30/1945 Sb.

Vyhláška ministra vnitra

 

ze dne 27. července 1944

 

o platnosti ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 3. srpna 1944

o obnovení právního pořádku*)

 

 

Podle § 2 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 23. června 1945, č. 22 Sb., o vyhlášení právních předpisů, vydaných mimo území republiky Československé, vyhlašuji:

 

 

Čl. I.

Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 27. července 1945 zůstává ústavní dekret presidenta republiky ze dne 3. srpna 1944, č. 11 Úř. věst. čsl., o obnovení právního pořádku, v platnosti, platí zatím jen v zemích České a Moravskoslezské a nabývá účinnosti dnem 5. května 1945, avšak s výjimkou a) ustanovení čl. 2, odst. 1, věta druhá, pokud jde o předpisy práva osobního a rodinného, které nabude účinnosti tři měsíce po počátku účinnosti této vyhlášky, b) ustanovení čl. 3, druhé části věty, které nabude účinnosti patnáctým dnem po počátku účinnosti této vyhlášky, a c) ustanovení čl. 6 a čl. 9, odst. 2 a 3, pokud nejde o soudní rozhodnutí ve věcech trestních, jichž počátek účinnosti bude stanoven zvláště.

 

 

Čl. II.

Ústavní dekret č. 11/1944 Úř. věst. čsl. se vyhlašuje v příloze.

 

 

Čl. III.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

 

Nosek v. r.