460/1992 Zb.

ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY*)

 

z 1. septembra 1992

 

v znení zák. č. 244/1998 Z. z.; zák. č. 9/1999 Z. z.; zák. č. 90/2001 Z. z.; zák. č. 140/2004 Z. z.; zák. č. 323/2004 Z. z.; zák. č. 463/2005 Z. z.; zák. č. 92/2006 Z. z. a zák. č. 210/2006 Z. z.

 

(Výňatok)

 

 

Šiesty oddiel

PRÁVO NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

 

Čl. 44

(1) Každý má právo na priaznivé životné prostredie.

(2) Každý je povinný chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo.

(3) Nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie, prírodné zdroje a kultúrne pamiatky.

(4) Štát dbá o šetrné využívanie prírodných zdrojov, o ekologickú rovnováhu a o účinnú starostlivosť o životné prostredie a zabezpečuje ochranu určeným druhom voľne rastúcich rastlín a voľne žijúcich živočíchov.

(5) Podrobnosti o právach a povinnostiach podľa odsekov 1 až 4 ustanoví zákon.

 

 

DEVIATA HLAVA

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Čl. 156

Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. nadobudla účinnosť 1. októbra 1992 okrem čl. 3 ods. 2, čl. 23 ods. 4, ak ide o vyhostenie alebo vydanie občana inému štátu, čl. 53, 84 ods. 3, ak ide o vypovedanie vojny inému štátu, čl. 86 písm. k) a l), čl. 102 písm. g), ak ide o vymenúvanie profesorov vysokých škôl a rektorov a o vymenúvanie a povyšovanie generálov, písmená j) a k), čl. 152 ods. 1 druhá veta, ak sa týka ústavných zákonov, zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných orgánmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktoré nadobudli účinnosť súčasne s príslušnými zmenami ústavných pomerov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v súlade s touto ústavou.

Ústavný zákon č. 244/1998 Z. z. nadobudol účinnosť 5. augustom 1998.

Ústavný zákon č. 9/1999 Z. z. nadobudol účinnosť 27. januárom 1999.

Ústavný zákon č. 90/2001 Z. z. nadobudol účinnosť 1. júla 2001 okrem čl. 125a, čl. 127, čl. 127a, čl. 134 ods. 1 a 3 a čl. 151a, ktoré nadobudnú účinnosť 1. januára 2002.

Ústavný zákon č. 140/2004 Z. z. nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia, t.j. 18. marca 2004.

Ústavný zákon č. 323/2004 Z. z. nadobúda účinnosť 1. júnom 2004 okrem čl. I prvého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 20. júla 2004.

Ústavný zákon č. 463/2005 Z.z nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Ústavný zákon č. 92/2006 Z. z. nadobúda účinnosť 1. apríla 2006.

Ústavný zákon č. 210/2006 Z. z. nadobúda účinnosť 1. mája 2006.

 

 

 

I.Gašparovič v. r.

V.Mečiar v. r.

 

 

 *) Prameň: http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_zak/jaspiw_mini_zak_zobraz_clanok1.asp?kotva=k1&skupina=1 (2010-01-23)