NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

Otvorený list primátorovi mesta Nové Zámky Mgr. art. Otokárovi Kleinovi

Nové Zámky, 11. apríla 2016, pondelok

 

Vážený pán primátor!

 

So záujmom som si prečítal Váš list č. Sť/1.: č. 1796-4/2016/142/LB zo dňa 8.3.2016, ktorým ste vybavili moju sťažnosť zn. 2016/PR/004 zo dňa 8.2.2016 na neuverejnenie inzercie – fotografie s pamätnou tabuľou grófa Jánosa Esterházyho s textom

„Otvorene a smelo vyznávam tézu, podľa ktorej máme my, Maďari a Slováci, hľadať to, čo nás zbližuje a nie to, čo nás rozdeľuje.“

v dvojtýždenníku Castrum Novum.

Sťažnosť ste posúdili ako neopodstatnenú z toho dôvodu, že

1. Uverejnením inzercie by mesto Nové Zámky propagovalo neoficiálnu zbierku, lebo v dostupných registroch o verejných zbierkach ani občianske združenie Nobilitas Carpathiae, ani osoba JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. nie je registrovaná;

2. Objednávateľ inzercie je dlžníkom mesta na daniach a poplatkoch vo výške 17.468,11 eur;

3. Vážnym dôvodom odmietnutia je aj rozdielne posudzovanie Jánosa Esterházyho slovenskými a maďarskými historikmi, pričom podľa vyhlásenia Historického ústavu SAV k osobe Jánosa Esterházyho menovaný ako poslanec Snemu SR... pomáhal budovať totalitný systém a okrem jedného prípadu hlasoval za všetky protižidovské právne normy, odobril „oprávnený boj proti židom,...“.

Vybavenie sťažnosti končíte slovami: „Sme si vedomí, že uverejnenie reklamy, výzvy na verejnú zbierku, výzvy na darovanie peňazí na pamätnú tabuľu pre Jánosa Esterházyho by vyvolalo prudké reakcie a odpor voči umiestneniu pamätnej tabule a narušilo by tým pokojné spolunažívanie Slovákov a Maďarov na území mesta Nové Zámky.

Moje stanovisko k vybaveniu sťažnosti je nasledovné:

K bodu 1.:

Podľa § 2 ods. 1 zák. č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach verejnou zbierkou je získavanie a zhromažďovanie dobrovoľných peňažných príspevkov právnickými osobami oprávnenými vykonávať zbierku podľa tohto zákona od vopred neurčeného okruhu prispievateľov na vopred určený všeobecne prospešný účel alebo na individuálne určenú humanitárnu pomoc pre fyzickú osobu alebo skupinu fyzických osôb, ktoré sa ocitli v núdzi, v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

K tomu, aby sa zbierka mohla považovať za verejnú zbierku podľa tohto zákona, musia byť zároveň splnené tieto pojmové znaky:

a) musí ísť o vopred neurčený okruh prispievateľov,

b) zbierka musí byť určená na vopred určený všeobecne prospešný účel alebo na individuálne určenú humanitárnu pomoc pre fyzickú osobu alebo skupinu fyzických osôb, ktoré sa ocitli v núdzi, v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

Uverejnením inzerátu v periodiku Castrum Novum by okruh (nie počet!) prispievateľov nebol neurčený, ale naopak, presne určený: boli by nimi iba čitatelia Castrum Novum.

V závere Vášho listu č. Sť/1.: č. 1796-4/2016/142/LB zo dňa 8.3.2016, ktorým ste moju sťažnosť vybavili, sám píšete, že uverejnenie reklamy „by vyvolalo prudké reakcie a odpor voči umiestneniu pamätnej tabule.“ Týmto vyhlásením ste Vy sám výslovne deklarovali, že účel zbierky – zriadenie pamätnej tabule grófovi Jánosovi Esterházymu nie je verejnoprospešným účelom.

Gróf János Esterházy zomrel roku 1957, preto humanitárna pomoc alebo pomoc v dôsledku postihnutia životnou pohromou neprichádza do úvahy.

Z povinných zákonných pojmových znakov verejnej zbierky teda nie je splnený aspoň jeden, čo stačí na to, aby zbierka na pamätnú tabuľu grófovi Jánosovi Esterházymu neslúžila verejnoprávnemu účelu. Zbierka preto nie je verejnou zbierkou podľa tohto zákona, a preto nemusí byť registrovaná.

K bodu 2.:

Pokiaľ máte obavy, že by som kvôli môjmu dlhu mestu Nové Zámky nezaplatil nejakých 50 eur za uverejnenie reklamy, potom je tu predsa možnosť viazania jej uverejnenia na zaplatenie, čím by táto prekážka okamžite pominula.

K bodu 3.:

Stanovisko je zahrnuté do bodu 1.

Suma sumarum ste nepreukázali žiadny dôvod na neuverejnenie žiadaného inzerátu, preto Vaše argumenty sú planou farizejskou výhovorkou.

V tejto súvislosti si dovolím, vážený pán primátor, oživiť Vašu pamäť v súvislosti s dvoma ani nie tak dávnymi udalosťami.

Prvou je Váš prísľub, ktorý ste mi osobne dali v lete roku 2014, a to že uhradíte náklady na zhotovenie samotnej tabule (alebo podľa Vašej verzie, že ju sám obstaráte). Zabudli ste? Vtedy ste necítili odpor voči umiestneniu pamätnej tabule grófovi Jánosovi Esterházymu?

Druhá udalosť sa týka dobročinného koncertu, ktorý občianske združenie Nobilitas Carpathiae organizovalo na podporu zhotovenia pamätnej tabule grófovi Jánosovi Esterházymu. Vtedy ste sa ponúkli, že v kultúrnom programe vystúpite aj Vy so zrejmým úmyslom, že by ste na ňom kortešovali. Zabudli ste? Ani vtedy ste necítili odpor?

Nebyť občianskeho združenia Nobilitas Carpathie, ktorý z dôvodu jej apolitickosti Vašu ponuku na vystúpenie neprijal, teraz by ste vykonávali funkciu primátora po tom, čo by ste boli krátko pred Vašim zvolením aktívne podporili obstaranie peňažných prostriedkov na pamätnú tabuľu zrazu tak odporného grófa Jánosa Esterházyho.

Sic transit gloria mundi!

 

JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.