Zákonný článok Uhorského snemu č. XIII/1848

 

z 18. marca 1848

 

O zrušení cirkevnej dežmy*)

 

 

Keďže duchovný stav sa zriekol cirkevného desiatku bez každej náhrady, krajinské stavy na večnú pamäť uzákonia túto obetu položenú na oltár vlasti a súčasne sa v dôsledku tohto zrieknutia uzniesli:

 

§ 1.

Cirkevný desiatok, či bol odvádzaný v naturáliách, alebo miesto poskytovania v hotovosti v prírodninách, a to či bol platený priamo duchovnému stavu alebo nájomcovi, či bol získaný večnou zmluvou alebo kráľovským darovaním, zrušuje sa na vecné časy.

 

§ 2.

Keďže sa zrušenie desiatku dotýka aj príjmov niektorých členov nižšieho duchovenstva a v tomto ohľade bude potrebné v každom prípade postarať sa o ich zaopatrenie, predloží jeho veličenstvo prostredníctvom svojho uhorského ministerstva stavom krajiny vo všeobecnosti návrh zákona vo veci náležitého zaopatrenia nižšieho duchovenstva hociktorého vierovyznania.

 

§ 3.

Ak sa dostal cirkevný desiatok do vlastníctva súkromných rodín, či už na základe večnej zmluvy alebo kráľovským darovaním, predloží jeho veličenstvo prostredníctvom svojho uhorského ministerstva najbližšiemu krajinskému snemu podrobný návrh zákona na odškodnenie vlastníckych súkromných rodín z verejných prostriedkov.

 

 

 


*) Florián Sivák, Jozef Klimko, Dokumenty k dejinám štátu a práva na území ČSSR II. časť (Univerzita Komenského v Bratislave Brat. 1977) http://joseliani.host.sk/JOSELIANI/1848.XIII.tc.slov.html (2010-02-23)