S T A N O V Y

 

v znení dodatku č. 1 zo dňa 13. decembra 2007

a dodatku č. 2 z 26. februára 2011

 

 

 

 

 

Nové Zámky 2011

 

 

 

 

 

 

Stanovy

občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

(vypracoval: JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.)

 

My, potomkovia šľachticov bývalého Uhorského kráľovstva:

Domonkos Štefan Karol, Mgr., nar.: 21.11.1936, bydlisko: Lipová 30, 921 01 Piešťany,

Domonkosová Eva, RNDr., rod. priezvisko: Kmentová, nar.: 6.2.1963, bydlisko: Lipová 30, 921 01 Piešťany,

Erdődy Ferenc, nar.: 28.12.1944, bydlisko: Rúbanisko II. 429/67, 984 03 Lučenec,

Erdődy Božena, rod. priezvisko: Figová, nar.: 7.6.1947, bydlisko: Rúbanisko II. 429/67, 984 03 Lučenec,

Erdődy Xavér Ferenc, nar.: 19.10.1975, bydlisko: Za škôlkou 9, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce,

Kasanický Matej, Mgr., nar.: 29.12.1980, bydlisko: Furdekova 7/A, 851 04 Bratislava,

Práznovszky Mikuláš, JUDr. Ing., CSc., nar.: 11.5.1949, bydlisko: Bočná 26, 940 71 Nové Zámky,

Práznovszká Zuzana, MUDr., rod. priezvisko: Ölveczká, nar.: 25.2.1952, bydlisko: Bočná 26, 940 71 Nové Zámky,

Práznovszky Mikuláš, Bc., nar.: 2.8.1981, bydlisko: Bočná 26, 940 71 Nové Zámky a

Práznovszky Éva, Mgr., nar.: 25.7.1982, bydlisko: Bočná 26, 940 71 Nové Zámky

(ďalej len „zakladatelia“),

 

vychádzajúc z trvalého historického odkazu našich predkov,

prejavujúc vôľu zachovávať kultúrne, morálne a etické hodnoty nášho národa,

rozhodnutí prísne dodržiavať ústavné princípy Slovenskej republiky,

odhodlaní prispievať k európskej integrácii a zbližovaniu národov,

uplatňujúc princípy novodobej koncepcie ľudských práv a základných slobôd,

v duchu kresťanských tradícií,

 

na podnet pána Ferenca Erdődyho z Lučenca sme sa

 

d o h o d l i

 

na nasledovnom:

 

 

 

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 

Článok 1

Názov a sídlo

1) Zakladá sa občianske združenie s názvom

 

Nobilitas Carpathiae

 

(ďalej len „združenie“).

2) Združenie je právnickou osobou.

3) Sídlom združenia je Bočná 26, 940 71 Nové Zámky.

 

 

DRUHÁ ČASŤ

ČINNOSŤ ZDRUŽENIA

 

Článok 2

Všeobecné ustanovenia

1) Združenie vykonáva svoju činnosť v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

2) Združenie

a) nevykonáva podnikateľskú činnosť,1)

b) neinvestuje svoj majetok2) a

c) nevydáva a nenadobúda cenné papiere.3)

3) Združenie je za účelom výkonu činnosti a spravovania svojho majetku oprávnené vstupovať do občianskoprávnych vzťahov.

 

Článok 3

Cieľ činnosti

1) Cieľom činnosti združenia je za podpory širokej občianskej verejnosti

a) združiť potomkov šľachticov bývalého Uhorského kráľovstva žijúcich na území Slovenskej republiky,

b) dosiahnuť spoločenské uznanie hodnôt, ktorých nositeľmi bola v minulosti šľachta, a ktoré sú zlučiteľné so súčasnými princípmi demokratického a právneho štátu,

c) zvýšiť hospodársku a sociálnu rovnosť všetkých občanov bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, náboženstvo, politické alebo iné zmýšľanie, národnostný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, rod alebo iné postavenie,

d) obnoviť zanedbané a zanedbávané kultúrne a historické dedičstvo po predchádzajúcich generáciách,

e) uchovávať odkaz historických rodín, ktoré sa významnou mierou pričinili o rozvoj našej vlasti,

f) udržiavať a rozvíjať kontakt medzi rodinnými príslušníkmi žijúcimi doma a v zahraničí.

2) Cieľom združenia nie je akýmkoľvek spôsobom oslabovať alebo narúšať ústavné základy Slovenskej republiky, najmä

a) zmena územného alebo štátoprávneho usporiadania,

b) odopieranie alebo obmedzovanie práv občanov pre ich pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, náboženstvo, politické alebo iné zmýšľanie, národnostný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, rod alebo iné postavenie,

c) roznecovanie nenávisti a neznášanlivosti z týchto dôvodov,

d) podpora násilia alebo

e) iné porušovanie Ústavy Slovenskej republiky alebo zákonov.

 

Článok 4

Predmet činnosti

1) Predmetom činnosti združenia je najmä

a) výchova, vzdelávanie a osvetová činnosť s cieľom zapojenia občanov do činnosti združenia,

b) vyvolávanie a udržiavanie verejnej diskusie o cieľoch združenia,

c) formovanie verejnej mienky o cieľoch združenia,

d) získavanie občianskej podpory pre zmenu potrebnej legislatívy,

e) presadzovanie cieľov združenia do programov politických subjektov,

f) metodická a poradenská činnosť v oblasti histórie, archívnictva, heraldiky a genealógie, ako aj poskytovanie technickej pomoci pri tejto činnosti,

g) vyhľadávanie a dokumentovanie spoločenských, kultúrnych a historických hodnôt týkajúcich sa života bývalej šľachty,

h) aktívna odborná a finančná podpora rekonštrukcie chátrajúcich historických pamiatok,

i) ochrana životného prostredia, najmä v bezprostrednom okolí významných historických pamiatok,

j) verejnoprospešná činnosť zameraná najmä na4)

1. ochranu a podporu zdravia,

2. podporu športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých a

3. zachovanie kultúrnych hodnôt,

k) starostlivosť o výchovu mládeže v duchu cieľov združenia.

2) Predmetom činnosti združenia nie je dosahovanie jej cieľov spôsobmi, ktoré sú v rozpore s ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

3) Združenie môže na zabezpečenie svojej činnosti zamestnávať fyzické osoby (zamestnancov) v pracovnom pomere. Vzťahy medzi združením a zamestnancom upravuje osobitný predpis.5)

 

Článok 5

Metóda činnosti

Združenie používa na dosiahnutie svojich cieľov najmä tieto metódy:

a) osobný príklad členov združenia tak v ich súkromnom živote ako aj na verejnosti,

b) vyhľadávanie a analýza významných skutočností týkajúcich sa predmetu činnosti združenia,

c) spolupráca združenia s fyzickými osobami, právnickými osobami, štátnymi orgánmi, orgánmi územnej samosprávy a inými občianskymi združeniami,

d) propagácia cieľov združenia a výsledkov jej činnosti pri priamom styku s občanmi a prostredníctvom masových oznamovacích prostriedkov,

e) výchova a vzdelávanie občanov v duchu cieľov združenia,

f) reklama a

g) lobyzmus.

 

 

TRETIA ČASŤ

SYMBOLY ZDRUŽENIA

 

 

Prvý oddiel

Všeobecné ustanovenia

 

Článok 6

Druhy symbolov

1) Združenie má právo na vlastné symboly.

2) Symboly združenia sú:

a) erb združenia,

b) vlajka združenia,

c) pečať združenia a

d) palatínska pečať.

3) Združenie predkladá Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) návrh na zápis symbolov združenia do Heraldického registra Slovenskej republiky.

 

 

Druhý oddiel

Vyobrazenie symbolov

 

Článok 7

Vyobrazenie erbu združenia

1) Erb združenia tvorí štvrtený štít. V prvom a štvrtom červenom poli dvojitý strieborný kríž vztýčený na strednom vyvýšenom vŕšku zeleného trojvršia, v druhom a treťom oranžovom poli zlatá koruna bývalého Uhorského kráľovstva (ďalej len „štít erbu“). Nad štítom slnko vychádzajúce spoza zeleného trojvŕšia. Štítonosičmi sú dvaja vznášajúci sa bieloodetí anjeli. Pod štítom strieborná stuha s čiernym nápisom: „Nobilitas Carpathiae Societas Civilis“ (ďalej len „erb“).

2) Erb sa vyobrazuje farebne, odtieňmi šedej farby alebo v kresbe. Na listinách zásadného významu možno erb vyhotoviť aj ako reliéf vo farbe listiny.

3) Príklady vyobrazenia erbu sú na obr. č. 1.

 

 

 

 

Obr. č. 1: Príklady vyobrazenia erbu združenia

 

 

Článok 8

Vyobrazenie vlajky združenia

1) Vlajka združenia pozostáva z bieleho podkladu, v strede ktorého je umiestnený erb vo farebnom vyobrazení. Pomer strán vlajky je 2 : 3 (ďalej len „vlajka“).

2) Vyobrazenie vlajky je na obr. č. 2.

 

 

 

Obr. 2: Vyobrazenie vlajky združenia

 

 

Článok 9

Vyobrazenie pečate združenia

1) Pečať združenia je okrúhla a má priemer 36 mm. V jej strede štít erbu a okolo neho je do kruhu umiestnený nápis (kruhopis) „* NOBILITAS CARPATHIAE * SOCIETAS CIVILIS *“ (ďalej len „pečať“).

2) Vyobrazenie pečate je na obr. č. 3.

 

 

 

Obr. 3: Vyobrazenie pečate združenia

 

 

Článok 10

Vyobrazenie palatínskej pečate

1) Palatínska pečať je okrúhla a má priemer 36 mm. V jej strede štít erbu a okolo neho je do kruhu umiestnený nápis (kruhopis) „* PALATINUS * REGNI *“.

2) V strede palatínskej pečate sa namiesto štítu erbu môže nachádzať aj rodová pečať palatína.

3) Príklad vyobrazenia palatínskej pečate je na obr. č. 4.

 

 

 

Obr. 2: Vyobrazenie palatínskej pečate

 

 

Tretí oddiel

Používanie symbolov

 

Článok 11

Základné ustanovenia

1) Združenie môže používať svoje symboly len v súlade s týmito stanovami. Ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov6) tým nie sú dotknuté.

2) Tretím osobám nie je dovolené používať symboly združenia.

 

Článok 12

Používanie erbu

1) Združenie označuje svojim erbom

a) budovu, ktorá je sídlom združenia,

b) úradnú miestnosť orgánov združenia,

c) zasadaciu miestnosť orgánov združenia.

2) Združenie ďalej označuje svojim erbom

a) interné právne predpisy združenia,

b) písomnosti vydávané orgánmi združenia, ktoré obsahujú rozhodnutie orgánu združenia alebo ktorými sa osvedčujú dôležité skutočnosti,

c) listiny používané štatutárnymi orgánmi združenia v úradnom styku s tretími osobami,

d) tlačoviny používané členmi orgánov združenia v spoločenskom styku.

 

Článok 13

Používanie vlajky

Združenie používa svoju vlajku pri

a) zasadnutiach šľachtického snemu,

b) slávnostných aktoch združenia alebo jeho orgánov.

 

Článok 14

Používanie pečate

1) Združenie používa svoju pečať ako pečiatku pri podpisoch členov štatutárnych orgánov, najmä na

a) interných právnych predpisoch združenia,

b) rozhodnutiach a iných jednorazových aktoch orgánov združenia,

c) písomných právnych úkonoch štatutárnych orgánov združenia.

2) Odtlačok pečiatky má červenú farbu. Na listinu sa môže naniesť pečatidlom alebo pomocou prostriedkov výpočtovej alebo tlačiarenskej techniky.

3) Ak združenie používa pečatidlo, uchováva ho predseda združenia.

 

Článok 15

Používanie palatínskej pečate

1) Palatín používa odtlačok palatínskej pečate pri svojom podpise. Na listinu sa nanáša pečatidlom.

2) Pečatidlo palatínskej pečate uchováva palatín.

 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ

ZALOŽENIE, VZNIK A ZÁNIK ZDRUŽENIA

 

Článok 16

Založenie združenia

1) Združenie je založené dňom, kedy sa aspoň traja občania dohodnú na podstatnej časti jej stanov.7)

2) Združenie sa zakladá na dobu neurčitú.

 

Článok 17

Vznik združenia

1) Združenie vzniká registráciou na ministerstve podľa osobitného zákona.8)

2) Ak splnomocnencovi prípravného výboru nebolo do 40 dní od začatia konania o registrácii združenia doručené rozhodnutie ministerstva o odmietnutí registrácie, združenie vznikne dňom nasledujúcim po uplynutí tejto lehoty; tento deň je dňom registrácie.9)

 

Článok 18

Zánik združenia

1) Združenie zaniká

a) rozhodnutím šľachtického snemu o jeho rozpustení alebo zlúčení s iným združením alebo

b) právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.

2) Pri zániku združenia sa vykoná vyporiadanie jeho majetku podľa zásad uvedených v siedmej časti týchto stanov.

3) Na zánik združenia sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.10)

 

 

PIATA ČASŤ

ČLENSTVO V ZDRUŽENÍ

 

Prvý oddiel

Predpoklady členstva

 

Článok 19

Všeobecné ustanovenia

1) Združenie má

a) riadnych členov,

b) mimoriadnych členov,

c) podporujúcich členov a

d) čestných členov.

2) Členstvo v združení je dobrovoľné. Najväčší počet členov združenia nie je obmedzený.

3) Členom združenia môže byť každá osoba, ktorá

a) je spôsobilá na právne úkony,

b) súhlasí so stanovami združenia,

c) chce sa podieľať na činnosti združenia,

d) podala písomnú žiadosť o prijatie za člena,

e) zaplatila registračný poplatok a členský príspevok; to neplatí pre čestného člena, a

f) splnila ďalšie predpoklady pre vznik členstva podľa týchto stanov.

4) K žiadosti neplnoletej osoby sa vyžaduje súhlas jej zákonných zástupcov alebo zástupcu určeného súdom.

5) Registračný poplatok je 20 € a je splatný pri podaní žiadosti o prijatie za člena.

6) Členský príspevok je

a) 24 € za kalendárny rok pre riadneho a mimoriadneho člena a

b) 12 € za kalendárny rok pre podporujúceho člena

a je splatný do 31. januára bežného kalendárneho roka.

7) Členský príspevok novoprijatého člena tvorí pomernú časť príspevkov podľa predchádzajúceho odseku a je splatný do jedného mesiaca od oznámenia prijatia za člena združenia.

 

Článok 20

Predpoklady riadneho členstva

1) Riadnym členom združenia môže byť každá fyzická osoba, ktorá je buď

a) priamym mužským potomkom (descendentom),

b) priamym ženským potomkom (descendentom),

c) manželkou alebo

d) vdovou

šľachtica bývalého Uhorského kráľovstva mužského pohlavia alebo jeho mužského potomka v priamej mužskej línii (ďalej len „potomok šľachtica“).

2) Ďalšími predpokladmi riadneho členstva sú aj:

a) preukázanie, že predok11) (ascendent) žiadateľa o prijatie za riadneho člena v priamom mužskom rade bol šľachticom bývalého Uhorského kráľovstva (ďalej len „šľachtic“),

b) preukázanie, že žiadateľ o prijatie za riadneho člena je potomkom12) šľachtica (čl. 20 ods. 1),

c) dosiahnutie plnoletosti13),

d) súhlas šľachtického snemu a

e) zloženie slávnostného sľubu.

3) Potomstvo (descendencia) sa posudzuje podľa práva účinného v čase, kedy nastala skutočnosť rozhodujúca pre vznik potomstva (narodenie, adopcia, uznanie otcovstva a pod.).14)

4) Písomná žiadosť o prijatie za riadneho člena obsahuje:

a) meno a priezvisko fyzickej osoby a jej akademické tituly,

b) šľachtický rod, ktorého je potomkom,

c) dátum a miesto narodenia,

d) adresu trvalého bydliska a ak jej niet, adresu prechodného bydliska,

e) doklady preukazujúce splnenie predpokladov pre prijatie za riadneho člena podľa predchádzajúceho odseku,

f) životopis.

5) Zakladateľ sa stáva riadnym členom združenia dňom registrácie združenia na ministerstve. Takto vzniknuté riadne členstvo však zaniká, ak zakladateľ v lehote šiestich mesiacov nepreukáže, že spĺňa predpoklady riadneho členstva s výnimkou čl. 20 ods. 2 písm. d). Ustanovenia odseku 4 platia pritom primerane.

6) Riadny člen skladá pred šľachtickým snemom do rúk predsedajúceho člena tento slávnostný sľub:

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem dodržiavať stanovy združenia, že všetky svoje vedomosti a schopnosti venujem v prospech cieľov združenia a že aj v občianskom živote sa budem riadiť morálnymi a etickými zásadami šľachtica.“

 

Po prečítaní týchto slov riadny člen povie buď „Sľubujem, tak mi Pán Boh pomáhaj“ a zdvihne pritom pravú ruku alebo povie len „Tak sľubujem“.

7) Odmietnutie sľubu alebo zloženie sľubu s výhradou má za následok nezapísanie do registra riadnych členov.

 

Článok 21

Predpoklady mimoriadneho členstva

1) Mimoriadnym členom združenia môže byť každá fyzická osoba,

a) nespĺňa všetky predpoklady riadneho členstva, ale

b) vzhľadom na jeho mimoriadne osobné pomery alebo zásluhy o rozvoj združenia je hodný toho, aby sa na neho hľadelo ako na riadneho člena.

2) Návrh na prijatie za mimoriadneho člena môže podať ktorýkoľvek riadny člen združenia.

3) Na prijatie za mimoriadneho člena sa vyžaduje súhlas šľachtického snemu a zloženie slávnostného sľubu.

 

Článok 22

Predpoklady  podporujúceho členstva

1) Podporujúcim členom združenia môže byť každá osoba, ktorá spĺňa všeobecné predpoklady pre prijatie za člena združenia podľa čl. 19 ods. 3 písm. a) až e).

2) Na prijatie za podporujúceho člena sa vyžaduje súhlas predsedníctva.

 

Článok 23

Predpoklady čestného členstva

1) Čestným členom združenia môže byť fyzická osoba, ktorá sa významnou mierou zaslúžila o rozvoj združenia.

2) Na prijatie za čestného člena sa vyžaduje súhlas člena a súhlas šľachtického snemu.

 

Článok 24

Register členov

Združenie vedie register členov, a to osobitne pre riadnych, mimoriadnych, podporujúcich a čestných členov.

 

Druhý oddiel

Vznik, pozastavenie a zánik členstva

 

Článok 25

Vznik členstva

1) Jednotlivé druhy členstva v združení vznikajú zápisom do príslušného registra členov (čl. 24). Zápis opatrí svojim podpisom palatín a predseda združenia.

2) Združenie vydá členovi osvedčenie o zápise do príslušného registra. Osvedčenie opatrí svojim podpisom palatín a predseda združenia.

 

Článok 26

Pozastavenie členstva

1) Ak bol člen združenia rozhodnutím predsedníctva vylúčený (čl. 27 ods. 5 a 6), jeho členstvo sa do nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia pozastavuje.

2) Predsedníctvo pozastaví členstvo, ak bola proti členovi podaná obžaloba za úmyselný trestný čin, za ktorý hrozí trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby viac než päť rokov.

3) Predsedníctvo môže pozastaviť členstvo, ak člen je v omeškaní so zaplatením členského príspevku najmenej tri mesiace bez toho, aby požiadal predsedníctvo združenia o povolenie splátok.

4) Proti rozhodnutiu podľa ods. 1 a 3 možno podať sťažnosť v lehote jedného mesiaca od doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia. O sťažnosti rozhoduje palatín.

5) Člen združenia, ktorého členstvo bolo pozastavebé, nemôže po dobu pozastavenia členstva uplatňovať svoje práva.

 

Článok 27

Zánik členstva

1) Členstvo v združení zaniká

a) rozpustením združenia alebo

b) vyčiarknutím z registra členov.

2) Pri zlúčení združenia s iným združením prechádza členstvo na novovzniknuté združenie, pokiaľ v právnom akte o zlúčení nie je dohodnuté niečo iné.

3) Člen združenia sa z registra členov vyčiarkne, ak

a) písomne oznámil vystúpenie zo združenia,

b) bol právoplatne vylúčený alebo

c) zomrel.

4) Členstvo v združení zaniká tri mesiace po doručení písomného oznámenia o vystúpení zo združenia.

5) Predsedníctvo vylúči člena, ak bol súdom právoplatne odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní aspoň dvoch rokov.

6) Predsedníctvo môže vylúčiť člena, ak opakovane porušil stanovy združenia po tom, čo na porušenie stanov už bol v období posledných dvanástich mesiacov aspoň raz písomne upozornený.

7) Proti rozhodnutiu podľa ods. 5 a 6 možno podať sťažnosť v lehote jedného mesiaca od doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia. O sťažnosti rozhoduje palatín.

 

 

Tretí oddiel

Práva a povinnosti členov

 

Článok 28

Práva členov

1) Každý riadny a mimoriadny člen združenia má právo

a) podieľať sa na činnosti združenia,

b) zúčastniť sa zasadnutí šľachtického snemu,

c) byť informovaný o činnosti združenia a o rozhodnutiach jeho orgánov,

d) podávať návrhy na zmenu a doplnenie stanov a iných vnútorných predpisov,

e) podávať návrhy na voľbu orgánov a do orgánov združenia,

f) voliť orgány združenia a byť volený do orgánov združenia,

g) hlasovať na zasadnutiach šľachtického snemu,

h) podávať návrhy, podnety a pripomienky týkajúce sa činnosti združenia,

i) obracať sa so svojimi žiadosťami a sťažnosťami na orgány združenia a dostať na ne odpoveď,

j) podávať sťažnosť proti rozhodnutiam orgánov združenia.

2) Mimoriadny člen má po zvolaní šľachtického snemu právo na vzdať sa svojho práva hlasovať na ňom.

3) Podporujúci a čestný člen má všetky práva podľa odseku 1) s výnimkou práv uvedených pod písm. f) a g).

 

Článok 29

Povinnosti členov

Každý člen združenia je povinný:

a) dodržiavať etický a morálny kódex hodný šľachtica,

b) dodržiavať stanovy a iné vnútorné predpisy združenia,

c) plniť uznesenia orgánov združenia,

d) aktívne sa zúčastňovať na plnení iných úloh uložených orgánmi združenia,

e) pri plnení povinností dodržiavať ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy,

f) platiť príspevky určené orgánmi združenia; to neplatí pre čestných členov,

g) neodkladne, najneskôr do jedného mesiaca písomne oznámiť združeniu zmenu osobných údajov, ktoré sú obsahom písomnej žiadosti o prijatie za riadneho člena (čl. 20 ods. 4).

h) ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

 

 

ŠIESTA ČASŤ

ORGÁNY ZDRUŽENIA

 

Prvý oddiel

Štruktúra orgánov

 

Článok 30

Všeobecné ustanovenia

1) Združenie pre výkon svojej činnosti zriaďuje výkonné a poradné orgány.

2) Komisie sú poradnými orgánmi.

3) Komisie sa môžu zriaďovať na dobu neurčitú (stále komisie) alebo na dobu určitú (dočasné komisie). Stále komisie možno zriaďovať a zrušovať len stanovami, dočasné aj rozhodnutím výkonných orgánov združenia. Komisie sú podriadené tomu orgánu, ktorý ich zriadil.

4) V záujme hospodárnosti a efektívnosti možno jednotlivé orgány zlučovať do spoločných orgánov, pokiaľ to tieto stanovy nevylučujú.

5) Rokovania orgánov združenia sa môžu uskutočniť aj za použitia telekomunikačných zariadení (napr. telefón, e-mail alebo počítačové zariadenia na hlasovú komunikáciu). Povinnosť zhotoviť zápisnicu z rokovania tým zostáva nedotknutá.

6) Členstvo v komisii je nezlučiteľné s členstvom v inej komisii alebo s členstvom vo výkonnom orgáne združenia.

 

Článok 31

Štruktúra výkonných orgánov

1) Výkonnými orgánmi združenia sú:

a) prípravný výbor,

b) splnomocnenec prípravného výboru,

c) šľachtický snem,

d) palatín a/alebo vicepalatín,

e) predsedníctvo,

f) predseda a podpredseda,

g) sekretariát, sekretár,

h) ceremoniér,

i) ekonóm, resp. účtovník.

2) Združenie môže zriaďovať sekcie s regionálnou pôsobnosťou. Na čele sekcie je predseda sekcie, ktorý riadi jej činnosť v súlade so stanovami a pokynmi predsedu združenia.

3) Pre orgány sekcií platia primerane ustanovenia o orgánoch združenia.

 

Článok 32

Štruktúra komisií

Združenie zriaďuje tieto stále komisie:

a) kontrolnú komisiu, resp. kontrolóra,

b) investigačnú komisiu a

c) arbitrážnu komisiu.

 

 

Druhý oddiel

Výkonné orgány združenia

 

Článok 33

Prípravný výbor

1) Prípravný výbor je dočasným orgánom združenia, ktorého úlohou je

a) podanie návrhu na registráciu združenia na Ministerstve,15)

b) príprava zakladajúceho šľachtického snemu a volieb orgánov združenia,

c) riadenie činnosti združenia do zvolenia predsedníctva.

2) Členmi prípravného výboru sú

a) Domonkos Štefan Karol, Mgr., nar.: 21.11.1936, bydlisko: Lipová 30, 921 01 Piešťany,

b) Erdődy Ferenc st., nar.: 28.12.1944, bydlisko: Rúbanisko II. 429/67, 983 01 Lučenec, a

c) Práznovszky Mikuláš, JUDr. Ing., CSc., nar.: 11.5.1949, bydlisko: Bočná 26, 940 71 Nové Zámky.

3) Sídlom prípravného výboru je Bočná 26, 940 71 Nové Zámky.

4) Na prípravný výbor sa primerane použijú ustanovenia stanov o predsedníctve.

5) Prípravný výbor zaniká zvolením predsedníctva.

 

Článok 34

Splnomocnenec prípravného výboru

1) Splnomocnenec prípravného výboru  (ďalej len „splnomocnenec“) koná v mene združenia

a) v období medzi založením združenia a jej vznikom a

b) po vzniku združenia do doby zvolenia predsedu.

2) Splnomocnenec robí písomné právne úkony tým spôsobom, že k odtlačku pečate pripojí svoj podpis.

3) Splnomocnencom je JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc., nar.: 11.5.1949, bydlisko: Bočná 26, 940 71 Nové Zámky.

4) Na splnomocnenca sa primerane použijú ustanovenia stanov o predsedovi združenia.

5) Funkcia splnomocnenca zaniká zvolením predsedu.

 

Článok 35

Šľachtický snem

1) Šľachtický snem je najvyšším výkonným a zároveň aj rozhodovacím orgánom združenia. Tvoria ho všetci riadni a mimoriadni členovia združenia.

2) Do pôsobnosti šľachtického snemu patrí

a) schvaľovanie stanov a iných vnútorných predpisov, ako aj ich zmien a doplnkov,

b) rozhodovanie o štruktúre orgánov združenia,

c) voľba a odvolávanie palatína a vicepalatína po predchádzajúcom prerokovaní s hlavou bývalého panovníckeho rodu,

d) voľba a odvolávanie členov ostatných orgánov združenia,

e) podávanie návrhov palatínovi na vydanie osvedčenia o zápise do príslušného registra členov,

f) priznávanie práv a ukladanie povinností členom združenia súvisiace s činnosťou združenia,

g) schvaľovanie plánu činnosti a rozpočtu na nasledujúce obdobie,

h) schvaľovanie účtovej uzávierky a výročnej správy o činnosti združenia za uplynulé obdobie

i) rozhodovanie o výške registračného poplatku, pravidelných ročných príspevkoch členov a o mimoriadnych príspevkoch,

j) rozhodovanie o rozpustení združenia alebo zlúčení s iným združením.

3) Šľachtický snem zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej však raz za rok, a to najmenej štyri týždne pred konaním snemu oznámením času a miesta konania a programu. Predsedníctvo zvolá šľachtický snem aj vtedy, ak o to písomne navrhne najmenej 10 % členov združenia oprávnených hlasovať (to zn. riadnych a mimoriadnych členov) s uvedením dôvodu.

4) Šľachtický snem je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov oprávnených hlasovať.

5) Rokovanie šľachtického snemu vedie palatín alebo ním poverený člen predsedníctva.

6) Šľachtický snem rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov členov oprávnených hlasovať s výnimkou

a) rozhodovania o stanovách združenia a ich zmene alebo doplnení,

b) voľbe palatína, resp. vicepalatína a

c) rozpustení združenia,

na ktoré je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov.

7) Na rokovaní šľachtického snemu sú oprávnení hlasovať

a) prítomní členovia priamo a

b) neprítomní členovia, ktorí svoju neprítomnosť včas a zo závažných dôvodov písomne ospravedlnili, nepriamo písomnou formu alebo využitím prostriedkov oznamovacej techniky (napr. telefón, fax, e-mail, počítačové zariadenia na hlasovú komunikáciu a pod.), a to v lehote troch dní od oznámenia predmetu hlasovania; to neplatí pre hlasovanie, pri ktorom sa vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov.

8) Zápisnicu o rokovaní šľachtického snemu ako aj listinu obsahujúcu predmet hlasovania podľa ods. 7 písm. b), ak je vyhotovená ako samostatný dokument, podpisuje predsedajúci snemu a zapisovateľ.

 

Článok 36

Palatín a vicepalatín

1) Palatín (palatinus regni) je najvyššie postaveným členom združenia a zároveň hlavou združenia. Svoju funkciu vykonáva v prospech združenia podľa svojho svedomia a presvedčenia a je pritom viazaný iba stanovami.

2) Palatín

a) zastupuje hlavu bývalého panovníckeho rodu vo vzťahu k združeniu,

b) váhou svojej osobnosti zabezpečuje riadnu činnosť združenia a jeho orgánov,

c) vykonáva dozor nad dodržiavaním stanov,

d) reprezentuje združenie

1. pri slávnostných obradoch a iných dôležitých podujatiach,

2. v styku s domácimi a zahraničnými ústavnými činiteľmi a

3. v styku so zahraničnými delegáciami,

e) vedie rokovania šľachtického snemu, pokiaľ na to nesplnomocní niektorého člena predsedníctva,

f) na rokovaniach šľachtického snemu prednáša úvodný a záverečný prejav,

g) na návrh šľachtického snemu vydáva listiny zásadného významu, napríklad

1. písomné osvedčenia o zápise člena do príslušného registra [čl. 25 ods. 2],

2. vyznamenania,

3. ďakovné listy,

4. pochvalné listy a pod.,

h) podáva návrhy hlave bývalého panovníckeho rodu na povýšenie do šľachtického stavu (nobilitáciu) alebo do vyššej šľachtickej hodnosti.

3) Palatín je jedinou autoritou oprávnenou rozhodovať spory (arbiter) medzi združením a členom združenia ako aj medzi členmi združenia navzájom, ktoré vyplývajú zo stanov. Jeho poradným orgánom je arbitrážna komisia. Palatín môže na výkon svojej rozhodovacej činnosti poveriť zastupujúceho rozhodcu z radov riadnych členov združenia (vicearbiter).

4) Palatína volí šľachtický snem po predchádzajúcom prerokovaní s hlavou bývalého panovníckeho rodu na funkčné obdobie 5 rokov.

5) Za palatína môže byť zvolený riadny člen združenia, ktorý

a) je váženou osobnosťou tak medzi členmi združenia ako aj občianskom živote,

b) v čase volieb dosiahol vek 40 rokov.

6) Palatín po zvolení do funkcie skladá pred šľachtickým snemom do rúk predsedajúceho tento sľub:

 

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že svoju funkciu budem vykonávať  verne v prospech združenia podľa môjho svedomia a presvedčenia a v duchu šľachtických tradícií.“

 

Po prečítaní týchto slov palatín povie buď „Sľubujem, tak mi Pán Boh pomáhaj“ a zdvihne pritom pravú ruku alebo povie len „Tak sľubujem“.

7) Odmietnutie sľubu alebo sľub s výhradou má za následok neplatnosť voľby palatína.

8) Palatína pri výkone jeho funkcie zastupuje vicepalatín. Na vicepalatína sa primerane použijú ustanovenia týchto stanov o palatínovi.

 

Článok 37

Predsedníctvo

1) Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia, ktoré za svoju činnosť zodpovedá šľachtickému snemu. Predsedníctvo riadi a zabezpečuje činnosť združenia v období medzi šľachtickými snemami.

2) Predsedníctvo má najviac troch členov a volí ho šľachtický snem na funkčné obdobie troch rokov.

3) Do pôsobnosti predsedníctva patrí vykonávanie všetkých úkonov, ktoré týmito stanovami nie sú výslovne vyhradené šľachtickému snemu.

4) Predsedníctvo najmä

a) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie šľachtického snemu,

b) vypracúva plán činnosti, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia,

c) priznáva práva a ukladá povinnosti členom združenia súvisiace s jeho činnosťou, a to v rozsahu ustanovenom týmito stanovami alebo určenom šľachtickým snemom,

d) podáva návrhy šľachtického snemu vo veciach členstva v združení,

e) vedie registre členov združenia,

f) rozhoduje o rozpustení združenia alebo zlúčení s iným združením, ak sa šľachtický snem za týmto účelom nezíde do troch mesiacov od jeho zvolania [čl. 35 ods. 2 písm. j)],

g) podáva šľachtickému snemu správu o svojej činnosti,

h) ustanovuje likvidátora v prípade zániku združenia podľa čl. 18 ods. 1 písm. a).

5) Predsedníctvo rokuje najmenej raz za dva mesiace. Rokovanie predsedníctva zvoláva a vedie ho predseda, prípadne podpredseda. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Predsedníctvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov, pričom pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu a v jeho neprítomnosti podpredsedu.

6) Rokovanie predsedníctva sa môže uskutočniť aj využitím prostriedkov oznamovacej techniky (napr. telefón, fax, e-mail počítačové zariadenia na hlasovú komunikáciu a pod.). Ustanovenia čl. 35 ods. 7 písm. b) o hlasovaní neprítomných členov sa použijú primerane.

7) Zápisnicu o rokovaní predsedníctva podpisujú všetci zúčastnení členovia predsedníctva.

8) Predsedníctvo môže pre výkon svojej činnosti zriadiť sekretariát.

 

Článok 38

Predseda a podpredseda

1) Predseda združenia (ďalej len „predseda“) je štatutárnym orgánom združenia, riadi jeho činnosť, koná v jeho mene  a zastupuje ho navonok.

2) Predsedu volí šľachtický snem na funkčné obdobie troch rokov. Je zároveň členom predsedníctva.

3) Predseda robí právne úkony v mene združenia samostatne. Písomné právne úkony robí tak, že k odtlačku pečate pripojí svoj podpis.

4) Predseda

a) zvoláva predsedníctvo a vedie jeho rokovanie,

b) zodpovedá šľachtickému snemu za činnosť predsedníctva,

c) spolupodpisuje listiny zásadného významu udeľované palatínom [čl. 36 ods. 2 písm. g)].

5) Predsedu pri výkone jeho funkcie zastupuje podpredseda. Na podpredsedu sa primerane použijú ustanovenia týchto stanov o predsedovi.

 

Článok 39

Sekretariát, sekretár

1) Sekretariát vykonáva administratívnu činnosť združenia. Je pomocným orgánom predsedníctva.

2) Sekretariát má najviac troch členov a menuje ich predsedníctvo.

3) Ak je sekretariát jednočlenný, osoba vykonávajúca túto funkciu sa nazýva sa sekretár. Na jeho činnosť sa primerane použijú ustanovenia o sekretariáte.

 

Článok 40

Ceremoniér

Ceremoniér vykonáva svoju funkciu

a) pri stretnutiach s ústavnými činiteľmi, členmi diplomatických misií, predstaviteľmi zahraničných delegácií, ako aj s významnými osobnosťami politického, kultúrneho a spoločenského života primerane podľa zásad diplomatického protokolu,

b) pri slávnostných obradoch združenia podľa osobitného interného predpisu.

 

Článok 41

Hospodár, účtovník

1) Hospodár spravuje jemu zverený hnuteľný, nehnuteľný a finančný majetok združenia podľa pokynov predsedníctva. Hospodár nie je oprávnený v mene združenia nadobúdať alebo scudzovať majetok združenia. Na zodpovednosť za zverený majetok sa primerane použijú ustanovenia osobitného zákona.16)

2) Účtovník vedie účtovnú evidenciu podľa osobitného zákona.17)

 

 

Tretí oddiel

Komisie

 

Článok 42

Kontrolná komisia, kontrolór

1) Kontrolná komisia je poradným orgánom šľachtického snemu a predsedníctva.

2) Kontrolná komisia

a) kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na činnosť združenia a jeho členov,

b) kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov združenia,

c) kontroluje hospodárenie združenia,

d) upozorňuje príslušný orgán združenia na zistené nedostatky a

e) navrhuje riešenia na odstránenie nedostatkov.

3) Kontrolná komisia vykonáva svoju činnosť stále. Správu o svojej činnosti podáva šľachtickému snemu a v období medzi rokovaniami šľachtického snemu predsedníctvu.

4) Kontrolná komisia má najviac troch členov. Predsedu kontrolnej komisie a ďalších jej členov volí šľachtický snem na funkčné obdobie troch rokov.

5) Ak má kontrolná komisia len jedného člena, osoba vykonávajúca túto funkciu sa nazýva kontrolór. Na jeho činnosť sa primerane vzťahujú ustanovenia o kontrolnej komisii.

 

Článok 43

Investigačná komisia

1) Investigačná komisia je poradným orgánom šľachtického snemu a predsedníctva.

2) Investigačná komisia

a) predkladá šľachtickému snemu stanovisko o splnení podmienok na prijatie za člena združenia,

b) podáva návrhy predsedníctvu na zápis členov združenia do registra členov,

c) v období medzi šľachtickými snemami spolupracuje s predsedníctvom.

3) Investigačná komisia má najviac troch členov. Predsedu investigačnej komisie a ďalších jej členov volí šľachtický snem na funkčné obdobie troch rokov.

 

Článok 44

Arbitrážna komisia

1) Arbitrážna komisia je poradným orgánom šľachtického snemu a predsedníctva.

2) Arbitrážna komisia

a) predkladá orgánom združenia stanovisko k sťažnostiam proti ich rozhodnutiam, opatreniam alebo postupom,

b) vypracováva smernice pre posudzovanie splnenia podmienok pre prijatie za člena združenia.

3) Arbitrážna komisia má najviac troch členov. Predsedu komisie a ďalších jej členov volí šľachtický snem na funkčné obdobie troch rokov.

 

 

SIEDMA ČASŤ

HOSPODÁRENIE ZDRUŽENIA

 

Článok 45

Všeobecné ustanovenia

1) Združenie hospodári na základe schváleného rozpočtu. Za riadne hospodárenie združenia zodpovedá predsedníctvo.

2) Združenie hospodári so svojim hnuteľným, nehnuteľným a finančným majetkom.

3) Združenie má pre účely hospodárenia s finančnými prostriedkami otvorený bežný účet v banke.

4) Zdroje hospodárenia sa môžu použiť len na účely, na ktoré boli združeniu poskytnuté. Bezúčelové prostriedky sa môžu použiť len na účely súvisiace s predmetom činnosti združenia.

 

Článok 46

Zdroje hospodárenia

1) Zdroje hospodárenia združenia sú vlastné a cudzie.

2) Vlastné zdroje hospodárenia sú

a) registračný poplatok (čl. 19 ods. 5),

b) členské príspevky (čl. 19 ods. 6),

c) mimoriadne finančné príspevky členov združenia určené orgánmi združenia,

d) dary a príspevky členov združenia a

e) výnosy z majetku združenia.18)

3) Cudzie zdroje hospodárenia sú najmä

a) dotácie zo štátneho rozpočtu,19)

b) podiel zaplatenej dane do výšky 2 %,20)

c) finančné príspevky od fyzických osôb a právnických osôb,

d) dary na základe darovacej zmluvy,21)

e) verejné zbierky a výnosy zo vzdelávacích a spoločenských podujatí,

f) úvery od bánk,22)

g) pôžičky od nebankových finančných subjektov,23)

h) plnenia z poistnej zmluvy.24)

4) Medzi zdroje hospodárenia nepatria priame úhrady cestovných, ubytovacích a stravovacích nákladov pri rokovaniach orgánov združenia, ktoré členovia združenia hradia z vlastných prostriedkov.

 

Článok 47

Vysporiadanie majetku

1) Pri zániku združenia spôsobom podľa čl. 18 ods. 1 písm. a) vykoná vyporiadanie jeho majetku likvidátor ustanovený predsedníctvom [čl. 37 ods. 4 písm. h)]. Na vyporiadanie majetku sa primerane použijú ustanovenia osobitného zákona.25)

2) Členovi, ktorého členstvo zaniklo, sa vráti pomerná časť jeho členského príspevku za bežný kalendárny rok. Registračný poplatok zaplatený pri vzniku členstva sa nevracia.

3) Ak členstvo zaniklo smrťou člena, pomerná časť jeho členského príspevku sa vráti dedičom. Ak dedičov niet alebo ak nie sú známi, prepadá v prospech združenia.

4) Pri zániku združenia sa účelovo poskytnuté finančné prostriedky vrátane úrokov z nich vrátia tomu, kto ich združeniu poskytol. Ostatné finančné prostriedky sa rozdelia medzi členov združenia v pomere, v akom ich združeniu poskytli.

5) Pri zániku združenia podľa  čl. 18 ods. 1 písm. b) vykoná jeho majetkové vyporiadanie likvidátor určený ministerstvom.26)

 

 

ÔSMA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Článok 48

Všeobecné ustanovenie

Na vzťahy medzi združením a jeho členmi sa primerane použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

Článok 49

Platnosť a účinnosť

1) Stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom registrácie združenia ministerstvom.27)

2) Zmeny stanov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom, kedy ministerstvo zmenu vezme na vedomie.28)

3) My, zakladatelia tohto občianskeho združenia prehlasujeme, že stanovy sme si prečítali, ich obsahu sme porozumeli, s ich obsahom súhlasíme, a preto ich bez zmien a doplnkov slobodne a vážne vlastnoručne podpisujeme.

 

- - -

 

V Piešťanoch dňa 20.8.2007

 

 

 


1) § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

2) Napríklad zák. č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní

3) Napríklad zák. č. 191/1950 Zb. Zákon zmenkový a šekový; zák. č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách

4) § 50 ods. 5 zák. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

5) Zák. č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

6) Napríklad zák. č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní

7) § 6 ods. 2 zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov

8) § 9 ods. 1 zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov

9) § 8 ods. 5 zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov

10) Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

11) § 68 zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine

12) § 68 zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine

13) § 8 ods. 2 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

14) Napríklad uhorské obyčajové právo; zák. č. 265/1949 Zb. o rodinnom práve; zák. č. 94/1963 Zb. o rodine; zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine

15) § 6 ods. 2 zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

16) Ôsma časť  zák. č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

17) Zák. č. 431/2002 o účtovníctve

18) Napríklad § 3 ods. 1 a § 37 ods. 2 zák. č. 483/2001 Z. z. o bankách; zák. č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch; zák. č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní

19) § 8 ods. 2 zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

20) § 50 ods. 1 zák. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

21) § 23 ods. 1 písm. a) zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

22) Zák. č. 483/2001 Z. z. o bankách

23) § 657 a 658 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

24) Napríklad zák. č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve; zák. č. 381/2001 z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

25) Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

26) § 13 ods. 3 zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov

27) § 9 ods. 1 zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov

28) § 11 ods. 3 zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov