NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

Otvorený list občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae Rudolfovi Chmelovi, podpredsedovi vlády Slovenskej republiky

Nové Zámky, 3. augusta 2011.

Vážený pán podpredseda vlády!

 

Píšem Vám v mene občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae, občianskeho združenia potomkov uhorských šľachticov žijúcich na území Slovenskej republiky.

Jedným z našich hlavných cieľov je dosiahnuť uznanie tých spoločenských hodnôt, ktorých nositeľmi bola v minulosti šľachta a ktoré sú zlučiteľné so súčasnými princípmi demokratického a právneho štátu. Ďalším z našich cieľov je obnova zanedbaného a zanedbávaného kultúrneho a historického dedičstva po predchádzajúcich generáciách, ako aj uchovávanie odkazu historických rodín, ktoré sa významnou mierou pričinili o rozvoj našej vlasti.

Všetky vyššie uvedené ciele sú plne v súlade so stanovami občianskeho združenia, ktoré schválilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, a  preto sú úplne legitímne.

Na rok 2011 sme naplánovali niekoľko podujatí, ktorých cieľom je napĺňať ciele nášho občianskeho združenia. Jedným z nich je bol seminár pod názvom „Svätá koruna ako symbol spoločných dejín Slovákov a Maďarov v Uhorskom apoštolskom kráľovstve“, ktorý sa už uskutočnil, a to 15. mája 2011 v Nových Zámkoch v miestnom rímskokatolíckom farskom kostole pod patronátom biskupského vikára Nitrianskej diecézy veľadôstojného pána Mgr. Zoltána Ďurča. Počas celého seminára ako aj po ňom bola vystavená verná kópia Svätej koruny a ostatných korunovačných klenotov, ktoré si účastníci mohli aj zblízka pozrieť.

Druhým podujatím je ešte len pripravovaný seminár pod názvom „Strategický význam pevnosti Nové Zámky pre kresťanskú Európu“ spojený s odhalením pamätnej tabule na pamiatku novozámockého hradného kapitána – hrdinu z obdobia protitureckých vojen grófa Adama Forgáča, ktorý sa uskutoční 24. septembra 2011 v Nových Zámkoch opäť pod patronátom biskupského vikára mons. Mgr. Zoltána Ďurča a pod odborným dohľadom nikoho iného, než známej historičky PhDr. Katalin Vadkerti, CSc. Obe osobnosti sú nespochybniteľnou zárukou vysokej odbornej a morálnej kvality podujatí.

Začiatkom apríla tohto roku sme požiadali úrad vlády Slovenskej republiky – Sekciu národnostných menšín, o dotáciu oboch podujatí z fondu určeného na podporu programu „Kultúra národnostných menšín 2011“. Začiatkom júla ste nám listom oznámili, že ste sa „v kontexte celkovej výšky disponibilných finančných prostriedkov účelovo určených na podporu v danom programe a v kontexte kvality ostatných predložených projektov rozhodli   n e p o d p o r i ť   nami predložené žiadosti o poskytnutie dotácie...“.

Týmto Vašim rozhodnutím ste zároveň dehonestovali oboch našich garantov: biskupského vikára veľadôstojného pána Mgr. Zoltána Ďurča a historičku PhDr. Katalin Vadkerti, CSc., vysoko vážených odborníkov vo svojich profesiách, čo v kontexte kvality Vašej osobnosti považujeme za krajne neprimerané.

 

Vážený pán podpredseda vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva a kultúru národnostných menšín!

Ako podpredseda vlády SR pre uvedené okruhy činnosti vlády ste nominantom politickej strany spolupráce Most – Híd. Už z názvu strany sa na prvý pohľad zdá byť zrejmým, že by sa malo jednať o stranu, ktorá sa usiluje o budovanie vzťahov a nie o ich deštrukciu, ktorá sa usiluje o spájanie ľudí a nie ich rozdeľovanie. Malo by sa jednať o stranu, ktorej cieľom je zachovanie identity národnostných menšín žijúcich na Slovensku a nie ich asimilácia. Malo by sa jednať o stranu, ktorej cieľom je podporovať národnostné menšiny tak, aby v spolužití a spolupráci so štátotvorným slovenským národom mali pocit, že ich vlasťou nie je Nemecko, Poľsko, Ukrajina či Maďarsko, ale Slovenská republika, a aby predstavovali taký ľudský potenciál, ktorý je schopný prispieť k politickej, kultúrnej a historickej mnohotvárnosti našej krajiny.

programu strany MOST - HÍD sa dozvedáme, že má skutočne snahu byť stranou zmierenia medzi Maďarmi a Slovákmi, medzi Maďarmi navzájom, ako aj medzi ostatnými národnostnými menšinami a etnickými skupinami. Strana MOST- HÍD sa podľa jeho programu skutočne usiluje o to, aby medzi Slovákmi, Maďarmi a ostatnými národnosťami žijúcimi na území Slovenskej republiky sa vybudoval vzťah dôvery a vzájomnej úcty.

Obe naše podujatia, pre ktoré sme sekciu vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny požiadali o finančnú podporu formou dotácie, sledujú rovnaký cieľ ako program politickej strany Most – Híd, ktorej ste nominantom vo funkcii podpredsedu vlády.

Seminár o Svätej korune ako symbole spoločných dejín Slovákov a Maďarov v Uhorskom apoštolskom kráľovstve mal poukázať a aj poukázal na hlavné črty tisícročného spoločného štátu oboch národností v duchu odkazu zakladateľa štátu kráľa Svätého Štefana. V mravných ponaučeniach (admonitiones) adresovaných svojmu synovi princovi Imrichovi okrem iného píše, že „...kráľovstvo jediného jazyka a jediného mravu je slabé a krehké. Preto Ti, môj milý syn, nariaďujem, aby si prichádzajúcim ochotne poskytoval zaopatrenie, aby si ich dôstojne prijímal, aby zotrvávali radšej pri Tebe ako kdekoľvek inde. Keby si sa totiž usiloval rozboriť to, čo som ja vybudoval, alebo zmenšiť to, čo som ja zhromaždil, Tvoje kráľovstvo iste utrpí veľkú škodu.“

Už kráľ Svätý Štefan pred tisíc rokmi vedel, že v záujme upevnenia štátu je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť príslušníkom iných národov, národností, len Vy to akosi nie a nie vziať na vedomie. Svätá koruna je totiž podľa uhorského obyčajového práva, ktoré platí aj pre územie dnešného Slovenska, a ktoré sa v súčasnosti vyučuje na právnických fakultách na celom Slovensku, najvyššou verejnoprávnou vrchnosťou stelesňujúcou základné idei štátnosti v duchu odkazu Svätého Štefana. Čo iné môže mať pre Vás vyššiu hodnotu, než Svätá koruna, že ste sa „v kontexte kvality ostatných predložených projektov“ rozhodli nami predloženú žiadosť o dotáciu nepodporiť? Vy ako podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny by ste mali byť medzi prvými, pre ktorých by význam Svätej koruny pre Slovákov a Maďarov mal byť bytostne zrejmý.

Druhý náš seminár o Strategickom význame pevnosti Nové Zámky pre kresťanskú Európu“ spojený s odhalením pamätnej tabule na pamiatku novozámockého hradného kapitána grófa Adama Forgáča sleduje podobný cieľ. Uskutočnením seminára zamýšľame pripomenúť dejinný prínos jeho osoby súčasnej generácii a formou pamätnej tabule zanechať trvalú pamiatku tejto významnej osobnosti spoločných dejín Slovákov a Maďarov.

Vo svetle konfrontácie vyššie uvedeného programu Vašej politickej strany s cieľmi a obsahom našich projektov je preto pre nás krajne nepochopiteľné, prečo ste sa rozhodli tieto nepodporiť. Vaše zamietavé rozhodnutie ste okrem všeobecných prázdnych fráz nijako bližšie neodôvodnili, preto nám neprichodí nič iné, než sa domnievať, že celý Váš politický program je iba súborom často omieľaných demagogických výmyslov. Ich účelom nie je to, aby členom Vašej politickej strany a jej voličom poskytoval záväzný návod na to, čo Vaša parlamentná strana zamýšľa prostredníctvom Vašich poslancov a funkcionárov verejnej správy v tomto volebnom období uskutočniť, ale iba na to, aby ste za pomoci vyumelkovaných a ľúbivých politických deklarácií získali čo najväčší počet hlasov voličov. Čo sa stane potom, najmä či nasľubované veci aj skutočne splníte a či sa Vášho politického programu budete aj pridržiavať, to je Vám už podľa všetkého úplne ľahostajné.

Viete pán podpredseda vlády, aký je rozdiel medzi bývalými a terajšími reprezentantmi štátu? Pokúsim sa Vám to stručne vysvetliť. Naši predkovia – šľachtici pre svoju vlasť najprv niečo urobili a potom boli za to buď odmenení formou povýšenia do šľachtického stavu alebo nie. Vy, dnešní predstavitelia štátu, sa formou parlamentných volieb najprv necháte povýšiť do privilegovaného stavu predstaviteľov štátu, a potom v prospech krajiny buď niečo vykonáte alebo nie. Toto je podstatný diametrálny rozdiel medzi vami politikmi a nami šľachticmi.

Vašou prvoradou povinnosťou by bolo podporovať národnostné menšiny v duchu ich vlastných národných a kultúrnych tradícií, a nie v súlade s nacionalistickými predstavami vlády Slovenskej republiky založenej na snahe potláčať práva najmä maďarských občanov žijúcich na území Slovenskej republiky s cieľom vytvoriť homogénny jednonárodný štát pozostávajúci iba z občanov slovenskej národnosti. My, členovia občianskeho združenia plne chápeme, no neuznávame Vaše schizofrenické snahy minimalizovať vážnosť občanov maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku z obavy pred revíziou hraníc, ktoré boli pre bývalú Československú republiku vytvorené na základe zmluvy z Trianonu z roku 1920.

Vaše konanie nám pripomína onoho známeho zlodeja. Zlodeja, ktorý sa bojí nie trestu, ktorý mu za svoj čin hrozí, ale toho, že predmet krádeže bude musieť po usvedčení a potrestaní vrátiť, a preto ho pred tvárou spravodlivosti všemožne ukrýva, maskuje, mení jeho podobu, falšuje...

 

Vážený pán podpredseda vlády!

Podujatia nášho občianskeho združenia plánované na rok 2011 ste sa rozhodli nepodporiť, lebo sa domnievate, že tým znemožníte naplniť to, k čomu sme sa zaviazali v našich stanovách. Máme však pre Vás zlú správu, pán podpredseda vlády. Vy ste slabý na to, aby ste nám v tom zabránili napriek tomu, že za Vami stojí zákonodarná aj výkonná moc so všetkými jej zložkami. Nazabúdajte, že moc potrebuje ten, kto chce ovládať iných. Ten však, kto chce ovládať seba, potrebuje silu...

My, členovia občianskeho združenia potomkov šľachticov Nobilitas Carpathiae, silu máme. Dáva nám ju úcta k našim slávnym predkom a ich pamiatka, dávajú nám ju ich nezištné hrdinské činy v prospech vlasti, dáva nám ju naša kresťanská viera. Túto našu silu nedokázali zlomiť ani komunisti, hoci sa o to všemožne snažili nasadením všetkých možných ideologických aj donucovacích prostriedkov. Komunisti nás zbavili spoločenského postavenia, ktoré si naši predkovia vyslúžili na základe ich faktických činov, ponížili nás, zbavili nás dôstojnosti v očiach verejnosti vymýšľaním klamstiev a poloprávd, zbavili nás základu našej materiálnej existencie na základe nehanebných Benešových dekrétov.

Vy v tomto postupe úspešne pokračujete tým, že od nás zabraný majetok plným priehrštím rozkrádate. Nenašlo sa z toho ani niekoľko sto eur, aby ste nám aj keď nie v plnom požadovanom rozsahu, ale aspoň čiastočne pomohli.

Jeden z našich projektov sme už zrealizovali aj bez Vašej podpory a vedzte, vážený pán podpredseda vlády, že zrealizujeme aj druhý a ešte veľa ďalších. Z vlastných finančných zdrojov. Z finančných zdrojov členov nášho občianskeho združenia a niektorých iných fyzických osôb – našich sympatizantov, z ktorých väčšina sú dôchodcovia s neporovnateľne nižšími dôchodkami, než je Váš plat...

 

Dané v meste Nové Zámky tretieho dňa mesiaca august roku Pána 2011. 

 

 

 

 

 

                                      JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.

                                       predseda občianskeho združenia v. r.

 

 

 

Doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc.

podpredseda vlády Slovenskej republiky

pre ľudské práva a národnostné menšiny

Bratislava