Zákonný článok Uhorského snemu č. IX/1848

 

z 18. marca 1848

 

O zrušení služieb (robôt), dežmy a peňažných platieb, ktoré sa konali a platili na základe urbára a jeho doplňujúcich zmlúv*)

 

 

Služby (roboty), dežmy a peňažné platby, ktoré sa doteraz konali a platili na základe urbára a na základe jeho doplňujúcich zmlúv, zrušujú sa od vyhlásenia tohto zákona na vecné časy.

 

§ 1

Zákonodarstvo kladie odškodnenie súkromných zemepánov pod ochranu národnej cti.

 

§ 2

Jeho veličenstvo prostredníctvom uhorského ministerstva predloží najbližšiemu krajinskému snemu podrobne vypracovaný návrh zákona vo veci odškodnenia súkromných zemepánov tak, aby sa im z verejných prostriedkov plne vyplatila hodnota, ktorá sa rovná doterajším urbariálnym záväzkom.

 

§ 3

Na takých miestach, kde doteraz nebola vykonaná urbariálna úprava alebo neboli vydelené pasienky, zachováva sa i naďalej doterajšia prax vo veci užívania lesov a pastvy.

 

§ 4

Panský súd sa zrušuje. Kým sa súdna právomoc všeobecne neusporiada, budú vo veciach civilného práva v skrátených súdnych pokračovaniach v majetkových sporoch tam, kde nie sú zriadené súdne zbory prvej inštancie, vykonávať jeho právomoc slušní a vo veci trestných a riadnych civilných sporoch stoličné súdy.

 

 

 

§ 5

Voči takým zemepánom, ktorí mali k svojmu majetku pripojený urbariát ešte pred vyhlásením tohto zákona, až na ďalšie zákonné opatrenie nemožno vypovedať dlžobné pohľadávky okrem zmeniek pochádzajúcich z obchodných stykov a len pohľadávky vo veci neplatenia zákonom stanovených úrokov možno od neho vymáhať súdnym konaním.

 

 

 


*) Florián Sivák, Jozef Klimko, Dokumenty k dejinám štátu a práva na území ČSSR II. časť (Univerzita Komenského v Bratislave Brat. 1977). http://joseliani.host.sk/JOSELIANI/1848.IX.tc.slov.html (2010-02-23)