61/1918 Sb.

Z Á K O N

 

ze dne 10. prosince 1918,

 

jímž zrušují se šlechtictví, řády a tituly

 

v znení zák. č. 268/1936 Sb.

 

 


§ 1

Šlechtictví a řády, jakož i veškerá z nich plynoucí práva se zrušují, rovněž tak tituly, pokud byly udělovány jako pouhá vyznamenání. V platnosti zůstávají takové tituly, na které lze splněním předepsaných podmínek nabýti právního nároku (titul doktorský, inženýrský atd.), pak tituly, jež vyjadřují skutečně zastávanou úřední hodnost, a vyznamenání udělovaná vysokými školami (čestné doktoráty a pod.).

Bývalí šlechtici nesmějí užívati svého rodného jména s přídomkem nebo dodatkem, vyznačujícím šlechtictví.

 

§ 2

Zrušený zákonom č. 268/1936 Sb.

(Občané republiky Československé nemohou ani v cizině platně přijímati vyznamenání, pokud byla předcházejícím paragrafem zrušena.)

 

§ 3

Ministru vnitra ukládá se, aby v dohodě se súčastněnými ministry zákon tento provedl.

 

§ 4

Zákon tento nabývá platnosti dnem vyhlášení.


 

 

 

Dr. Karel Kramář v. r.

A.   Švehla v. r.