Interkulturálne vzťahy v karpatskej kotline“. Potom nasledoval krátky hudobný program, ktorý pozostával z dobových skladieb zo 16. storočia v podaní komorného súboru Luxurians pri Základnej umeleckej škole v Nových Zámkoch pod vedením Ladislava Dráfiho.

Hlavná organizátorka výstavy Julianna Kisné Cseh vo svojom otváracom prejave upresnila, že pojem „homo novus,” to zn. nová aristokracia, pochádza z antického Ríma a označuje člena šľachtickej rodiny, ktorý ako prvý dostal funkciu vo verejnej správe. „Nie náhodou sme preto vybrali predstaviteľov najvýznamnejších šľachtických rodov 16. storočia Nádasdy, Pálffy a Esterházy. O posledných dvoch dynastiách nie je potrebné sa zvlášť podrobnejšie zaoberať, lebo po nich sa nám zachovali významné stavebné a iné kultúrne pamiatky, ktoré vám teraz poskytujeme k dispozícii. Gróf Mikuláš Pálffy bol jedným najvýznamnejších postáv protitureckých bojov a určitú dobu bol aj hradným kapitánom Nových Zámkov. Bol v úzkom priateľskom vzťahu s Ferencom Nádasdym, synom Tomáša, ktorý bol homo novus z dynastie Nádasdy. Obaja Nádasdyovci vďačia svojej popularite nielen vďaka objavom vo vojenskej technike, ale aj tým, že boli mecenášmi v oblasti umenia a kultúry v takom rozsahu, ktorý ich ďaleko odlišoval od ostatných aristokratov svojej doby.”

Hlavná organizátorka expozície Julianna Kisné Cseh pre našu redakciu povedala, že myšlienku uskutočniť túto výstavu poskytlo trojdňové podujatie v Maďarsku z príležitosti bitky v Tate dňa 23. mája 1597, kde pri dobývaní hradu prvýkrát vyskúšali petardy ako vojenskotechnickú novinku, a ktorú neskôr úspešne použili aj pri znovudobytí hradu Győr. „Historické obdobie teda bolo dané a z novovznikajúcej aristokracie sme zvolili tri rody spomenuté aj v otváracom prejave preto, lebo ich predstavitelia boli palatínmi, krajinskými sudcami a zastávali iné dôležité funkcie v armáde a vo verejnej správe. Pre tieto tri dynastie sa práve v tomto období začal ich spoločenský vzostup” – dodala hlavná organizátorka.

Podľa vyjadrenia kurátorky Zsuzsanny Varga cieľom výstavy je poukázať obdobie po bitke pri Moháči, v ktorej mnoho šľachtických rodov vymrelo. Podľa jej slov „Dnes otvorenou expozíciou chceme na príklade dynastií Pálffyovcov, Nádasdyovcov a neskôr aj Esterházyovcov priblížiť základné charakteristiky obdobia 16. storočia, ako aj vznik a vzostup novej aristokracie.”

„S múzeami, ktoré sa podieľajú na teraz otvorenej výstave, udržujeme dlhoročné nielen pracovné, ale aj súkromné priateľské vzťahy. Už aj v minulosti sme organizovali spoločné podujatia. Tak sa mohlo stať, že po úspešnom predstavení expozície Homo novus v zahraničných partnerských múzeách, ako aj v domácom Tekovskom múzeu v Leviciach sa teraz ponúka možnosť aj pre návštevníkov z Nových Zámkov a jeho okolia, aby sa oboznámili s týmto významným obdobím našich dejín“ – povedala riaditeľka Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch Helena Gudmonová.

Výstava Homo novus potrvá až do 31. januára 2012.

 

Text a fotografie: MP

 

 

Otvorenie výstavy Homo novus; Komorný súbor Luxurians pri Základnej umeleckej škole

v Nových Zámkoch pod vedením učiteľa Ladislava Dráfiho

 

 

Program komorného súboru Luxurians pri Základnej umeleckej škole

v Nových Zámkoch; v strede učiteľ Ladislav Dráfi

 

 

Riaditeľka Múzea Jána Thaina v Nových Zámkch Mgr. Helena Gudmonová,

hlavná muzeologička Múzea v Tatabányi Julianna Kisné Cseh

a kurátorka výstavy Zsuzsanna Varga

 

 

Program komorného súboru Luxurians pri Základnej umeleckej škole

v Nových Zámkoch

 

 

Pohľad na otvorenie výstavy Homo novus; v popredí Komorný súbor Luxurians

pri Základnej umeleckej škole v Nových Zámkoch