JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.

Predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

Čestný člen Zväzu Svätej Koruny

 

 

 

Nové Zámky, 31. marca 2010

 

 

 

Vážená Slovenská televízia!

 

Dňa 24. marca 2010 ste na druhom programe vysielali reprízu polohraného dokumentárneho filmu o osude Lajosa Wintera, údajného zakladateľa piešťankých kúpeľov. Napriek tomu, že svojho času, konkrétne dňa 25. októbra 2008 som videl aj pôvodné vysielanie tohto filmu, aj teraz som si ho pozorne a so záujmom pozrel.

Nepochybujem o tom, že k vytvoreniu tohto diela ste pristupovali s náležitou odbornou starostlivosťou a zrejme aj po náležitej príprave. Vo filme sa prezentuje množstvo dobových dokumentov, či už v písomnej forme alebo vo forme dokumentárnych filmov. Za chválihodné považujem aj to, že ste nechali prehovoriť aj potomkov pána Wintera a miestneho historika v Piešťanoch, čo nesporne pozitívne prispelo k úrovni spomínaného filmu.

Dovoľte mi však, vážená Slovenská televízia, aby som touto cestou vyjadril poľutovanie a aj mierne sklamanie nad tým, že vo filme nedostali priestor azda tie najdôležitejšie a najvýznamnejšie osobnosti: potomkovia vlastníka piešťanských kúpeľov, potomkovia grófa Erdődyho, ktorí dnes žijú v Lučenci. Toto moje sklamanie však v žiadnom prípade nechcem pripisovať na vrub Slovenskej televízie, lebo tvorcovia filmu s najväčšou pravdepodobnosťou z objektívnych dôvodov nemohli vedieť o tom, že slávna grófska rodina má žijúcich potomkov. Naša verejnosť sa o nich mohla dozvedieť až nedávno na základe neslávnej a, verte mi, že aj nepravdivej mediálnej kampane vedenej proti nim.

Predpokladám, Vážená Slovenská televízia, že zhotovený dokumentárny film už ťažko, prípadne vôbec nie je možné meniť alebo dopĺňať o nové poznatky. Pre prípad, že by ste sa v budúcnosti rozhodli vytvoriť pokračovanie filmu alebo iným spôsobom spracovať tému piešťanských kúpeľov, dovoľujem si ponúknuť do Vašej ctenej pozornosti, že potomkovia rodu Erdődy vlastnia cenné dokumenty a disponujú cennými informáciami, ktoré – ak by dostali príležitosť na ich prezentovanie - bez pochybností by obohatili poznatky o histórii kúpeľov. Ďalším prínosom účasti potomkov rodu Erdődy by mohlo byť aj to, že by sa odstránili niektoré nepresnosti, ktoré sa v doterajšej verzii vyskytujú (napríklad že zakladateľom kúpeľov nebol Lajos Winter, ale rodina Erdődy; pán Winter sa postaral iba o ich rozmach od konca 19. storočia).

Dúfam, vážená Slovenská televízia, že týmto mojim listom som Vám poskytol cenný podnet do Vašej ďalšej tvorby, a že prispeje nielen k našej vzájomnej spokojnosti, ale hlavne k spokojnosti Vašich ctených divákov.

S hlbokou úctou

 

 

 

                                     JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc., v. r.

 

 

 

Slovenská televízia

Bratislava