Dôverný protokol o hospodárskej a finančnej spolupráci medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štátom*)

 

 

Podpísaní splnomocnenci nemeckej Ríšskej vlády a Slovenskej vlády sa dnes dohodli, že Nemecká ríša a Slovenský štát budú úzko spolupracovať v hospodárskej a finančnej oblasti v súlade s nasledovnými ustanoveniami:

 

Článok I

Spolupráca sa má týkať najmä:

1. Nárastu a riadenia slovenskej poľnohospodárskej výroby s ohľadom na odbytové možnosti v Nemecku, napr. zvyšovania chovu ošípaných a nárastu mliečneho hospodárstva.

2. Rozvoja slovenského drevárskeho a lesného hospodárstva vytváraním dlhodobých hospodárskych plánov s ohľadom na odbytové možností v Nemecku.

3. Výskumu, odkrývania a zhodnocovania slovenského nerastného bohatstva. Pritom sa bude vychádzať z toho, že pokiaľ sa nerastné bohatstvo nepoužije pre vlastnú potrebu Slovenska, má sa dať v prvom rade k dispozícii Nemecku. Výskum nerastného bohatstva sa ako celok prenesie na „Ríšsky úrad pre výskum nerastného bohatstva“ („Reichstelle für Bodenforschung”). Vláda Slovenského štátu čo možno najskôr preverí, či doterajším majiteľom nezruší oprávnenia na hľadanie nerastov, pokiaľ títo zanedbali svoje povinnosti.

4. Vývoja a riadenia priemyselnej výroby s ohľadom na životné záujmy Nemcov a Slovákov a pomery na trhu a na spoluprácu v oblasti exportu priemyselného a iného tovaru.

5. Vybudovanie dopravy a prepravy na Slovensku.

 

Článok  II

Slovensko si zriadi vlastnú menu a Slovenskú národnú banku ako centrálny emisný inštitút.

Nemecko bude Slovensko podporovať pri zriadení Slovenskej národnej banky a vybudovaní a vykonávaní systému devízového hospodárstva.

Nemecká Ríšska banka sa bude vhodným spôsobom podieľať na zriadení Slovenskej národnej banky a do vedenia tejto banky vyšle poradcu, ktorý bude spolupôsobiť pri všetkých dôležitých rozhodnutiach. Slovenská vláda prizve týchto poradcov aj pri zostavovaní a realizácii svojho štátneho rozpočtu a bez ich súhlasu nezoberie žiadny úver.

Platobné prostriedky, ktoré sa na Slovensko priniesli po jej vojenskom obsadení v marci 1938, sa vezmú späť s kurzom 1 Kč = 1 Rpfg.

Uvažuje sa o tom, že Národná banka v Prahe sa postará o odstránenie platobnej núdze na Slovensku okamžitým presunutím platobných prostriedkov do Bratislava v hodnote 350 miliónov Kč.

 

Článok  III

Obe vlády ihneď začnú rokovania o dohodách o riadení obehu tovaru a platieb. Tieto dohody sa uzavrú predovšetkým na tom základe, Nemecko odoberie slovenský poľnohospodársky, lesnícky a iný tovar vrátane nerastného bohatstva a za to dodá hotové výrobky, polotovary a investičné statky.

Slovensko bude viesť hospodárske rokovania s ostatnými štátmi až po uzavretí dohôd s Nemeckom a Nemecko bude o týchto rokovaniach priebežne informovať. O zriadení colnej únie medzi Nemeckou ríšou a Slovenskom sa nezamýšľa. V prechodnom období sa však medzi Slovenskom na jednej strane a Protektorátom Čiech a Moravy a Sudetonemeckými oblasťami na strane druhej až na výnimky zaručí bezcolný režim.

 

Článok  IV

Tento protokol nadobudne platnosť v deň jej podpísania. Obe strany budú s protokolom nakladať prísne dôverne a jeho obsah budú oznamovať len po obojstrannom súhlase.

 

V Berlíne dňa 23. marca 1939.

 

 

Za Nemeckú ríšu:

v. Ribbentropp

 

Za Slovenskú vládu:

Dr. Vojtech Tuka

Dr. F. Ďurčanský

 

 

 


*) Z nemeckého originálu: Ames, G. – Hoensch, J. K.: Dokumente zur Autonomiepolitik der Slowakischen Volkspartei Hlinkas. München, Wien, Oldenbourg, Collegium Carolinum 1983, S. 260. http://books.google.sk/books?id=FJXOVxNszQkC&pg=PA261&lpg=PA261&dq=reichsgesetzblatt+1939+schutzvertrag&source=bl&ots=ivMaHN9W3Q&sig=LSrKBocLkYjM0_dqPYQT80Ivs_A&hl=sk&ei=h-WES4nXAc30_Abt96xw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CAYQ6AEwAA#v=onepage&q=reichsgesetzblatt%201939%20schutzvertrag&f=false (2010-02-24) preložil JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.