404/1990 Zb.

Z Á K O N

 

z 2. októbra 1990

 

o štátnych vyznamenaniach Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

 

 

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:

 

§ 1

(1) Udelením alebo zapožičaním štátnych vyznamenaní Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ďalej len „vyznamenania“) štát oceňuje vynikajúce občianské zásluhy o budovanie slobodnej demokratickej spoločnosti, výsledky práce, úsilie o obranu vlasti a hrdinské a výnimočné činy.

(2) Vyznamenania sú rady a medaily.

(3) Vyznamenania sa udeľujú alebo zapožičiavajú jednotlivcom; výnimočne sa môžu udeliť alebo zapožičať vojenským útvarom majúcim zástavu.

 

§ 2

Najvyšším vyznamenaním Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky je Rad Bieleho leva; udeľuje sa občanom iných štátov, ktorí sa významne zaslúžili o Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku.

 

§ 3

Zriaďuje sa Rad Tomáša Garrigue Masaryka ako vyznamenanie osôb, ktoré sa vynikajúcim spôsobom zaslúžili o demokraciu a ľudské práva.

 

§ 4

Zriaďuje sa Rad Milana Rastislava Štefánika ako vyznamenanie osôb, ktoré sa vynikajúcim spôsobom zaslúžili o obranu a bezpečnosť Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

 

§ 5

Zriaďuje sa Medaila Za hrdinstvo ako vyznamenanie osôb, ktoré sa s nasadením vlastného života zaslúžili o záchranu ľudského života alebo značných materiálnych hodnôt.

 

§ 6

Zriaďuje sa Medaila Za zásluhy ako vyznamenanie osôb, ktoré sa zaslúžili o blaho štátu alebo obce.

 

§ 7

Podrobnosti o udeľovaní a zapožičiavaní vyznamenaní uvedených v § 2 až 6 upravujú stanovy jednotlivých radov a medailí, ktoré sú súčasťou tohto zákona.

 

§ 8

Právo udeľovať, zapožičiavať alebo odnímať vyznamenania prislúcha prezidentovi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

 

§ 9

Návrhy na udelenie, zapožičanie alebo odňatie vyznamenaní môžu prezidentovi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky predkladať predsedníctva zákonodarných zborov, vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, vláda Českej republiky a vláda Slovenskej republiky.

 

§ 10

Vyznamenania udelené alebo zapožičané prezidentom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky môže odovzdať v jeho mene osoba ním poverená.

 

§ 11

Vyznamenaný dostane insígnie vyznamenania a listinu o jeho udelení alebo zapožičaní. Ak sa udeľuje alebo zapožičiava vyznamenanie in memoriam, dostanú pozostalí listinu o udelení alebo zapožičaní vyznamenania.

 

§ 12

(1) Insígnie vyznamenania je oprávnený nosiť iba vyznamenaný.

(2) Vracanie radových insígnií upravujú stanovy príslušného radu.

 

§ 13

Kto zneužije alebo neoprávnene nosí vyznamenanie alebo kto neoprávnene vyhotoví napodobeninu vyznamenania alebo ju nosí, dopúšťa sa priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta do výšky 10 000, - Kčs.1)

 

§ 14

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky môže nariadením zriadiť medaily pre príslušníkov ozbrojených síl a zborov.

 

§ 15

Rady, medaily a iné dekorácie sa nosia v tomto poradí:

a) Rad Tomáša Garrigue Masaryka a Rad Milana Rastislava Štefánika v poradí v akom boli zapožičané,

b) rady Českej republiky a Slovenskej republiky,

c) česko-slovenské rady, ktorých zapožičiavanie sa ukončilo,

d) zahraničné rady v poradí, v akom boli zapožičané,

e) Medaila Za hrdinstvo,

f) Medaila Za zásluhy,

g) ďalšie česko-slovenské dekorácie,

h) ďalšie zahraničné dekorácie v poradí v akom boli zapožičané alebo udelené.

 

§ 16

Odo dňa účinnosti tohto zákona sa nemôžu priznávať, vyplácať alebo poskytovať žiadne materiálne požitky alebo iné výhody súvisiace s udelením alebo zapožičaním vyznamenaní, čestných titulov alebo iných obdobných ocenení.

 

§ 17

Zrušujú sa:

1. zákon č. 62/1962 Zb. o udeľovaní vyznamenaní,

2. vládne nariadenie č. 10/1961 Zb. o udeľovaní Československého radu Bieleho leva,

3. zákon č. 152/1976 Zb. o zriadení Radu priateľstva,

4. vládne nariadenie č. 34/1959 Zb., ktorým sa upravuje udeľovanie čestného titulu „Hrdina socialistickej práce“,

5. vládne nariadenie č. 82/1960 Zb. o oprave vládneho nariadenia č. 34/1959 Zb., ktorým sa upravuje udeľovanie čestného titulu „Hrdina socialistickej práce“,

6. vládne nariadenie č. 14/1953 Zb., ktorým sa zakladá „Rad budovania socialistickej vlasti“,

7. vládne nariadenie č. 5/1955 Zb. o Rade Klementa Gottwalda - za budovanie socialistickej vlasti,

8. vládne nariadenie č. 30/1951 Zb., ktorým sa zakladajú rady a vyznamenania a upravuje udeľovanie čestného titulu „Hrdina práce“, v znení vyhlášky č. 41/1951 Zb. a zákona č. 38/1977 Zb.,

9. vládne nariadenie č. 34/1949 Zb., ktorým sa zriaďuje Rad 25. februára 1948,

10. zákonné opatrenie č. 9/1973 Zb. o Rade Víťazného februára,

11. vládne nariadenie č. 24/1955 Zb., ktorým sa zakladajú rady „Rad Červeného práporu práce“, „Rad Červenej hviezdy práce“ a vyznamenania „Za pracovnú vernosť“ a „Za pracovnú obetavosť“,

12. vyhláška predsedu vlády č. 26/1955 Zb., ktorou sa vyhlasujú stanovy radov „Rad Červeného práporu práce“, „Rad Červenej hviezdy práce“ a vyznamenaní „Za pracovnú vernosť“ a „Za pracovnú obetavosť“,

13. zákon č. 56/1963 Zb. o národných umelcoch,

14. vládne nariadenie č. 55/1953 Zb. o zaslúžilých umelcoch,

15. vládne nariadenie č. 73/1953 Zb. o vyznamenaniach a čestných uznaniach pre učiteľov a iných školských pracovníkov a Stanovy pre vyznamenanie „Medaila Jána Amosa Komenského“ tvoriace prílohu tohto vládneho nariadenia,

16. vládne nariadenie č. 47/1954 Zb. o udeľovaní vyznamenania a čestných titulov lekárom a iným pracovníkom v zdravotníctve a Stanovy vyznamenania „Medaila Jána Evangelistu Purkyňu“ tvoriace prílohu tohto vládneho nariadenia,

17. § 1, § 2 ods. 1, § 3, § 6 ods. 1 a 2, § 7 časť vety pred bodkočiarkou, § 8 ods. 1 a 3, § 9 a 10 vládneho nariadenia č. 82/1958 Zb. o čestných uznaniach v telesnej výchove,

18. vládne nariadenie č. 6/1955 Zb., ktorým sa upravuje udeľovanie čestného titulu „Hrdina Československej republiky“ a zakladajú Rad červenej zástavy, Rad červenej hviezdy, medaila Za zásluhy o obranu vlasti a medaila Za službu vlasti,

19. vládne nariadenie č. 52/1958 Zb., ktorým sa menia a doplňujú stanovy Radu červenej zástavy, Radu červenej hviezdy, medaily Za zásluhy o obranu vlasti a medaily Za službu vlasti,

20. zákon č. 162/1969 Zb. o vyznamenaní Za zásluhy o Ľudové milície,

21. zákonné opatrenie č. 16/1970 Zb. o zriadení medaily Za upevňovanie priateľstva v zbrani,

22. zákonné opatrenie č. 15/1978 Zb., ktorým sa zriaďuje čestný titul „Letec kozmonaut ČSSR“,

23. zákon č. 22/1975 Zb. o udieľaní Československej novinárskej ceny,

24. zákon č. 153/1976 Zb. o zriadení medaily Za obetavú prácu pre socializmus,

25. vládne nariadenie č. 68/1959 Zb. o udeľovaní čestných titulov „zaslúžilý člen Národného divadla“, „čestný člen Národného divadla v Prahe“ a „zaslúžilý pracovník Národného divadla“,

26. zákon SNR č. 10/1964 Zb. o udeľovaní čestných titulov „Zaslúžilý člen Slovenského národného divadla“ a „Zaslúžilý pracovník Slovenského národného divadla“,

27. vládne nariadenie č. 159/1964 Zb. o udeľovaní čestných titulov „zaslúžilý člen Českej filharmónie“ a „zaslúžilý pracovník Českej filharmónie“,

28. zákon SNR č. 136/1965 Zb. o udeľovaní čestných titulov „Zaslúžilý člen Slovenskej filharmónie“ a „Zaslúžilý pracovník Slovenskej filharmónie“,

29. vládne nariadenie č. 99/1968 Zb. o udeľovaní čestného titulu „Zaslúžilý vojenský letec ČSSR“,

30. vládne nariadenie č. 153/1968 Zb. o udeľovaní čestných titulov „zaslúžilý vysokoškolský profesor“,

31. nariadenie vlády SSR č. 82/1970 Zb. o čestných tituloch „zaslúžilý pracovník kultúry“ a „vzorný pracovník kultúry“,

32. nariadenie vlády ČSR č. 25/1971 Zb. o čestných tituloch „zaslúžilý pracovník kultúry“ a „vzorný pracovník kultúry“,

33. nariadenie vlády ČSSR č. 61/1971 Zb. o čestnom odznaku „Za ochranu hraníc ČSSR“, v znení nariadenia vlády ČSSR č. 6/1972 Zb.,

34. nariadenie vlády ČSSR č. 52/1976 Zb. o udieľaní čestných titulov „zaslúžilý vynálezca“ a „zaslúžilý zlepšovateľ“,

35. nariadenie vlády ČSSR č. 79/1976 Zb. o zriadení medaily „Za zásluhy o ochranu hraníc Československej socialistickej republiky“,

36. nariadenie vlády SSR č. 80/1978 Zb., ktorým sa zriaďuje Čestné uznanie za zásluhy o rozvoj školstva,

37. nariadenie vlády ČSR č. 76/1982 Zb., ktorým sa zriaďuje čestné uznanie Za zásluhy o rozvoj školstva,

38. nariadenie vlády ČSSR č. 109/1988 Zb. o zriadení medaily Za zásluhy o Československú ľudovú armádu,

39. vládne nariadenie č. 265/1948 Zb. o vyznamenaniach Za zásluhy o výstavbu štátu a Za vynikajúce pracovné výkony,

40. vládne nariadenie č. 30/1949 Zb., ktorým sa dopĺňajú predpisy o niektorých vyznamenaniach.

 

§ 18

Odo dňa účinnosti tohto zákona nemožno udeľovať alebo zapožičiavať rady, medaily alebo iné obdobné ocenenia podľa doterajších právnych predpisov; tým nie je dotknuté právo nosiť insígnie týchto radov, medailí alebo iných obdobných ocenení.

 

§ 19

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. októbrom 1990.

 

 

 

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

 

 

(Zrušený zákonom č. 37/1994 Zb.)

 

 

 1) § 2 ods. 1 zákona ČNR č. 200/1990 Zb. o priestupkoch.

§ 2 ods. 1 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.