121/1920 Sb.

ZÁKON

 

ze dne 29. února 1920,

 

kterým se uvozuje ústavní listina*)

(výňatek)

 

 

HLAVA PÁTÁ

Práva a svobody, jakož i povinnosti občanské

 

Rovnost

 

§ 106

 

(1) Výsady pohlaví, rodu a povolání se neuznávají.

(2) Všichni obyvatelé republiky Československé požívají v stejných mezích jako státní občané této republiky na jejím území plné a naprosté ochrany svého života i své svobody nehledíc k tomu, jakého jsou původu, státní příslušnosti, jazyka, rasy nebo náboženství. Úchylky od této zásady jsou přípustny jen, pokud právo mezinárodní dovoluje.

(3) Tituly smějí býti udíleny jen, pokud označují úřad nebo povolání. Toto ustanovení netýká se akademických hodností.

 

 

Svoboda osobní a majetková

 

§ 107

(1) Svoboda osobní se zaručuje. Podrobnosti upravuje zákon jako součást této ústavní listiny.

(2) Omezení nebo odnětí osobní svobody je možné jen na základě zákona. Rovněž jen na základě zákona může veřejná moc od občana požadovati osobních výkonů.

 

§ 108

(1) Každý státní občan československý může se usazovati na kterémkoli místě Československé republiky, nabývati tam nemovitostí a vykonávati výdělkovou činnost v mezích všeobecných právních ustanovení.

(2) Omezení tohoto práva je možné jen v zájmu veřejném na základě zákona.

 

§ 109

(1) Soukromé vlastnictví lze omeziti jen zákonem.

(2) Vyvlastnění je možné jen na základě zákona a za náhradu, pokud zákonem není nebo nebude stanoveno, že se náhrada dáti nemá.

 

§ 110

Právo vystěhovati se do ciziny může býti omezováno jen zákonem.

 

§ 111

(1) Daně a veřejné dávky vůbec mohou se ukládati jen na základě zákona.

(2) Rovněž jen na základě zákona možno tresty hroziti a je ukládati.

 

 

 

T. G. Masaryk v. r.

Tusar v. r.

Staněk v. r.,

jako ministr pošt a telegrafů a v zastoupení

nepřítomného ministra vnitra

Houdek v. r.,

jako ministr pro zásobování lidu a v zastoupení

nepřítomného ministra veřejného zdravotnictví

a tělesné výchovy a nepřítomného ministra

pro sjednocení zákonodárství a organisace správy

v republice Československé

Dr. Beneš v. r.

Klofáč v. r.

Sonntág v. r.

Dr. Heidler v. r.

Habrman v. r.

Dr. Winter v. r.

Prášek v. r.

Dr. Franke v. r.

Dr. Veselý v. r.

Hampl v. r.