65/1946 Sb.

ÚSTAVNÍ ZÁKON

 

ze dne 11. dubna 1946

o ústavodárném Národním shromáždění

 

 

Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto ústavním zákoně:

 

Čl.1

(1) Ústavodárnému Národnímu shromáždění, jež bude zvoleno podle všeobecného, rovného, přímého a tajného práva hlasovacího a podle zásady poměrného zastoupení, přísluší, aby Československé republice dalo novou ústavu.

(2) Vedle toho vykonává moc zákonodárnou pro celé území Československé republiky (§§ 6 a 7 ústavní listiny) s výhradou ustanovení odstavců 3 a 4, jakož i veškerou ostatní působnost přikázanou ústavní listinou a jinými zákony Národnímu shromáždění republiky Československé.

(3) Slovenské národní radě přísluší na Slovensku vydávati nařízení Slovenské národní rady v dosavadním rozsahu, pokud ústavodárné Národní shromáždění tuto otázku jinak neupraví.

(4) Pro výklad rozsahu působnosti ve smyslu ustanovení odstavce 3 jest směrodatná dosavadní dohoda vlády a Slovenské národní rady, jejíž znění v tomto směru bude publikováno ministrem vnitra ve Sbírce zákonů a nařízení.

 

Čl. 14

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.

 

 

Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Gottwald v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Stránský v. r.

Laušman v. r.

Široký v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Dr. Pietor v. r.

Ursíny v. r.

gen. Hasal v. r.

Masaryk v. r.

Hála v. r.

gen. Svoboda v. r.

Dr. Šoltész v. r.

Dr. Ripka v. r.

Dr. Procházka v. r.

Nosek v. r.

Majer v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Clementis v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

gen. Dr. Ferjenčík v. r.