Slovenská republika

 

Ústavné právo

Mravné ponaučenia svätého Štefana kráľa synovi - kniežaťovi Imrichovi (výňatok)

Zlatá bula Ondreja II. z roku 1222

Tripartitum 1514 – zbierka uhorského obyčajového práva

http://www.eurokodex.sk/NaseKnihy/OpusTripartitum/

http://www.aktuality.sk/clanok/143065/komentar-tripartitum/

Maďarský text:   

Zákonný článok č. IX/1848 O zrušení služieb (robôt), dežmy a peňažných platieb, ktoré sa konali a platili na základe urbára a jeho doplňujúcich zmlúv

Zákonný článok č. XIII/1848 o zrušení cirkevnej dežmy

Zákon č. 11/1918 Sb. o zřízení samostatného státu československého (recepčný zákon, tzv. prvé ústavné provizórium

Zákon č. 37/1918 Sb. o prozatímní ústavě (tzv. druhé ústavné provizórium)

Zákon č. 121/1920 Sb., kterým se uvozuje ústavní listina Československé republiky (výňatok)

Ústavný zákon č. 185/1939 Sl. z. o ústave Slovenskej republiky

Ústavní dekret presidenta republiky č. 2/1940 Ú. v.

Ústavní dekret presidenta republiky č. 11/1944 Ú. v. o obnovení právního pořádku

Vyhláška ministra vnitra č. 30/1945 Sb. o platnosti ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 3. srpna 1944 o obnovení právního pořásku

Ústavní zákon dočasného Národního shromáždění č. 57/1946 Sb., kterým se schvalují a prohlašují za zákon dekrety presidenta republiky

Ústavní zákon č. 65/1946 Sb. o ústavodárném Národním shromáždění (výňatok)

Ústavný zákon č. 150/1948 Zb. Ústava Československej republiky (výňatok)

Ústavný zákon č. 100/1960 Zb. Ústava Československej socialistickej republiky (výňatok)

Ústavný zákon č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvácza Listina základných práv a slobôd (výňatok)

Zákon č. 209/1992 Zb. Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (výňatok)

Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky (výňatok)

 

Medzinárodné právne akty

Zmluva č. 226/1940 Sl. z o ochrannom pomere medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štátom

Dôverný protokol o hospodárskej a finančnej spolupráci medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štátom zo dňa 23. marca 1939

 

Šľachtictvo a šľachtické tituly

Zákon č. 61/1918 Sb., jímž zrušují se šlechtictví, řády a tituly

Zákon č. 61/1918 Sb., jímž zrušují se šlechtictví, řády a tituly v znení zák. č. 268/1936 Sb.

Zákon č. 243/1920 Sb., kterým se mění zákon o zrušení šlechtictví, řádů a titulů

Zákon č. 243/1920 Sb., kterým se mění zákon o zrušení šlechtictví, řádů a titulů v znení zák. č. 268/1936 Sb.

 

Vyznamenania a tituly

Zákon č. 268/1936 Sb, o řádech a titulech

Zákon č. 268/1936 Sb, o řádech a titulech v znení zákona č. 55/1948 Sb.

Zákon č. 247/1949 Sb. o vyznamenáních a čestných uznáních

Zákon č. 247/1949 Sb. o vyznamenáních a čestných uznáních v znení zákonního opatření č. 14/1956 Sb. ze dne 12. dubna 1956

Zákon č. 62/1962 Zb. o udeľovaní vyznamenaní

Zákon č. 404/1990 Zb. o štátnych vyznamenaniach Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Zákon č. 37/1994 Z. z. o štátnych vyznamenaniach

 

Meno a priezvisko

Zákon č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov

 

Matriky

Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov

 

Archívnictvo

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov

Vyhláška č. 628 /2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov

 

Kultúrne pamiatky

Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 15/1980 Zb. Dohovor o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovoleného dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov

Oznámenie Federálneho monisterstva zahraničných vecí č. 159/1991 Zb. Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva

Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (výňatok)

Zákon č. 200/1994 Z. z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov

Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach a o doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu

Zákon č. 416/2002 Z. z. o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov

Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 16/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu

Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 421/2003 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízii knižničného fondu v knižniciach

Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty

 

Financie

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátej pomoci

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (výňatok)

 

Maďarská republika

 

Ústavné právo

Zákon XX. z roku 1949. Ústava Maďarskej republiky

 

 

Spolková republika Nemecko

 

Ústavné právo

Ústava Nemeckej ríše (Weimarská ústava) z 11. septembra 1919

http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/praf/js09/dejiny/web/prameny/09/Ustava_Vymarske_republiky_-_1919.pdf (2010-01-16)

Ústava Spolkovej republiky nemecko z 23. mája 1949

http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/praf/js09/dejiny/web/prameny/09/Zakladni_zakon_SRN_-_Grundgesetz_-_1949.pdf (2010-01-16)