IV. Közép-európai Emberi Jogi Konferencia

Érsekújvár, 2014. szeptember 6., szombat

 

 

A brüsszeli Emberi Jogok Közép-európai Bizottsága és a magyar nemesi családok Nobilitas Carpathiae civil szervezet közös szervezésében 2014. szeptember 6-án az érsekújvári Művelődési Központban a „Szlovákiai magyarok időszerű kérdései az Európai Unióban“ alcímmel megtartották a

 

IV. Közép-európai Ember Jogi Konferenciát.

 

A konferencia célja az volt, hogy

1. rámutasson Edvard Beneš csehszlovák köztársasági elnök dekrétumainak érvénytelenségére és a dekrétumok máig megoldatlan következményeire,

2. konkrét példák ismertetésével megcáfolja azt a téves állítást, hogy a Beneš-dekrétumok ugyan érvényesek Szlovákiában, de már nem kerülnek alkalmazásra,

3. felhívja a figyelmet arra, hogy a dekrétumok sajnálatos módon a Szlovák Köztársaság jogrendjét képezik annak ellenére, hogy ellentétesek nem csak a Szlovákiára nézve kötelező nemzetközi egyezményekkel, hanem a Szlovák Köztársaság alkotmányával is,

4. tájékoztassa a résztvevőket, hogy a Beneš-dekrétumok és a deportálások, ill. kitelepítések ügyében még közel 70 év elmúltával is létezik számos hatékony jogorvoslati lehetőség,

5. felszólítsa az illetékes hatóságokat a Beneš-dekrétumok kérdésének végleges megoldására.

A Himnusz elhangzása után Berényi Margit üdvözölte a megjelenteket és mondott bevezető beszédet.

„Letelt a hetven év, Hölgyeim és Uraim.

Letelt az az időszak, amikor a csehszlovák nacionalista propaganda azt akarta velünk elhitetni, hogy a második világháború után kiadott Beneš-dekrétumok és a Szlovák Nemzeti Tanács rendeletei arra voltak hivatottak, hogy úgymond demokratikus úton helyreállítsák a szétdarabolt Csehszlovákia jog-, gazdasági és társadalmi rendjét.

Letelt az az időszak, amikor az állami propaganda nyomására kénytelenek voltunk elhinni, hogy mindezt a mi, csehszlovákiai magyar állampolgárok sérelmére kell megtenni.

Letelt az az időszak, amikor apáinknak és nagyapáinknak el kellett tűrniük, hogy Csehszlovákia alkotmányos rendjét csak úgy lehet helyreállítani, hogy bennünket, magyar anyanyelvű állampolgárokat megfosztanak mindentől, ami nekünk, családunknak, nemzetünknek szent volt és kiűznek bennünket őseink ezeréves Szent Hazájából.

Letelt az az időszak, amikor hagytuk, hogy a világ hatalmasai csak távolból, némán figyeljék, hogy tiporja szét a csehszlovák, majd a szlovák államhatalom a hitünket, a reményünket, az emberi mivoltunkat, az emberi méltóságunkat, az emberi jogainkat és alapvető szabadságainkat.

Letelt a tűrés és a hallgatás ideje” – fogalmazott a magyar nemesi családok Nobilitas Carpathiae felvidéki civil szervezete kultúrbizottságának elnöke.

A bevezető beszéd után Kiss Antal bölcsész, teológus, nemzetpolitikai szakértő, a magyar kormány nemzeti fejlesztési minisztériumának biztosa tartott előadást. A „Töröljük a kisebbség szót nemzeti közösségeink és az EU szótárából!” téma keretén belül kihangsúlyozta, hogy mi nem a magyar nemzeti kisebbség tagjai vagyunk Szlovákiában, hanem a magyar nemzeti közösség Szlovákiában élő tagjai. „Befejezésül azt kívánta, hogy ha legközelebb eljön, akkor a konferencia címe na az legyen, hogy „A szlovákiai magyarok időszerű kérdései az Európai Unióban,“ hanem „A magyar nemzeti közösség időszerű kérdései Szlovákiában.“

Mi, felvidéki magyarok viszont azt kívánjuk, hogy a legközelebbi konferenciáig az anyaország ugyan olyan bánásmódban részesítsen bennünket, mint a magyar állampolgárokat. Akkor mi is a magyar nemzeti közösség tagjainak fogjuk magunkat tekinteni, de addig szlovákiai magyarok vagyunk...

JUDr. Ing. Práznovszky Miklós, CSc., ügyvéd, jogtörténész, a magyar nemesi családok Nobilitas Carpathiae felvidéki civil szervezetének országos elnöke a Beneš-dekrétumokkal foglalkozott és azok helyzetéről a mai európai jogrendszerben. Az előadó szerint a Beneš-dekrétumok és a Szlovák Nemzeti Tanács rendeletei sértik Csehszlovákia akkori alkotmányát, Szlovákia mai alkotmányát, valamint számos emberi jogokkal foglalkozó, Szlovákiára nézve kötelező nemzetközi szerződéssel. „A dekrétumok és rendeletek által okozott sérelmek orvoslására még mai is, közel hetven év után adva vannak a törvény adta hatékony eszközök.

Práznovszky Miklós egyúttal bemutatta „A Beneš-dekrétumok és más rendeletek az európai jogrendszerben“ című, a konferencia alkalmából a Nobilitas Carpathiae kiadásában megjelent új könyvét.

A következő előadásban PhDr. Vadkerti Katalin, CSc. történész ismertette kutatási eredményeit a résztvevőkkel a „Csehszlovákiai magyarok kitelepítése és csehországi deportálása“ témakörben. Rövid történelmi áttekintés után rátért a Beneš-dekrétumok következményeire nem csak a kitelepített személyek tekintetében, hanem az erőszakkal szétválasztott családokra vonatkozóan is. A történész asszony szerint abban, hogy a károsultak mindmáig nem voltak kárpótolva, nem csak a csehszlovák, ill. a szlovák állam a vétkes, hanem nagyrészt mi, felvidéki magyarok is, mert a múltban nem követeljük jogainkat eléggé erélyesen.

Az utolsó előadás az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szól az Európai Unióban. Thajnay Mária, az Emberi Jogok Közép-európai Bizottságának főtitkára ismertette, milyen eszközökkel élhetnek az egyes tagállamok állampolgárai abban az esetben, ha úgy érzik, az Európai Unió valamelyik tagállama – beleértve a Szlovák Köztársaságot is – megsértette vagy továbbra is sérti az Európai Unió alapító szerződéseiben foglalt értékeket.

A számos felszólalók közül dr. Erdélyi Géza, a Szlovák Református Keresztyén Egyház nyugalmazott püspöke az egyház elkobzott vagyonának a sorsáról beszélt. Részletesen kitért arra, vagyonuk mely részét sikerült visszaszerezni, valamint arra, milyen nehézségekbe ütköznek a további ingatlanok ügyében.

Ing. Szalay György a komáromi bencés rend képviseléje és vagyonának gondnoka. Vitafelszólalásában kitért arra a szomorú esetre, hogy míg nekik évekig tartott, amíg a rend vagyonának egy részét sikerült visszaszerezni tulajdonukba, addig nemrég a Nagyszombati Főegyházmegye tudtuk nélkül néhány hónap leforgása alatt az illetékes földhivatal közreműködésével egyszerűen átíratta saját nevére.

A konferencia szervezői petíciót dolgoztak ki, amelyet elküldik a Szlovák Köztársaság illetékes hatóságainak és intézményeinek, továbbá valamennyi belföldi parlamenti képviselőnek azzal a határozott követeléssel, hogy élve a Szlovák Köztársaság törvényei adta lehetőségekkel hozzanak végső megoldást a Beneš-dekrétumok és a Szlovák Nemzeti Tanács okozta sérelmek orvoslása ügyében.

A IV. Közép-európai Emberi Jogi Konferencia szervezői a petíciót megküldik az Európai Unió illetékes testületeinek is azzal a követeléssel, hogy a petíciót kidolgozó személyek bevonásával felügyeljék annak megfelelő belföldi elintézését és amennyiben azt észleli, hogy a fejlemények nem az elvárt irányban és ütemben haladnak, a Szlovák Köztársaság ellen hatékony intézkedéseket foganatosítsanak.

A konferencia után a résztvevők átvonultak a római katolikus plébánia templomhoz, ahol megkoszorúzták az Aranyvonat 1938. április 30-i érsekújvári látogatásának 75-ik évfordulója alkalmából létesített és leleplezett Szent Jogg-emléktáblát.

Szöveg: PM

Fényképek: a szerző és Tóth Lehel

 

A konferenciáról készült teljes hangfelvétel itt hallgatható meg.

 

 

Képgaléria