NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

List občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae predsedovi Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milanovi Belicovi, PhD.

Nové Zámky, 11. mája 2012

 

Vážený Pán Predseda!

 

Dňa 10. apríla 2012 nám bol doručený list Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja – Odboru školstva, mládeže, športu a kultúry č. CS 1992/2012 zo dňa 4.4.2012 vo veci oznámenia o poskytnutí dotácie. Jej prílohou tvoria štyri vyhotovenia listiny s názvom „Zmluva č. 437/2012 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN č. 4/2010“ (ďalej len „návrh zmluvy“).

So záujmom som si prečítal obah prílohy a po jej zovrubnom prerokovaní vo vedení nášho občianskeho združenia a dôkladnom zvážení všetkých významných okolností sme dospeli k záveru, že jej prijatie s poďakovaním odmietneme, a to najmä z týchto

d ô v o d o v :

Zo strany Nitrianskeho samosprávneho kraja ide o návrh na uzavretie zmluvy, čo sa z právneho hľadiska považuje za právny úkon. Podľa § 40 ods. 3 Občianskeho zákonníka písomný právny úkon je platný, ak je podpísaný konajúcou osobou.

Vy ako štatutárny orgán konajúcej osoby – navrhovateľa zmluvy ste návrh zmluvy nepodpísali; zodpovedný zamestnanec úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja Vám ju zrejme opomenul predložiť na podpísanie. Keby sme ju v tomto stave akceptovali, jednak by zmluva nebola platná, jednak by vyšlo najavo, že zodpovedný pracovník alebo pracovníci nepoznajú právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na výkon ich práce. Tento stav by v konečnom dôsledku vrhol zlý tieň na Vás, lebo Vy ako štatutárny orgán zodpovedáte za riadny chod úradu voči tretím osobám. Iste uznáte, vážený pán Predseda, že z našej strany by bolo krajne neetické, keby sme sa na týchto dôsledkoch akýmkoľvek spôsobom podieľali.

Tento nedostatok je len formálny, no sú aj vecné dôvody, prečo sme sa rozhodli Váš návrh zmluvy neakceptovať.

V našej žiadosti o poskytnutie dotácie zo dňa 25.10.2011 sme požiadali o poskytnutie príspevku vo výške 1.500,- eur, pričom v čl. II. – Predmet zmluvy navrhujete poskytnúť dotáciu na úhradu nákladov na podporu kultúry vo výške 100 € (slovom: sto eur). Ak by sme návrh zmluvy v tomto znení prijali, museli by sme čeliť prípadným otázkam ohľadne toho, prečo ste nám poskytli tak smiešne málo na podujatie, ktorého výsledkom bude odhalenie pamätnej tabule zakladateľovi novozámockého múzea, teda dielo s trvalou kultúrnou hodnotou. Pri pravdivom zodpovedaní otázok (lebo u nás, potomkoch šľachticov iné do úvahy neprichádza) by sme museli argumentovať napríklad tým, že v nedávnej minulosti ste inému žiadateľovi poskytli 1.300 eur na také podujatie, pri ktorom sa tieto peniaze prejedli, prepili a pretancovali, takže na druhý deň po nich neostalo ani stopy. V očiach verejnosti by to bez pochybností mohlo vzbudiť mylný dojem o tom, že vo Vašom rebríčku kultúrnych hodnôt stojí cirkus na oveľa poprednejšom mieste, než zriadenie trvalej pamiatky osobe, ktorá pre svoje celoživotné dielo požíva vážnosť a úctu nielen v Nových Zámkoch, ale aj vo svete. Desíme sa toho, že by tieto vízie mali nastať, preto aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli návrh zmluvy radšej neprijať, aby sme neriskovali, že sa pričiníme o naštrbenie Vašej dobrej povesti.

Vami navrhovanú podporu 100 € považujeme za smiešne malú aj z iného dôvodu. Projekt, na ktorý sme Vás požiadali o poskytnutie dotácie, budeme z časti financovať z vlastných prostriedkov. Medzi našimi členmi je veľa dôchodcov, ktorí poberajú dôchodok vo výške 200 až 350 €, a z tohto ich skromného príjmu prispeli na projekt sumou 50 až 100 €. Zrejme už tušite, vážený pán predseda, čo tým chcem naznačiť. Ak by sme na zvedavé otázky našich spoluobčanov mali opäť odpovedať pravdivo, mohlo by Vás to postaviť do zlého svetla, lebo by vyšlo najavo, že úbohí dôchodcovia si viac vážia trvalé kultúrne hodnoty než Vy, vážená osoba so zodpovednou politickou funkciou. Súc predísť takýmto mylným záverom sme sa rozhodli radšej ustúpiť a na Vašu nezištnú podporu nereflektovať.

Na dôvažok nie je zanedbateľná ani tá skutočnosť, že budova novozámockého múzea, ktorá nesie meno jeho zakladateľa, a ktorému zamýšľame odhaliť pamätnú tabuľu, je vo vlastníctve Nitrianskeho samosprávneho kraja. Predstavte si, pán Predseda, ako by sa naši spoluobčania zatvárili, keby sa dozvedeli, že na podporu nášho projektu ste poskytli len mizerných 100 € namiesto toho, aby ste ako vlastník múzea tento šľachetný projekt už dávno zrealizovali sám a v plnej výške z finančných prostriedkov samosprávneho kraja. My by sme to nedokázali vysvetliť, a preto na Vašu pomoc radšej rezignujeme.

Zo všetkého nám ostáva nezodpovedaná už iba jediná otázka. Pôvodne sme zamýšľali, že Vás ako predstaviteľa orgánu verejnej správy, ktorá je vlastníkom Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch, pozveme na slávnostné odhalenie pamätnej tabule a otvorenie výstavy z jeho diel. Sme však v rozpakoch, či by to tolo šťastné riešenie, lebo v tom prípade by sme Vás vystavili riziku, že na vyššie uvedené otázky by ste boli nútený odpovedať bezprostredne sám, čo by Vás mohlo priviesť do trápnej situácie. Z našej strany, zo strany organizátorov projektu, by to asi voči Vám nebolo ohľaduplné.

Suma sumarum, prijmite prosím, vážený pán Predseda, naše poďakovanie za Vašu doterajšiu námahu, ale takúto podporu si neprosíme.

S úctou

 

 

 

                                              JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.

                                                           predseda združenia v. r.