37/1994 Z. z.

Z Á K O N

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

z 2. februára 1994

 

o štátnych vyznamenaniach

 

v znení zák. č. 151/1997 Z. z.

 

 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

 

§ 1

(1) Slovenská republika oceňuje mimoriadne zásluhy o vznik a budovanie demokratickej spoločnosti, výsledky práce, úsilie o obranu vlasti, hrdinské a výnimočné činy zapožičaním štátnych vyznamenaní (ďalej len „vyznamenanie“).

(2) Vyznamenania sú rady a kríže.

 

§ 2

(1) Zriaďujú sa tieto rady:

a) Rad Bieleho dvojkríža,

b) Rad Andreja Hlinku,

c) Rad Ľudovíta Štúra.

(2) Zriaďujú sa tieto kríže:

a) Kríž Milana Rastislava Štefánika,

b) Pribinov kríž.

 

§ 3

(1) Rad Bieleho dvojkríža sa zapožičiava občanom iných štátov, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o Slovenskú republiku.

(2) Rad Bieleho dvojkríža má dva druhy - občiansky a vojenský; každý z nich má tri triedy, z ktorých najvyššia je I. trieda. Pri zapožičiavaní jednotlivých tried sa vychádza z miery zásluh toho, komu sa rad zapožičiava.

 

§ 4

(1) Rad Andreja Hlinku sa zapožičiava občanom Slovenskej republiky, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o vznik Slovenskej republiky.

(2) Rad Andreja Hlinku má tri triedy, z ktorých najvyššia je I. trieda. Pri zapožičiavaní jednotlivých tried sa vychádza z miery zásluh toho, komu sa rad zapožičiava.

(3) Vyznamenanie sa zapožičiava pri príležitosti výročia vzniku Slovenskej republiky.

(4) Rad Andreja Hlinku sa zapožičiava do 1. januára 2003 vrátane.

 

§ 5

(1) Rad Ľudovíta Štúra sa zapožičiava občanom Slovenskej republiky, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o demokraciu a ľudské práva, obranu a bezpečnosť Slovenskej republiky alebo za mimoriadne významné zásluhy v oblasti politiky, riadenia a správy štátu, rozvoja národného hospodárstva, vedy a techniky, kultúry, umenia, školstva, športu a za mimoriadne významné šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.

(2) Rad Ľudovíta Štúra sa zapožičiava občanom Slovenskej republiky a výnimočne aj vojenským útvarom, ktoré majú zástavu.

(3) Rad Ľudovíta Štúra má dva druhy - občiansky a vojenský; každý z nich má tri triedy, z ktorých najvyššia je I. trieda. Pri zapožičiavaní jednotlivých tried sa vychádza z miery zásluh toho, komu sa rad zapožičiava.

(4) Vyznamenanie sa zapožičiava pri príležitosti výročia schválenia Ústavy Slovenskej republiky.

 

§ 6

(1) Kríž Milana Rastislava Štefánika sa zapožičiava občanom Slovenskej republiky, ktorí sa s nasadením vlastného života zaslúžili o obranu Slovenskej republiky, o záchranu ľudského života alebo záchranu značných materiálnych hodnôt.

(2) Kríž Milana Rastislava Štefánika má tri triedy, z ktorých najvyššia je I. trieda. Pri zapožičaní jednotlivých tried sa vychádza z miery zásluh toho, komu sa kríž zapožičiava.

(3) Vyznamenanie sa zapožičiava pri príležitosti výročia vzniku Slovenskej republiky.

 

§ 7

(1) Pribinov kríž sa zapožičiava občanom Slovenskej republiky, ktorí sa významne zaslúžili o hospodársky, sociálny alebo kultúrny rozvoj republiky.

(2) Pribinov kríž má tri triedy, z ktorých najvyššia je I. trieda. Pri zapožičiavaní jednotlivých tried sa vychádza z miery zásluh toho, komu sa kríž zapožičiava.

(3) Vyznamenanie sa zapožičiava pri príležitosti výročia vzniku Slovenskej republiky.

 

§ 8

Vyobrazenie vyznamenaní, ich opis, ako aj spôsob nosenia sú uvedené v prílohách tohto zákona.

 

§ 9

Prezidentovi Slovenskej republiky patria najvyššie triedy všetkých vyznamenaní s výnimkou Radu Bieleho dvojkríža.

 

§ 10

(1) Pri odovzdávaní vyznamenania dostane vyznamenaný aj listinu o zapožičaní vyznamenania.3)

(2) Ak sa zapožičiava vyznamenanie in memoriam, dostane vyznamenanie a listinu o jeho zapožičaní pozostalý manžel, prípadne najbližší príbuzný. Medzi príbuznými rozhoduje stupeň príbuzenstva4) a pri rovnakom stupni príbuzenstva má prednosť vekovo staršia osoba.

 

§ 11

Po smrti vyznamenaného zostáva vyznamenanie a listina o jeho zapožičaní pozostalým v poradí uvedenom v § 10 ods. 2. Ak niet takých osôb, je ten, kto obstaráva pohreb, povinný vyznamenanie a listinu vrátiť správcovi vyznamenania.

 

§ 12

(1) Návrhy na zapožičanie vyznamenania môže predkladať prezidentovi Slovenskej republiky vláda Slovenskej republiky.

(2) Podnet na predloženie návrhu podľa odseku 1 môže podať vláde Slovenskej republiky štátny orgán alebo právnická osoba.

 

§ 12a

(1) Podnet podľa § 12 ods. 2 treba podať v dostatočnom časovom predstihu (§ 3); v ostatných prípadoch

a) do 15. augusta, ak ide o štátne vyznamenania podľa § 4, 6 a 7,

b) do 15. apríla, ak ide o štátne vyznamenania podľa § 5.

(2) Podnet na predloženie návrhu (odsek 1) sa podáva na Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“). Podnet obsahuje

a) meno a priezvisko navrhovaného (názov vojenského útvaru, ak ide o štátne vyznamenania podľa § 5),

b) stručné zdôvodnenie návrhu,

c) príležitosť, pri ktorej sa má zapožičať štátne vyznamenanie.

(3) Úrad vlády môže k podnetu právnickej osoby podľa odseku 2 požiadať o zaujatie stanoviska štátny orgán, ktorého pôsobnosti sa dotýka činnosť, za ktorú sa má zapožičať štátne vyznamenanie. Štátny orgán je povinný zaujať stanovisko do 14 dní odo dňa doručenia požiadavky, inak sa na jeho stanovisko nemusí prihliadať.

 

§ 13

Správu vecí vyznamenaní vykonáva Kancelária prezidenta Slovenskej republiky.

 

§ 14

(1) Vyznamenanie je oprávnený nosiť len vyznamenaný.

(2) Vyznamenanie zapožičané vojenskému útvaru nemôže nosiť fyzická osoba.

 

§ 15

(1) Vyznamenania sa nosia v tomto poradí:

a) Rad Bieleho dvojkríža, Rad Andreja Hlinku, Rad Ľudovíta Štúra v poradí, v akom boli zapožičané,

b) česko-slovenské rady udelené alebo zapožičané do 25. februára 1948 a od 10. októbra 1990 5) v poradí, v akom boli udelené alebo zapožičané,

c) zahraničné rady v poradí, v akom boli udelené alebo zapožičané,

d) Kríž Milana Rastislava Štefánika, Pribinov kríž,

e) česko-slovenské vyznamenania udelené alebo zapožičané do 25. februára 1948 a od 10. októbra 19905) v poradí, v akom boli udelené alebo zapožičané,

f) ďalšie vyznamenania v poradí, v akom boli udelené alebo zapožičané.

(2) Zakazuje sa nosiť vyznamenania propagujúce hnutia, ktoré preukázateľne smerujú k potlačeniu práv a slobôd občanov alebo hlásajú národnostnú, rasovú, triednu alebo náboženskú nenávisť.

 

§ 16

Kto zneužije alebo neoprávnene nosí vyznamenanie alebo kto neoprávnene vyhotoví jeho napodobeninu alebo ju nosí, dopúšťa sa priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta do výšky 20 000 Sk.6)

 

§ 17

Zrušujú sa:

1. zákon Slovenskej národnej rady č. 76/1975 Zb. o Novinárskej cene Ľudovíta Štúra,

2. zákon č. 404/1990 Zb. o štátnych vyznamenaniach Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,

3. zákon Slovenskej národnej rady č. 191/1990 Zb. o Národnej cene Slovenskej republiky.

 

§ 18

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marcom 1994.

Zákon č. 151/1997 Z. z. nadobudol účinnosť 1. júlom 1997.

 

 

Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

 

 

 3) Čl. 102 písm. h) Ústavy Slovenskej republiky.

4) § 117 Občianskeho zákonníka.

5) Zákon č. 404/1990 Zb. o štátnych vyznamenaniach Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

6) § 2 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.