200/1994 Z. z.

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY*)

 

zo 14. júla 1994

 

o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov

 

 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

 

 

PRVÁ ČASŤ

ZRIADENIE A PÔSOBNOSŤ KOMORY REŠTAURÁTOROV

 

§ 1

(1) Na zabezpečenie kvalifikovanej starostlivosti o kultúrne dedičstvo a na zastupovanie reštaurátorského stavu, ochranu jeho záujmov a stavovskej cti sa zriaďuje Komora reštaurátorov (ďalej len „komora“) so sídlom v Bratislave a upravujú sa podmienky na výkon reštaurátorskej činnosti jej členov.

(2) Komora je samosprávna, nepolitická stavovská organizácia, združujúca všetkých reštaurátorov zapísaných v zozname členov komory (§ 5 ods. 1) vedenom komorou.

(3) Komora je právnická osoba.

 

§ 2

(1) Komora

a) dbá, aby reštaurátori (§ 5) vykonávali svoje povolanie odborne v súlade s jeho etikou a spôsobom ustanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi a stanovami komory,

b) zaručuje odbornosť svojich členov a potvrdzuje splnenie podmienok na výkon reštaurátorského povolania,

c) presadzuje a chráni práva a profesiové, sociálne a hospodárske záujmy svojich členov,

d) chráni stavovskú česť svojich členov,

e) vedie zoznam členov a zoznam autorizovaných reštaurátorov (§ 16).

(2) Komora je oprávnená

a) určovať podmienky na výkon reštaurátorskej činnosti svojich členov,

b) vydávať osvedčenia o splnení podmienok na výkon reštaurátorskej činnosti svojich členov,

c) riešiť sťažnosti na výkon povolania svojich členov,

d) uplatňovať disciplinárnu právomoc v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,

e) vyžadovať od svojich členov doklady spojené s výkonom ich povolania,

f) vypisovať špecializované a autorizované skúšky,

g) udeľovať reštaurátorom osvedčenie o autorizácii,

h) vydávať pre členov komory záväzné stanoviská k odborným problémom reštaurátorskej činnosti,

ch) vydávať stanoviská k odborným problémom výskumu, školstva a iných odborov súvisiacich s problematikou reštaurátorskej činnosti,

i) posudzovať a navrhovať opatrenia v oblasti výchovy a vzdelávania na školách reštaurátorského zamerania,

j) vyjadrovať sa k podmienkam a k spôsobu ďalšieho vzdelávania reštaurátorov,

k) spolupracovať s orgánmi štátnej správy, samosprávy a s odbornými organizáciami v problematike týkajúcej sa reštaurátorskej činnosti,

l) plniť ďalšie úlohy ustanovené týmto zákonom a vykonávať ďalšiu činnosť, ak to ustanoví osobitný predpis.

 

§ 3

(1) Komora spravuje svoj majetok a hospodári podľa ročného rozpočtu.

(2) Príjmy komory tvoria členské príspevky, pokuty (§ 20 ods. 2), dary alebo iné príjmy, ak to ustanoví osobitný predpis.

 

 

DRUHÁ ČASŤ

VÝKON REŠTAURÁTORSKEJ ČINNOSTI

 

§ 4

(1) Reštaurátorskou činnosťou podľa tohto zákona sa rozumie špecifická výtvarná činnosť, ktorá je súhrnnom vykonávaných prác na kultúrnych pamiatkach alebo zbierkových predmetoch, ktoré sú výtvarnými dielami maliarskeho, sochárskeho alebo úžitkového umenia (ďalej len „reštaurovanie“). Cieľom reštaurovania je čo najväčšie zamedzenie hmotného úpadku diela a sprístupnenie jeho duchovnej, obsahovej hodnoty, a to pri najvyššej miere rešpektovania pôvodnosti a fyzikálnej, historickej a estetickej celistvosti hmotnej podstaty i výtvarnej formy diela. Reštaurovanie zahŕňa najmä prieskum diela, jeho konzerváciu, interpretáciu estetickej hodnoty diela a dokumentáciu.

(2) Reštaurovaním výtvarných diel maliarskeho, sochárskeho alebo úžitkového umenia, ktoré sú kultúrnou pamiatkou alebo zbierkovým predmetom, môžu byť poverení len reštaurátori, ktorí sú členmi komory najmenej tri roky alebo sú zapísaní v zozname autorizovaných reštaurátorov.

(3) Reštaurovanie mimoriadne významných pamiatok môžu vykonávať len členovia komory, ktorí sú zapísaní v zozname autorizovaných reštaurátorov, čo je príslušný orgán pamiatkovej starostlivosti povinný uviesť v záväznom stanovisku.

(4) Reštaurovanie výtvarných diel maliarskeho, sochárskeho alebo úžitkového umenia podľa osobitných predpisov1) nie je týmto zákonom dotknuté.

 

 

TRETIA ČASŤ

REŠTAURÁTOR

 

Prvý oddiel

Predpoklady na výkon reštaurovania

 

§ 5

(1) Reštaurátorom na účely tohto zákona je ten, kto je zapísaný v zozname členov komory.

(2) Komora zapíše do zoznamu členov komory do dvoch mesiacov od doručenia písomnej žiadosti každého, kto spĺňa tieto podmienky:

a) má úplnú spôsobilosť na právne úkony,

b) je bezúhonný,

c) získal v Slovenskej republike alebo v Českej republike vysokoškolské umelecké vzdelanie reštaurátorského zamerania alebo vysokoškolské umelecké vzdelanie príbuzného odboru a má najmenej tri roky praxe v odbore reštaurovania (ďalej len „ odborná prax“), alebo úplné stredné odborné vzdelanie reštaurátorského zamerania a má najmenej sedem rokov odbornej praxe, alebo úplné stredné vzdelanie príbuzného odboru a má najmenej desať rokov odbornej praxe,

d) nebol v priebehu predchádzajúcich piatich rokov vyčiarknutý zo zoznamu členov komory,

e) zložil špecializovanú reštaurátorskú skúšku (§ 6), ak tento zákon neustanovuje inak,

f) po splnení podmienok uvedených v písmenách a) až e) zložil do rúk predsedu komory tento sľub:

„Sľubujem na svoju občiansku česť a svoje svedomie, že pri výkone reštaurátorskej činnosti budem vždy zachovávať všetky všeobecne záväzné právne predpisy a budem vždy konať v súlade s Etickým kódexom reštaurátora s vedomím, že reštaurovanie je predovšetkým služba umeniu, ktorá musí vždy prevládať nad hmotnými pohnútkami a zárobkovými záujmami. Budem presadzovať záujmy ochrany kultúrneho dedičstva a riadne plniť povinnosti člena Komory reštaurátorov.“.

(3) Pri zápise do zoznamu členov komory sa vymedzí špecializácia reštaurovania, na ktorého výkon je reštaurátor oprávnený, a o zápise do zoznamu členov komory vydá komora členovi osvedčenie.

 

§ 6

Na špecializovanú reštaurátorskú skúšku musí komora pripustiť každého uchádzača o zápis do zoznamu členov komory, ktorý spĺňa podmienky ustanovené v § 5 ods. 2 písm. a) až d).

 

§ 7

Komora umožní zložiť sľub uvedený v § 5 ods. 2 písm. f) každému uchádzačovi o zápis do zoznamu členov komory, ktorý spĺňa podmienky ustanovené v § 5 ods. 2 písm. a) až e), a to do jedného mesiaca od doručenia písomnej žiadosti o zápis do zoznamu členov komory.

 

§ 8

Uchádzač o zápis do zoznamu členov komory, ktorého komora nezapísala, má právo domáhať sa ochrany na súde.

 

§ 9

Komora vyčiarkne zo zoznamu členov komory toho,

a) kto zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,

b) kto bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo komu bola obmedzená spôsobilosť na právne úkony,

c) kto bol právoplatne odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody za úmyselný trestný čin,

d) komu komora uložila disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu členov komory,

e) kto písomne požiadal o vyčiarknutie zo zoznamu členov komory.

 

§ 10

(1) Komora pozastaví členovi komory právo vykonávať reštaurovanie počas výkonu trestu odňatia slobody.

(2) Komora môže pozastaviť členovi právo vykonávať reštaurovanie,

a) ak bola proti nemu podaná obžaloba pre úmyselný trestný čin, a to až do vynesenia právoplatného rozsudku,

b) ak sa začalo konanie o pozbavení alebo obmedzení jeho spôsobilosti na právne úkony, a to až do právoplatného rozhodnutia, ktorým sa toto konanie skončí.

(3) Pozastavenie práva vykonávať reštaurovanie zapíše komora do zoznamu členov. Komora zápis zruší, ak pominú dôvody uvedené v odsekoch 1 a 2 alebo ak urobí opatrenia podľa § 9.

 

§ 11

Komora môže na návrh Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vydať zahraničnej fyzickej osobe alebo príslušníkovi cirkevného rádu oprávnenie na reštaurovanie podľa § 4. V oprávnení sa presne vymedzí rozsah reštaurovania, na ktoré sa oprávnenie vzťahuje, a čas jeho platnosti.

 

 

Druhý oddiel

Spôsob reštaurovania

 

§ 12

(1) Reštaurátor môže vykonávať reštaurovanie sám alebo spoločne s inými reštaurátormi. Pri spoločnom vykonávaní reštaurovania si reštaurátori môžu upraviť vzájomné vzťahy buď zmluvou o združení,2) alebo spoločenskou zmluvou o založení verejnej obchodnej spoločnosti.3)

(2) Pri vykonávaní reštaurátorskej činnosti sa reštaurátor môže nechať zastúpiť iným reštaurátorom so súhlasom objednávateľa.

(3) Reštaurátor môže zveriť vykonanie čiastkových úkonov pri reštaurovaní iným odborne spôsobilým osobám. Objednávateľovi zodpovedá za škodu vo všetkých týchto prípadoch osobne reštaurátor.

 

 

Tretí oddiel

Práva a povinnosti reštaurátorov

 

§ 13

(1) Reštaurátor je vo svojej činnosti viazaný všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj všetkými predpismi a rozhodnutiami komory.

(2) Reštaurátor je povinný odmietnuť požiadavku na reštaurovanie, ktorá je v rozpore s povinnosťami člena komory.

(3) Reštaurátor môže reštaurovanie odmietnuť aj z iných dôvodov, ak naň nebol komorou určený.

(4) Ten, komu sa dokázateľne opakovane odmietlo poskytnutie výkonu reštaurovania na kultúrnej pamiatke alebo zbierkovom predmete, ktoré sú výtvarnými dielami maliarskeho, sochárskeho alebo úžitkového umenia, má právo požiadať komoru, aby určila reštaurátora, ktorý vykoná reštaurovanie. Len v prípade, keď komora určí reštaurátora a nedôjde k dohode medzi objednávateľom a určeným reštaurátorom, komora určí výšku odmeny a primeranú výšku preddavku, ktorý patrí reštaurátorovi za požadovaný výkon, a ďalšie náležitosti zmluvy.

(5) Reštaurátor môže odmietnuť vykonať reštaurovanie, ak klient neposkytuje potrebnú súčinnosť alebo ak nezložil napriek upozorneniu primeraný preddavok na odmenu, alebo ak trvá na požiadavke, ktorá je v rozpore s povinnosťami reštaurátora.

(6) Pred začatím výkonu reštaurovania je reštaurátor povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s výkonom tejto činnosti. Toto poistenie musí trvať celé obdobie, počas ktorého reštaurátor vykonáva reštaurovanie.

 

§ 14

(1) Reštaurátor má právo

a) voliť a byť volený do orgánov komory (§ 22),

b) využívať služby poskytované komorou,

c) žiadať o udelenie osvedčenia o zápise do zoznamu členov komory,

d) žiadať o udelenie osvedčenia o zápise do zoznamu autorizovaných reštaurátorov.

(2) Reštaurátor, ktorého komora vyčiarkla zo zoznamu členov komory, alebo reštaurátor, ktorému sa pozastavil výkon reštaurovania, má právo domáhať sa ochrany na súde.

 

§ 15

Reštaurátor je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť komore skutočnosti uvedené v § 9 písm. c) a v § 10 ods. 2 písm. a) a b).

 

 

Štvrtý oddiel

Autorizovaný reštaurátor

 

§ 16

Autorizovaným reštaurátorom sa na účely tohto zákona rozumie ten, kto je zapísaný v zozname autorizovaných reštaurátorov vedenom komorou.

 

§ 17

(1) Komora zapíše do zoznamu autorizovaných reštaurátorov každého reštaurátora, a to do dvoch mesiacov od podania písomnej žiadosti o zápis, ak pred podaním žiadosti splnil tieto podmienky:

a) získal v Slovenskej republike alebo v Českej republike vysokoškolské umelecké vzdelanie reštaurátorského zamerania a je členom komory najmenej päť rokov alebo získal úplné stredné odborné vzdelanie reštaurátorského zamerania v odbore, v ktorom v Slovenskej republike alebo v Českej republike nemožno získať vysokoškolské vzdelanie, a je členom komory najmenej desať rokov,

b) zložil autorizačnú skúšku, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Pri zápise autorizovaného reštaurátora sa vymedzí špecializácia reštaurovania autorizovaného reštaurátora, na ktorú sa vzťahuje autorizácia. O zápise do zoznamu autorizovaných reštaurátorov komora vydá osvedčenie.

 

§ 18

(1) Na autorizačnú skúšku musí komora pripustiť každého reštaurátora, ktorý spĺňa podmienky uvedené v § 17 ods. 1 písm. a).

(2) Autorizačné skúšky sa konajú v termínoch určených komorou, a to najmenej raz za dva roky.

 

§ 19

Autorizovaný reštaurátor je povinný za podmienok určených v stanovách komory na požiadanie člena komory, ktorého členstvo trvá menej ako tri roky, umožniť mu v pracovnoprávnom vzťahu získať prax v odbore reštaurovania.

 

 

Piaty oddiel

Disciplinárne opatrenia a disciplinárne konanie

 

§ 20

(1) Za závažné alebo opätovné porušenie povinností (ďalej len „disciplinárne previnenie“) možno reštaurátorovi uložiť niektoré z týchto disciplinárnych opatrení:

a) písomné napomenutie,

b) pokuta do výšky 50 000 Sk,

c) vyčiarknutie zo zoznamu členov komory.

(2) Výnos z pokút je príjmom komory.

 

§ 21

(1) Disciplinárne konanie uskutočňuje trojčlenný disciplinárny senát (§ 27) na písomný návrh predsedu dozornej rady.

(2) Návrh na začatie disciplinárneho konania možno podať do troch mesiacov odo dňa, keď sa predseda dozornej rady dozvedel o disciplinárnom previnení, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k disciplinárnemu previneniu.

(3) Proti písomnému rozhodnutiu disciplinárneho senátu môže reštaurátor, ktorého sa rozhodnutie týka, alebo predseda dozornej rady podať odvolanie do pätnástich dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.

(4) O odvolaní rozhoduje predstavenstvo komory, ktoré pôvodné rozhodnutie buď potvrdí, alebo zruší. Ak predstavenstvo komory zruší pôvodné rozhodnutie, je disciplinárny senát povinný rešpektovať jeho rozhodnutie.

(5) Rozhodnutie disciplinárneho senátu, ktorým bolo uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu členov komory, je preskúmateľné súdom podľa osobitných predpisov;4) návrh je oprávnený podať len reštaurátor, ktorého sa rozhodnutie týka, a to do pätnástich dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.

 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ

ORGÁNY KOMORY

 

§ 22

Komora má tieto orgány:

a) valné zhromaždenie členov komory (ďalej len „valné zhromaždenie“),

b) predstavenstvo komory,

c) dozornú radu,

d) disciplinárnu komisiu.

 

§ 23

(1) Najvyšším orgánom komory je valné zhromaždenie.

(2) Právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení má každý člen komory. Člen komory má rovnako právo písomne splnomocniť iného člena komory, aby ho zastupoval na valnom zhromaždení.

(3) Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo komory takto:

a) riadne valné zhromaždenie najmenej raz za dva roky,

b) mimoriadne valné zhromaždenie počas troch mesiacov, ak o zvolanie požiada

1. dozorná rada alebo

2. aspoň štvrtina členov komory.

(4) Valné zhromaždenie môže mimoriadne zvolať dozorná rada, ak je predstavenstvo komory nečinné najmenej počas troch mesiacov.

 

§ 24

Valné zhromaždenie

a) schvaľuje stanovy komory,

b) volí priamym a tajným hlasovaním na obdobie dvoch rokov z členov komory členov predstavenstva komory, dozornú radu a disciplinárnu komisiu. Členov týchto orgánov tajným hlasovaním aj odvoláva,

c) schvaľuje Etický kódex reštaurátora,

d) schvaľuje volebný poriadok komory, organizačný poriadok komory a disciplinárny poriadok komory,

e) schvaľuje výšku príspevkov členov komory na činnosť komory,

f) schvaľuje výšku náhrady za stratu času a preukázané výdavky

vyplývajúce z výkonu funkcií v orgánoch komory,

g) prerokúva a schvaľuje správu o činnosti ostatných orgánov komory,

h) môže zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie predstavenstva komory,

ch) rozhoduje o ďalších veciach, ktoré si vyhradí.

 

§ 25

(1) Predstavenstvo komory je najvyšším výkonným orgánom komory; do jeho pôsobnosti patrí rozhodovať o

a) určení reštaurátora podľa § 13 ods. 4,

b) odvolacom konaní podľa § 21 ods. 4,

c) všetkých veciach podľa tohto zákona, ak o nich nerozhodujú iné orgány komory.

(2) Predstavenstvo ďalej

a) vedie zoznam členov komory, zoznam autorizovaných reštaurátorov a uskutočňuje v týchto zoznamoch zápisy a vydáva o nich osvedčenia,

b) po úspešnom vykonaní špecializovanej reštaurátorskej skúšky vydáva osvedčenia (§ 5 ods. 3),

c) zvoláva valné zhromaždenie,

d) schvaľuje skúšobné predpisy a vymenúva členov skúšobných senátov z radov autorizovaných reštaurátorov, prípadne reštaurátorov a odborníkov štátnej pamiatkovej starostlivosti, odborného školstva a vedeckých ustanovizní,

e) spravuje majetok komory,

f) chráni a presadzuje záujmy členov komory vo všetkých oblastiach,

g) pravidelne informuje členov o činnosti komory a na tento účel zabezpečuje študijnú, publikačnú, dokumentačnú a edičnú činnosť,

h) robí všetky opatrenia potrebné na činnosť komory,

ch) plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona, ak nepatria iným orgánom komory.

(3) Predstavenstvo volí zo svojich členov predsedu komory a podpredsedu komory a odvoláva ich. Predseda zastupuje komoru navonok a rokuje v jej mene vo všetkých veciach. Vykonáva neodkladné rozhodnutia v čase medzi zasadaniami predstavenstva komory a riadi zamestnancov komory. Podpredseda komory zastupuje predsedu komory v rozsahu určenom organizačným poriadkom.

(4) Predstavenstvo komory zvoláva predseda komory podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.

 

§ 26

Dozorná rada

a) kontroluje plnenie rozhodnutí valného zhromaždenia a činnosť predstavenstva komory. Na tento účel sa musí dozornej rade umožniť prístup ku všetkým dokladom komory,

b) dohliada na riadny výkon reštaurovania reštaurátorov a autorizovaných reštaurátorov,

c) volí zo svojich členov predsedu, ktorý riadi činnosť dozornej rady a podáva návrh na začatie disciplinárneho konania podľa tohto zákona.

 

§ 27

Disciplinárna komisia volí zo svojich členov predsedu, ktorý riadi činnosť komisie. Predseda disciplinárnej komisie vymenúva z členov komisie predsedu disciplinárneho senátu (§ 21 ods. 1). Zostávajúci dvaja členovia disciplinárneho senátu sa volia tajným hlasovaním z členov disciplinárnej komisie.

 

§ 28

(1) Súbežný výkon funkcií vo volených orgánoch komory je neprípustný.

(2) Funkcie v orgánoch komory sú čestné; za ich výkon sa vypláca náhrada za stratu času a náhrada hotových výdavkov.

 

§ 29

(1) Podrobnosti o organizácii komory, o jej orgánoch, o pôsobnosti týchto orgánov a o počte členov týchto orgánov určuje organizačný poriadok komory.

(2) Podrobnosti o voľbách orgánov komory určuje volebný poriadok komory.

(3) Podrobnosti o disciplinárnom konaní určuje disciplinárny poriadok komory.

(4) Podrobnosti o podmienkach skladania špecializovaných reštaurátorských skúšok a autorizačných skúšok určuje skúšobný poriadok komory.

 

 

PIATA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

§ 30

(1) Uchádzača o zápis do zoznamu členov komory, ktorého písomná žiadosť príde komore po ustanovujúcom valnom zhromaždení do jedného roku od nadobudnutia účinnosti tohto zákona, zapíše komora po zložení sľubu do zoznamu členov, ak spĺňa podmienky stanovené v § 5 ods. 2 písm. a) až c) a aspoň počas piatich rokov vykonáva odbornú reštaurátorskú prax.

(2) Fyzické osoby, ktoré boli pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zapísané v zozname vedenom Obcou reštaurátorov Slovenska podľa smerníc Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o reštaurátorských prácach z 25. novembra 1990 č. MK-2231 90-1, môžu reštaurátorskú činnosť podľa týchto smerníc vykonávať počas jedného roku po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.

(3) Reštaurátori, ktorí boli zapísaní do zoznamu členov komory podľa odseku 1, alebo fyzické osoby zapísané podľa odseku 2 musia urobiť do dvoch rokov od účinnosti tohto zákona špecializovanú reštaurátorskú skúšku podľa § 6, inak sa vyčiarknu zo zoznamu členov, prípadne stratia oprávnenie na vykonávanie reštaurovania.

 

§ 31

(1) Člena komory, ktorý podá žiadosť o zápis do zoznamu autorizovaných reštaurátorov do jedného roku od nadobudnutia účinnosti tohto zákona a ku dňu podania získal v Slovenskej republike alebo v Českej republike

a) vysokoškolské umelecké vzdelanie reštaurátorského zamerania a počas najmenej piatich rokov vykonáva odbornú reštaurátorskú prax alebo

b) úplné stredné odborné vzdelanie reštaurátorského zamerania v odbore, v ktorom nebolo možné získať v Slovenskej republike alebo v Českej republike vysokoškolské vzdelanie, a počas najmenej desiatich rokov vykonáva odbornú reštaurátorskú prax,

zapíše komora do zoznamu autorizovaných reštaurátorov.

(2) Člena komory, ktorý podá žiadosť o zápis do zoznamu autorizovaných reštaurátorov do piatich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona a ku dňu podania získal v Slovenskej republike alebo v Českej republike

a) vysokoškolské umelecké vzdelanie reštaurátorského zamerania a počas najmenej piatich rokov vykonáva odbornú reštaurátorskú prax alebo

b) úplné stredné odborné vzdelanie reštaurátorského zamerania v odbore, v ktorom v Slovenskej republike alebo v Českej republike nemožno získať vysokoškolské vzdelanie, a počas najmenej desiatich rokov vykonáva odbornú reštaurátorskú prax,

musí komora pripustiť na autorizačnú skúšku.

(3) Člen komory podľa odsekov 1 a 2 musí vykonať autorizačnú skúšku do dvoch rokov od účinnosti tohto zákona; ak v tejto lehote úspešne nevykoná autorizačnú skúšku, vyčiarkne sa zo zoznamu autorizovaných reštaurátorov.

 

§ 32

Podmienka troch rokov trvania členstva v komore podľa § 4 ods. 2 sa nevzťahuje na reštaurátorov, ktorí boli do zoznamu členov komory zapísaní v lehote do jedného roku od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

 

§ 33

(1) Do ustanovenia orgánov komory podľa tohto zákona vykonáva ich činnosť prípravný výbor komory, vymenovaný ministrom kultúry Slovenskej republiky na návrh Obce reštaurátorov Slovenska.

(2) Prípravný výbor komory zvolá ustanovujúce valné zhromaždenie najneskôr do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

(3) Prípravný výbor komory vyzve na účasť na ustanovujúcom valnom zhromaždení osoby, ktoré do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona dokázali, že spĺňajú podmienky uvedené v § 5 ods. 2 písm. a) až c).

(4) Účastníci ustanovujúceho valného zhromaždenia zložia sľub podľa § 5 ods. 2 písm. f) na tomto ustanovujúcom valnom zhromaždení a na tomto základe sa zapíšu do zoznamu členov komory.

 

§ 34

Na právne vzťahy upravené týmto zákonom sa nepoužije ustanovenie § 14 ods. 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o reštaurovanie podľa tohto zákona.

 

§ 35

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembrom 1994.

 

 

 

Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.

 

 

 *) Prameň: http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_zak/jaspiw_mini_zak_zobraz_clanok1.asp?kotva=k1&skupina=1 (2010-01-23)

1) Zákon Slovenskej národnej rady č. 109/1961 Zb. o múzeách a galériách.

2) § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka.

3) § 76 a nasl. Obchodného zákonníka.

4) § 244 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku.