16/2003 Z. z.

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

 

z 12. novembra 2002,

 

ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu*)

 

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 8 ods. 4, § 33 ods. 11, § 35 ods. 10 a § 39 ods. 8 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

 

§ 1

Podrobnosti o činnosti komisie na overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu

(1) Komisia na overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu vykonáva svoju činnosť v týchto odboroch pamiatkového výskumu:

a) v umelecko-historickom,

b) v architektonicko-historickom,

c) v urbanisticko-historickom,

d) v archeologickom.

(2) Komisia na overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu zasadá najmenej dvakrát do roka, vždy po termíne uzávierky predkladania žiadostí na získanie osobitnej odbornej spôsobilosti, ktorý je 31. marca a 30. septembra každoročne.

 

Podrobnosti o podmienkach získavania osobitnej odbornej spôsobilosti

 

§ 2

(1) Za vzdelanie v príslušnom odbore sa považuje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore

a) dejín výtvarného umenia,

b) architektúry,

c) urbanizmu,

d) archeológie alebo

e) v inom príbuznom odbore zakončenom štátnou záverečnou skúškou.

(2) Žiadateľ môže podať žiadosť o overenie osobitnej odbornej spôsobilosti vo viacerých odboroch pamiatkového výskumu súčasne.

(3) Osobitná odborná spôsobilosť sa overuje

a) posúdením splnenia podmienok ustanovených v § 35 ods. 5 zákona,

b) preskúmaním dokladov podľa § 35 ods. 6 zákona,

c) skúškou zo znalosti právnych predpisov, ktoré upravujú problematiku pamiatkového výskumu.

 

§ 3

(1) Dátum, miesto a formu vykonania skúšky oznámi ministerstvo žiadateľovi písomne najneskôr do 30 dní pred jej konaním.

(2) Skúška sa skladá z písomnej časti a z ústnej časti.

(3) Skúška sa hodnotí klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. O priebehu a výsledku skúšky sa vyhotovuje zápisnica.

(4) Komisia na overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu oznámi žiadateľovi výsledok skúšky ústne v deň jej konania; žiadateľa, ktorý na skúške nevyhovel, poučí o podmienkach opakovania skúšky.

(5) Ak žiadateľ na skúške nevyhovel, môže ju opakovať do šiestich mesiacov odo dňa jej neúspešného konania. Termín opakovanej skúšky určí ministerstvo.

(6) Ak žiadateľ ani na opakovanej skúške nevyhovie, novú žiadosť môže podať najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa opakovanej skúšky.

 

§ 4

(1) Ministerstvo vydá žiadateľovi do 30 dní odo dňa úspešne vykonanej skúšky osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti.

(2) Platnosť osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti možno predĺžiť na základe žiadosti, ktorú osoba s osobitnou odbornou spôsobilosťou podá ministerstvu. Žiadosť musí byť doplnená o výpis z registra trestov, ktorý nie je starší ako tri mesiace.

 

Reštaurátorská dokumentácia

 

§ 5

(1) Návrh na reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky (ďalej len „kultúrna pamiatka“) vypracúva a za jeho obsah v súlade s podmienkami rozhodnutia o zámere podľa § 33 ods. 2 zákona zodpovedá fyzická osoba, ktorá má odbornú spôsobilosť podľa osobitného predpisu1) (ďalej len „reštaurátor“), ktorá vykonala reštaurátorský výskum a ktorá bude vykonávať reštaurovanie.

(2) Návrh na reštaurovanie obsahuje

a) základné identifikačné a technické údaje o predmete reštaurovania,

b) charakteristiku reštaurátorského výskumu a opis jeho vykonania vrátane inventarizácie, odôvodnenia a vyhodnotenia prípadných sond, podrobné vyhodnotenie reštaurátorského výskumu a príslušného druhu pamiatkového výskumu, ak bolo jeho vykonanie určené rozhodnutím o zámere,

c) zhodnotenie technického stavu a charakteristiku pamiatkových hodnôt kultúrnej pamiatky na základe výsledkov výskumov,

d) základný cieľ, charakteristiku a rozsah reštaurovania kultúrnej pamiatky,

e) návrh postupu a technológie reštaurovania kultúrnej pamiatky a ich zdôvodnenie,

f) fotografickú dokumentáciu a podľa potreby aj grafickú dokumentáciu kultúrnej pamiatky a jej reštaurátorského výskumu,

g) zámer na reštaurovanie a rozhodnutie krajského pamiatkového úradu o ňom.

 

§ 6

(1) Dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác je dokladom o všetkých skutočne vykonaných prácach pri reštaurovaní kultúrnej pamiatky alebo jej časti.

(2) Dokumentáciu vykonaných reštaurátorských prác vypracúva a za jej obsah v súlade so skutočnosťou zodpovedá reštaurátor, ktorý vykonal reštaurovanie.

(3) Dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác obsahuje najmä

a) základné údaje o predmete reštaurovania,

b) podrobnú správu o výsledku vykonaných prác z hľadiska použitého postupu, technológie a materiálu,

c) špecifikáciu a odôvodnenie prípadných zmien oproti návrhu na reštaurovanie,

d) vyhodnotenie nových poznatkov z priebehu reštaurovania týkajúcich sa technickej, technologickej a umelecko-historickej charakteristiky kultúrnej pamiatky, ak sa k nim dospelo,

e) prínos reštaurovania a dosiahnutý cieľ,

f) určenie režimu ďalšieho využívania reštaurovanej kultúrnej pamiatky alebo jej časti z hľadiska jej ochrany a nevyhnutných prevádzkových a klimatických podmienok,

g) fotografickú dokumentáciu a podľa potreby aj grafickú dokumentáciu priebehu a výsledku reštaurovania kultúrnej pamiatky.

(4) Prílohou dokumentácie vykonaných reštaurátorských prác je reštaurátorský denník, ak o jeho vedení rozhodol krajský pamiatkový úrad. Reštaurátorský denník obsahuje záznamy o priebehu reštaurovania z hľadiska postupnosti jednotlivých zásahov a úkonov, ako aj záznamy o dodržiavaní technologického postupu a o skutočných klimatických podmienkach.

 

§ 7

Výskumná dokumentácia

(1) Výskumná dokumentácia podľa druhu môže byť dokumentácia

a) umelecko-historického výskumu,

b) architektonicko-historického výskumu,

c) urbanisticko-historického výskumu alebo

d) archeologického výskumu.

(2) Dokumentácia umelecko-historického výskumu a dokumentácia architektonicko-historického výskumu obsahuje

a) základné údaje o kultúrnej pamiatke,

b) údaje o zadaní, metóde, spracovaní a organizácii pamiatkového výskumu,

c) opis kultúrnej pamiatky vrátane jej technického stavu,

d) inventarizačný súpis hodnotných detailov a prvkov,

e) inventarizačný súpis prípadných sond a nálezov spolu s ich odôvodnením a s vyhodnotením,

f) analýzu vývoja kultúrnej pamiatky,

g) vyhodnotenie výskumu v písomnej a grafickej podobe,

h) charakteristiku pamiatkových hodnôt kultúrnej pamiatky,

i) návrh ochrany, obnovy a prezentácie kultúrnej pamiatky,

j) požiadavky na vykonanie prípadných ďalších špecializovaných výskumov s určením rozsahu a s odôvodnením,

k) fotografickú dokumentáciu a grafickú dokumentáciu súčasného a podľa možností aj historického stavu kultúrnej pamiatky, ako aj dokumentáciu o priebehu výskumu,

l) údaje o podkladoch, prameňoch a použitej literatúre,

m) iné súčasti, ktoré autor pamiatkového výskumu považuje za dôležité z hľadiska dokumentovania pamiatkových hodnôt kultúrnej pamiatky, ich zachovania, obnovy a prezentovania,

n) stanovisko Pamiatkového úradu Slovenskej republiky k výsledkom výskumu.

(3) Návrh podľa odseku 2 písm. i) obsahuje

a) zhrnutie výsledkov umelecko-historického výskumu a architektonicko-historického výskumu,

b) požiadavky

1. na zachovanie, obnovu a prezentáciu hodnôt kultúrnej pamiatky, jej hmotnej podstaty, prvkov a detailov tvoriacich jej súčasť,

2. na odstránenie predchádzajúcich nevhodných zásahov a úprav,

c) návrh konkrétnych opatrení na záchranu a obnovu kultúrnej pamiatky a na jej vhodné funkčné využitie,

d) grafické zobrazenie navrhovaného spôsobu obnovy kultúrnej pamiatky.

(4) Ak špecializované výskumy podľa odseku 2 písm. j) prinesú nové podstatné poznatky a skutočnosti, ich vyhodnotenie spolu s prípadnými zmenami a doplnkami návrhu ochrany, obnovy a prezentácie kultúrnej pamiatky sa dopracuje formou doplnku k dokumentácii pamiatkového výskumu.

(5) Dokumentácia urbanisticko-historického výskumu obsahuje najmä

a) základné údaje o území,

b) údaje o zadaní a spracovaní výskumu,

c) údaje o územnoplánovacej dokumentácii, podkladoch, prameňoch a použitej literatúre,

d) historický a urbanisticko-architektonický vývoj územia,

e) charakteristiku pamiatkových hodnôt územia a odôvodnenie jeho ochrany,

f) návrh zásad ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia,

g) parcelné vymedzenie hraníc územia podľa aktuálnej katastrálnej mapy,

h) grafickú a fotografickú dokumentáciu skúmaného územia.

(6) Návrh podľa odseku 5 písm. f) obsahuje najmä požiadavky

a) na primerané funkčné využitie územia rešpektujúce hodnoty územia a pamiatok nachádzajúcich sa na tomto území,

b) na zachovanie, údržbu a regeneráciu historického pôdorysu vo vzťahu k pamiatkam a hodnotám územia,

c) na zachovanie hodnotnej objektovej skladby,

d) na zachovanie výškového a hmotovo-priestorového usporiadania objektov,

e) na zachovanie prvkov uličného interiéru a uličného parteru,

f) na zachovanie charakteristických pohľadov a priehľadov,

g) na zachovanie siluety a panorámy,

h) na zachovanie a prezentáciu prípadných archeologických nálezísk a na ich začlenenie do organizmu sídla alebo územia,

i) na zachovanie, ochranu a regeneráciu historickej zelene a ďalších kultúrnych hodnôt a prírodných hodnôt územia,

j) na návrh opatrení na záchranu, obnovu a vhodné funkčné využitie pamiatkového územia, najmä návrh na prípadnú zmenu ochrany alebo na rozšírenie ochrany územia,

k) na grafické zobrazenie návrhu zásad v mape v mierke 1:1 000, prípadne aj mapu širších vzťahov v mierke 1:5 000.

(7) Dokumentácia archeologického výskumu obsahuje najmä

a) základné údaje o archeologickom nálezisku,

b) údaje o zadaní a spracovaní archeologického výskumu,

c) situovanie archeologického náleziska v teréne a lokalizáciu na výseku mapy v mierke 1:10 000,

d) históriu archeologického výskumu archeologického náleziska,

e) metódu a organizáciu archeologického výskumu,

f) opis výskumných prác a preskúmaných nehnuteľností v denníku archeologického výskumu a v nálezových listoch,

g) technickú dokumentáciu archeologického výskumu, najmä fotografie, kresby, plány,

h) inventarizačný súpis, ktorý tvoria podrobné prírastkové katalógy všetkých nálezov,

i) dokumentáciu a zhodnotenie nálezov,

j) odborné posudky,

k) návrh režimu ochrany a prípadnej prezentácie archeologického náleziska.

 

§ 8

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2003.

 

 

 

Rudolf Chmel v. r.

 

 

 


1) § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1994 Z. z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov.