NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

Odhalenie súsošia svätých Cyrila a Metoda v Nových Zámkoch

Nové Zámky, 5. júla 2011.

 

Dňa 5. júla 2011, v deň sviatku sv. Cyrila a Metoda sa v Nových Zámkoch konala slávnosť, v rámci ktorej odhalili súsošie vierozvestcov. Zišli sa na nej vysokí predstavitelia cirkvi a mesta. Slávnosť sa tešila veľkému záujmu občanov.

Súsošie je dielom mladého autora, novozámockého rodáka Romana Hrčku. Najprv študoval na Škole úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru v Bratislave a potom absolvoval Vysokú školu výtvarných umení. Postavy svätcov stoja na otvorenej knihe popísanej hlaholským písmom. Postavenie súsošia iniciovalo mestské zastupiteľstvo v Nových Zámkoch.

Pred slávnostným obradom odhalenia súsošia sa vo farskom Kostole povýšenia svätého kríža konala svätá omša, ktorú celebroval sekretár Kongregácie pre východné cirkvi JE arcibiskup Cyril Vasiľ. Koncelebrovali ju biskup Nitrianskej diecézy JE Mons. Viliam Judák, ďalej biskupský vikár Nitrianskej diecézy Mons. Zoltán Ďurčo, ako aj mnohí ďalší predstavitelia rímskokatolíckej cirkvi.

Po svätej omši sa účastníci v liturgickom sprievode odobrali na námestie za kláštorom Rehole menších bratov Františkánov (Ordo fratrum minorum). Po slávnostnom príhovore primátora mesta Ing. Gejzu Pischingera odhalili súsošie primátor mesta a provinciálny predstavený františkánov Pater Jeremiáš Kvaka. Slávnostný obrat požehnania súsošia vykonal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

 

Text a foto: MP

 

 

Súsošie svätých Cyrila a Metoda v Nových Zámkoch

 

 

Liturgický sprievod vchádza do farského Kostola povýšenia svätého kríža v Nových Zámkoch

 

 

Biskup Mons. Viliam Judák si podáva ruku s primátorom Nových Zámkov Ing. Gejzom Pischingerom

 

 

Predstavitelia rímskokatolíckej cirkvi na slávnostnej svätej omši vo farskom Kostole povýšenia svätého kríža v Nových Zámkoch

 

 

Nitriansky biskup Viliam Judák a arcibiskup Cyril Vasiľ počas úvodnej časti svätej omše

 

 

Uvítací prejav ...

 

 

... novozámockého farára a dekana a biskupského vikára Nitrianskej diecézy Mons. Zoltána Ďurča

 

 

Primátor Nových Zámkov Ing. Gejza Pischinger a ďalší predstavitelia mesta počas svätej omše

 

 

Ďalší záber, na ktorom vidno predstaviteľov rímskokatolíckej cirkvi na slávnostnej svätej omši

 

 

Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, arcibiskup Cyril Vasiľ a biskupský vikár Mons. Zoltán Ďurčo

 

 

Ďalší predstavitelia cirkvi, rehoľných rádov a cirkevných organizácií

 

 

Sekretár Kongregácie pre východné cirkvi JE arcibiskup Cyril Vasiľ

 

 

Biskup Nitrianskej diecézy JE Mons. Viliam Judák počas homílie

 

 

Biskup Nitrianskej diecézy JE Mons. Viliam Judák

 

 

Nitriansky biskup Viliam Judák a arcibiskup Cyril Vasiľ počas jedného z obradov svätej omše

 

 

Ústredným prvkom liturgie eucharistie je pieseň vďaky - prefácia

 

 

Akt premenenia chleba a vína ma telo a krv Ježiša Krista

 

 

Prosba Ducha Svätého o posvätenie obetných darov - epikléza

 

 

Lámanie chleba a volanie na hostinu Pánovu (Agnus Dei)

 

 

Obrad prijímania (communio), ktorého sa najprv zúčastňujú kňazi ...

 

 

... a po nich veriaci

 

 

Záverečné požehnanie veriacich

 

 

Liturgický sprievod na ceste z farského Kostola povýšenia svätého kríža na námestie za kláštorom Rehole menších bratov Františkánov

 

 

Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák a biskupský vikár Mons. Zoltán Ďurčo v liturgickom sprievode

 

 

Liturgický sprievod prechádza okolo kláštora Rehole menších bratov Františkánov

 

 

Slávnostný prejav predniesol ...

 

 

... primátor mesta Nové Zámky Ing. Gejza Pischinger

 

 

Slávnostné odhalenie súsošia sv. Cyrila a Metoda vykonali provinciálny predstavený františkánov Pater Jeremiáš Kvaka a primátor mesta Nové Zámky Ing. Gejza Pischinger

 

 

Slávnostná chvíľa po odhalení súsošia sv. Cyrila a Metoda

 

 

Riaditeľka Galérie umenia v Nových Zámkoch Magdaléna Klobučníková predstavuje súsošie a jej autora Romana Hrčku

 

 

Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák ...

 

 

... požehnáva súsošie sv. Cyrila a Metoda