Jeho excelencii                                                  

Pánovi Michaelovi Johnovi Wynovi Robertsovi,

veľvyslancovi Spojeného kráľovstva                  

Veľkej Británie a Severného Írska etc.                

v Slovenskej republike                                      

Bratislava                                                         

 

 

 

Nové Zámky, 28. Novembra 2008

 

 

 

Vaša excelencia!

 

My, členovia občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae, ktorí sú potomkami šľachticov bývalého Kráľovstva Uhorského žijúcich na území dnešnej Slovenskej republiky, sa obraciame na Vás v súvislosti s návštevou Jej Veličenstva Alžbety II., kráľovnej Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska etc. v Slovenskej republike v dňoch 23. a 24. októbra 2008.

Pre náš šľachtický pôvod a naše ideály sme túto udalosť, ktorá je významnou nielen v dejinách našej vlasti ale aj z pohľadu nášho občianskeho združenia, sledovali s mimoriadnou pozornosťou. V osobe Jej Veličenstva totiž vidíme nielen hlavu štátu vo všeobecnosti ale aj hlavu jednej z mála súčasných monarchií v Európe, ktoré sú jasným príkladom toho, že monarchistické usporiadanie štátu má svoje významé miesto aj v moderných demokraciách.

Z programu návštevy Jej Veličenstva sme s najväčším záujmom očakávali slávnostnú večeru usporiadanú na jej počesť, lebo sme oprávnene dúfali, že sa jej zúčastnia skutoční vrcholní reprezentanti politického, kultúrneho a verejného života Slovenska. Pre nepriaznivé spoločenské postavenie členov nášho občianskeho združenia a potomkov šľachticov u nás vôbec sme pochopitelne medzi vyše stopäťdesiatimi pozvanými hosťami neboli. Napriek tomu sme prostredníctvom našich tlačových a televíznych médií mali možnosť presvedčiť sa o tom, že naše očakávania sa naplnili len čiastočne.

Sme si vedomí toho, že okruh účastníkov slávnostnej večere vyberali obe stany vopred na základe medzinárodne uznaných a uplatňovaných zásad diplomatického protokolu. Touto cestou by sme sa chceli my, členovia občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae poďakovať diplomacii Spojeného Kráľovstva za to, že medzi pozvaných hostí sa nedostali – nemohli dostať také vedúce politické osobnosti, ktoré v našej vlasti evidentne ignorujú základné ľudské práva a slobody.

Rozhodujúcu úlohu pri konkrétnej realizácii protokolárne dohodnutého okruhu účastníkov slávnostnej večere však predsa len zohrali prezident Slovenskej republiky a pracovníci jeho kancelárie. Pravdepodobne preto sa mohlo stať, že medzi pozvanými hosťami neboli prítomné také osoby, ktorým to právom prislúcha, ako napríklad predchádzajúci prezident republiky a  predseda vlády. Naproti tomu však bolo prítomných niekoľko takých persón, ktorí sú pre každého demokraticky rozmýšľajúceho človeka neprijateľní a tým nehodní toho, aby na slávnostnej večeri usporiadanej na počesť Jej Veličenstva predstúpili pred ňu ako vrcholní reprezentanti politického, kultúrneho a spoločenského života Slovenskej republiky. Ako ospravedlnenie nemôže poslúžiť ani to, že zodpovedné osoby – prezident republiky a zodpovední pracovníci jeho kancelárie pravdepodobne pristupovali k výberu hostí na slávnostnú večeru podľa ich najlepšieho vedomia a svedomia zostávajúc verní svojim celoživotným ideologickým tradíciám a návykom.

Prosíme Vás, Vaša excelencia, aby ste tlmočili Jej Veličenstvu naše najhlbšie poľutovanie nad tým, že sa na slávnostnej večeri zúčastnili aj také neželané osoby, ktorých ostro kritzovala aj slovenská tlač, a ktorých prítomnosť by sa mohla považovať za nezdvorilosť voči Jej Veličenstvu. My, členovia občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae, by sme sa chceli touto cestou ospravedlniť Jej Veličenstvu za vyššie uvedené nedostatky a ubezpečiť Jej veličenstvo, že s diplomatickým postupom slovenskej strany v žiadnom smere nesúhlasíme.

Na záver dovoľte, Vaša excelencia, aby sme povedali niekoľko slov o našom občianskom združení a jej členoch. Ako je známe, vznikom Československej republiky v roku 1918 zanikla nielen kolíska nášho šľachtického pôvodu ale navyše dodnes platným a účinným zákonom č. 61/1918 Zb. bolo vo vtedajšej Československej republike zrušené aj šľachtictvo a zakázané používať šľachtické tituly a prídomky. V dôsledku toho je v našej dnešnej vlasti – v Slovenskej republike pojem šľachta a šľachtictvo vôbec tabu. To však nič nemení na skutočnosti, že aj po takmer jednom storočí sme zostali verní vznešeným ideálom našich predkov a odhodlaní naďalej zachovávať ich tradície.

Z vyššie uvedeného dôvodu je jedným z najhlavnejších cieľov nášho občianskeho združenia to, aby sme za pomoci širokej občianskej verejnosti dosiahli spoločenské uznanie tých hodnôt, ktorých nositeľmi bola v minulosti šľachta a ktoré sú zlučiteľné so súčasnými princípmi demokratického a právneho štátu. Sme si však vedomí toho, že po mnohých rokoch totalitnej diktatúry sú tieto ciele nie ľahké a ich dosiahnutie bude zdĺhavé.

Návšteva Jej Veličenstva v Slovenskej republike však zanechala v nás hlboký pozitívny dojem a ešte viac nás upevnila v presvedčení, že je nevyhnutné rozširovať také ideály, ktoré sme zdedili od našich šľachtických predkov, lebo v našej spoločnosti sú v súčasnosti naliehavo potrebné. Návšteva Vášho Veličenstva nám k tomu dodala nesmierne veľa sily a odhodlania.

V mene občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae s hlbokou úctou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.

                                                            predseda združenia