A L A P S Z A B Á L Y

 

(a 2007 december 13.-i 1-es sz. módosítással

és a 2011. február 26-i 2. sz módosítással

egységes szerkezetben)

 

 

 

 

Nové Zámky 2011

 

 

 

 

 

 

 

Nobilitas Carpathiae

civil szervezet alapszabálya

(kidolgozta: JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, PhD.)

 (fordította: JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, PhD.)

 

 

Mi, az egykori Magyar Királyság nemeseinek leszármazottai:

Mgr. Štefan Karol DOMONKOS, szül.: 1936.11.21., lakhelye: Lipová 30, 921 01 Piešťany,

RNDr. Eva DOMONKOSOVÁ, szül.: Kmentová, szül.: 1963.2.6., lakhelye: Lipová 30,  921 01 Piešťany,

Ferenc ERDŐDY, szül.: 1944.12.28., lakhelye: Rúbanisko II. 429/67, 984 03 Lučenec,

Božena ERDŐDY, szül.: Figová, szül.: 1947.6.7., lakhelye: Rúbanisko II. 429/67, 984 03 Lučenec,

Xavér Ferenc ERDŐDY, szül.: 1975.10.19., lakhelye: Za škôlkou 9, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce,

Mgr. Matej KASANICKÝ, szül.: 1980.12.29., lakhelye: Furdekova 7/A, 851 04 Bratislava,

JUDr. Ing. Mikuláš PRÁZNOVSZKY, PhD., szül.: 1949.5.11., lakhelye: Bočná 26, 940 71 Nové Zámky,

MUDr. Zuzana PRÁZNOVSZKÁ, szül: Ölveczká, szül.: 1952.2.25., lakhelye: Bočná 26, 940 71 Nové Zámky,

Bc. Mikuláš PRÁZNOVSZKY, szül.: 1981.8.2., lakhelye: Bočná 26, 940 71 Nové Zámky és

Mgr. Éva PRÁZNOVSZKY, szül.: 1982.7.25., lakhelye: Bočná 26, 940 71 Nové Zámky,

(a továbbiakban: alapító tagok)

 

hivatkozva elődeink történelmi hagyatékára,

kinyilvánítva, hogy megőrizzük nemzetünk kulturális, erkölcsi és etikai értékeit,

elhatározva, hogy a Szlovák Köztársaság alkotmányos alapelveit szigorúan betartjuk,

elhatározva, hogy hozzájárulunk az európai integrációhoz és a nemzetek egymáshoz való közeledéséhez,

alkalmazva az emberi jogok és alapvető szabadságok újkori koncepciójának alapelveit,

a keresztény hagyományok szellemében,

 

Erdődy Ferenc úr kezdeményezésére a következőkben

 

á l l a p o d t u n k

meg:

 

 

 

ELSŐ RÉSZ

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

 

1. Cikk

A civil szervezet elnevezése és székhelye

1) Ezennel megalakul a

 

Nobilitas Carpathiae

 

elnevezésű civil szervezet (a továbbiakban: szervezet).

2) A szervezet jogi személy.

3) A szervezet székhelye: Bočná 26, 940 71 Nové Zámky (Érsekújvár), Szlovák Köztársaság.

 

 

MÁSODIK RÉSZ

A SZERVEZET TEVÉKENYSÉGE

 

2. Cikk

Általános rendelkezések

1) A szervezet az egyesülési jogról szóló 83/1990 sz. törvénnyel összhangban folytatja tevékenységét.

2) A szervezet

a) nem folytat vállalkozási tevékenységet,1)

b) nem fekteti be vagyonát2) és

c) nem bocsát ki értékpapírokat és nem tesz szert értékpapírokra.3)

3) Tevékenysége folytatása és vagyona kezelése érdekében a szervezet jogosult polgárjogi szerződéseket kötni.

 

3. Cikk

Tevékenység célja

1) A szervezet tevékenységenek célja, hogy a széleskörű nyilvánosság támogatásával

a) tömörítse az egykori Magyar Királyság Szlovák Köztársaság területén élő nemesek utódait,

b) elérje azoknak az értékeknek a társadalmi elismerését, amelyek képviselői a múltban a nemesség volt és amelyek összeférhetők egy demokratikus jogállam jelenkori alapelveivel,

c) növelje minden polgár gazdasági és szociális egyenlőségét nem, faj, szín, nyelv, vallás, politikai vagy egyéb vélekedés, nemzeti vagy társadalmi származás, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés szerinti vagy egyéb helyzet alapján történő megkülönböztetés nélkül,

d) helyreállítsa az előző nemzedékek után ránk maradt elhanyagolt kulturális és történelmi örökséget,

e) megőrizze azoknak a történelmi családoknak a hagyatékát, amelyek jelentős mértékben hozájárultak hazánk fejlődéséhez,

f) fentartsák és tovább erősítsék a hazánkban és külföldön élő családtagok közötti kapcsolatokat.

2) A szervezet tevékenységének nem célja, hogy bármilyen módon gyengítse vagy sértse a Szlovák Köztársaság alkotmányos alapjait, különösképpen hogy

a) megváltoztassa az ország területi vagy államjogi elrendezését,

b) a polgárok jogait nem, faj, szín, nyelv, vallás, politikai vagy egyéb vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés alapján vagy egyéb körülmények alapján megtagadja vagy korlátozza,

c) ezen okoknál fogva gyűlöletre és türelmetlenségre uszítson,

d) támogassa az erőszakot,

e) egyébb módon sértése a Szlovák Köztársaság alkotmányát.

 

4. Cikk

Tevékenység tárgya

1) A szervezet tevékenységenek tárgya főként

a) nevelési, oktatási és népművelési tevékenység a polgárok szervezet tevékenységébe való bevonása céljából,

b) nyilvános vita elindítása és folytatása a szervezet céljairól,

c) a közvélemény formálása a szervezet céljairól,

d) megfelelő polgári támogatás elnyerése a szükséges törvényhozáshoz,

e) a szervezet céljainak bevonása a politikai pártok programjaiba,

f) módszertani és tanácsadó tevékenység a történelem, levéltározás, címertan és családkutatás szakterén, valamint ezekhez a tevékenységekhez szükséges műszaki segélynyújtás,

g) a nemesség életét érintő társadalmi, kulturális és történelmi értékek felkutatása és feljegyzése,

h) hanyatló történelmi emlékművek helyreállításának aktív szakmai és pénzbeli támogatása,

i) környezetvédelem, különösképpen a jelentős történelmi emlékművek közvetlen közelségében,

j) elsősorban az alábbiakra irányuló jótékony tevékenség:4)

1. egészség védelme és támogatása,

2. ifjúság és a polgárok sporttevékenységének támogatása és

3. kulturális értékek megőrzése,

k) gondoskodás az ifjúság szervezet céljai szellemében történő nevelése iránt.

2) A szervezet tevékenységének tárgyát nem képezi a kitűzött céljainak olyan módú elérése, amely ellenkezik az alkotmánnyal, alkotmányos törvényekkel, törvényekkel és egyéb jogszabályokkal.

3) Céljai elérésének érdekében a szervezet természetes személyeket (munkavállalókat) munkaviszony keretén belül alkalmazhat. A szervezet és a munkavállaló közötti viszonyokat külön jogszabály szabályozza.5)

 

5. Cikk

A tevékenység módszerei

1) Céljai elérése érdekében a szervezet főként az alábbi módszereket alkalmazza:

a) személyes példamutatás úgy a magánéletben mint a nyilvánosságon,

b) a szervezet tevékenységét érintő jelentős tények felkutatása és elemzése,

c) a szervezet együttműködése természetes személyekkel, jogi személyekkel, állami szervekkel, területi önkormányzati szervekkel és más társadalmi szervezetekkel,

d) a szervezet céljainak és elért eredményeinek propagációja a polgárokkal való közvetlen érintkezésben, valamint a tömegtájékoztató eszközok igénybe vételével,

e) polgárok nevelése a szervezet céljainak szellemében,

f) reklám és

g) lobby.

 

 

HARMADIK RÉSZ

A SZERVEZET JELKÉPEI

 

Első szakasz

Általános rendelketések

 

6. Cikk

Jelképek fajtái

1) A szervezetnak joga van a saját jelképeire.

2) A szervezet jelképei a következők:

a) a szervezet mere,

b) a szervezet zászlaja,

c) a szervezet pecsétje és

d) a palatinus pecsétje.

3) A szervezet előterjeszti merét a Szlovák Köztársaság belügyminisztériumának (a továbbiakban: minisztérium) a Heraldikai regiszterbe való bejegyzése céljából.

 

 

Második szakasz

Jelképek ábrázolása

 

7. Cikk

A szervezet mere

1) A szervezet címere egy négyelt pajzs. Az első és negyedik mezőben piros alapon zöld hármas halmon ezüst kettős kereszt., a második és harmadik mezőben narancs színű alapon a Szent Korona (a továbbiakban: a címer pajzsa). A pajzs felett zöld hármas halom mögül felkelő nap. Pajzshordozók: mindkét oladalről egy-egy lebegő fehérbe öltözött angyal. A pajzs alatt ezüst szalag a következő fekete betűs felirattal: „Nobilitas Carpathiae Societas Civilis“ **) (a továbbiakban: címer).

2) A címer színesen, a szürke szín árnyalataiban vagy rajz alakban ábrázolandó. Lényeges jellegű dokumentumokon a papír színében elkészített domborműként is kivitelezhető.

3) A címer ábrázolásának lehetőségei az 1. sz. ábrán láthatók.

 

 

 

 

1. sz. ábra: A címer ábrázolásának lehetőségei

 

 

8. Cikk

szervezet záslaja

1) A szervezet zászlaját fehér alap képezi, amelynek közepén a színesben ábrázolt címer helyezkedik el. A zászló oldalainak aránya 2 : 3 (a továbbiakban: zászló).

2) A zászló a 2. sz. ábrán látható.

 

 

2. sz. ábra: A szervezet zászlaja

 

 

9. Cikk

szervezet pecsétje

1) A szervezet pecsétje kerek és átmérője 36 mm. Közepén a címer pajzsa és körülötte a „* NOBILITAS CARPATHIAE * SOCIETAS CIVILIS *“ felirat (a továbbiakban: pecsét).

2) A pecsét a 3. sz. ábrán látható.

 

 

3. sz. ábra: A szervezet pecsétje

 

10. Cikk

palatinus pecsétje

1) A palatinus pecsétje kerek és átmérője 36 mm. Közepén a címer pajzsa és körülötte a „* PALATINUS * REGNI *“ felirat.

2) A palatinus pecsétjének közepén a címer pajzsa helyett a palatinus családi címere is helyezkedhet el.

3) A palatinus pecsétjének példája a 4. sz. ábrán látható.

 

 

4. sz. ábra: A palatinus pecsétje

 

 

Harmadik szakasz

Jelképek használata

 

11. Cikk

Alapvető rendelkezések

1) A szervezet csak a jelen alapszabállyal összhangban használhatja jelképeit. Egyebekben a vonatkozó jogszabályok rendelkezései érintetlenül maradnak.6)

2) A szervezet jelképeinek használata harmadik személyek által nem engedélyezett.

 

12. Cikk

A címer használata

1) A szervezet az alábbiak megjelölésére használja címerét:

a) a székhelyéül szolgáló épületet,

b) hivatali helységeit és

c) ülésező termét.

2) A szervezet továbbá az alábbiakat jelöli címerével:

a) a belső jogszabályait,

b) a szervezet szervei által kibocsátott iratokat, amelyek a szervezet valamelyik szervének határozatát tartalmazza vagy amelyekkel fontos tényeket hitelesít,

c) a szervezet képviselői által harmadik személyekkel való érintkezésükben használt okiratokat,

d) az egyes szerveinek tagjai által a társasági érintkezésükben használt nyomtatványokat.

 

13. Cikk

A zászló használata

A szervezet a zászlaját az alábbi alkalmakkor használja:

a) a nemesi közgyülés ülésein és

b) a szervezet, illetve annak szerveinek ünnepélyes aktusai alkalmával.

 

14. Cikk

A pecsét használata

1) A szervezet a képviselői aláírása mellett hazsnálja a pecsétjét, különösképpen

a) a belső jogszabályain,

b) a szervei által meghozott határozatain és

c) a szervei egyébb írásos jogügyletein.

2) A pecsét lenyomata piros színű. Az okiratra pecsételő eszközzel vagy a számítástechnika, illetve nyomdai technika eszközeivel lehet rányomtatni.

3) Amennyiben a szervezet pecsételő eszközt használ, ez a szervezet elnökénél kerül megőrzésre.

 

15. Cikk

A palatinus pecsétjének használata

1) A palatinus az aláírása mellett használja pecsétjének lenyomatát. Az okiratra pecsételő eszközzel helyezi rá.

2) A palatinus pecsétje a palatinusnál kerül megőrzésre.

 

 

NEGYEDIK RÉSZ

A SZERVEZET ALAPÍTÁSA, KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE

 

 

16. Cikk

A szervezet alapítása

1) A szervezet azon a napon alakul meg, amelyen legalább három személy meállapodik az alapszabálya lényeges részén.7)

2) A szervezet meghatározatlan időre alakul.

 

17. Cikk

A szervezet keletkezése

1) A szervezet a minisztérium által történő nyilvántartásba vételével keletkezik egy külön törvényben foglalt eljárás szerint.8)

2) Amennyiben a szervezet nyilvántartásba vételének megtagadásáról szóló minisztériumi döntést a nyilvántartásba-vételi eljárás megkezdésétől számított 40 napon belül kézbesítik az előkészítő bizottság meghatalmazottjának, a szervezet az e hetáridőt követő napon keletkezik; ez a nap a szervezet nyilvántartásba vételének napja.9)

 

18. Cikk

A szervezet megszűnése

1)    A szervezet megszűnik:

a) a nemesi közgyűlés döntésével a szervezet feloszlatásáról vagy más szervezetsal való egyesüléséről (fúziójáról),

b) a minisztérium jogerős döntésével a szervezet feloszlatásáról.

2) A szervezet megszűnésekor a vagyonának felszámolása a hetedik részben foglalt alapelvek szerint történik.

3) A szervezet megszűnésére külon jogszabály rendelkezései megfelelően nyernek alkalmazást.10)

 

 

ÖTÖDIK RÉSZ

A SZERVEZET TAGSÁGA

 

Első szakaz

Tagság feltételei

 

19. Cikk

Általános meghatározások

1) A szervezetnek

a) rendes,

b) különleges,

c) pártoló és

d) tiszteletbeli

tagjai vannak.

2) A szervezeti tagság önkéntes. A szervezet létszáma nincs korlátozva.

3) A szervezet tagja az a személy lehet, aki

a) cselekvőképes,

b) a szervezet alapszabályával egyetért,

c) a szervezet tevékenységében részt kíván venni,

d) írásos felvételi kérelmet nyújtott be,

e) a nyilvántartásba-vételi illetéket és a tagsági díjat befizette,

f) teljesítette a jelen alapszabályban foglalt tagságra vonatkozó további feltételeket.

4) Kiskorú személy kérelméhez a törvényes vagy bíróság által kijelölt képviselő beleegyezése szükséges.

5) A nyilvántartásba-vételi illeték 20 € és a felvételi kérelem benyújtásakor esedékes.

6) A tagsági díj

a) rendes és különleges tagok számára évente 24 €,

b) támogató tagok számára évente 12 €,

és a folyó év január 31.-ig esedékes.

7) Az újonnan felvett tagok tagsági díja az előző fejezet szerinti tagsági díj arányos részét képezi és a szervezetba való felvétel közlésétől számított egy hónapon belül esedékes.

 

20. Cikk

Rendes tagság feltételei

1) A szervezet rendes tagja az a természetes személy lehet, aki az egykori Magyar királyság férfi nemű nemesének vagy annak egyenes apai ági fiú leszármazottjának

a) közvetlen fiú leszármazottja11) (descsendense),

b) közvetlen leány leszármazottja (descsendense),

c) felesége vagy

d) özvegye

(a továbbiakban: nemesi leszármazott).

2) A rendes tagság további feltételei a következők:

a) annak igazolása, hogy a rendes tagként történő felvétel kérelmezője egyenes férfiágbeli felmenője (ascendense) az egykori Magyar királyság nemese volt (a továbbiakban: nemes),

b) annak igazolása, hogy a rendes tagként történő felvétel kérelmezője nemesi leszármazott12) [20. cikk (1) bekezdés],

c) a nagykorúság elérése,13)

d) a nemesi közgyűlés beleegyezése és

e) az ünnepélyes fogadalom letétele.

3) A leszármazás (descendencia) annak a jogszabálynak igénybevételével kerül elbírálásra, amely akkor volt hatályban, amikor a leszármazás keletkezésének szempontjából döntő tény (születés, örökbefogadás, apaság elismerése, stb.) keletkezett.14)

4) A rendes tagként való felvételi kérelem a következőket tartalmazza:

a) a kérelmező utó- és csalládnevét, valamint egyetemi címeit,

b) nemesi család megnevezését, amelynek leszármazottja,

c) születésének idejét és helyét,

d) állandó lakhelyének címét és ha ilyen nincs, az ideiglenesének,

e) az előző bekezdés szerinti rendes tagként való felvételhez szükséges feltételek teljesítését igazoló okiratokat,

f) önéletrajzot.

5) Az alapító tag a szervezet nyilvántartásba vételének napjától a szervezet rendes tagjává válik. Az így keletkezett tagság azonban megszűnik, ha az alapító tag hat hónapon belül nem igazolja, hogy a rendes tagság feltételeinek - kivéve a 20. cikk (2) (d) bekezdésének - megfelel. A (4) bekezdés rendelkezései megfelelően nyernek alkalmazást.

6) A rendes tag a nemesi közgyűlés előtt az elnöklő személy kezébe a következő ünnepélyes fogadalmat teszi le:

 

Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy a szervezet alapszabályát betartom, minden tudásomat és képességemet a szervezet céljainak elérésére fordítom és a polgári életben is a nemes emberhez méltó erkölcsi és etikai szabályokat betartom.”

 

E szöveg felolvasása után a rendes tag a következőket mondja: „Fogadom, Isten engem úgy segéljen“, miközben felemeli jobb kezét, vagy csupán azt mondja: „Fogadom“.

7) A fogadalom letételének megtagadása vagy ennek fentartással való letétele azt eredményezi, hogy a rendes tagok nyilvántartásába való bevétel nem történik meg.

 

21. Cikk

Különleges tagság feltételei

1) A szervezet különleges tagja az a természetes személy lehet, aki

a) nem felel meg a rendes tagságra vonatkozó összes feltételnek, de

b) különleges személyi körülményei vagy a szervezet érdekében kimutatott érdemeire való tekintettel méltó ahoz, hogy úgy tekintsenek rá, mint rendes tagra.

2) Különleges tagként való felvételre bármelyik rendes tag tehet javaslatot.

3) Különleges tagként való felvételhez szükséges a nemesi közgyűlés beleegyezése.

 

22. Cikk

Támogató tagság feltételei

1) A szervezet támogató tagja az a személy lehet, amely megfelel a felvételhez szükséges 19. cikk (3) (a)-tól (e)-ig terjedő bekezdések alatt feltüntetett általános feltételeknek.

2) Támogató tagként való felvételhez a nemesi közgyűlés beleegyezése szükséges.

 

23. Cikk

Tiszteletbeli tagság feltételei

1) A szervezet támogató tagja az a természetes személy lehet, amely jelentős mértékben hozzájárult a szervezet céljainak eléréséhez.

2) Tiszteletbeli tagként való felvételhez a tiszteletbeli tag és a nemesi közgyűlés beleegyezése szükséges.

 

24. Cikk

Tagok nyilvántartása

A szervezet a tagjairól nyilvántartást vezet, mégpedig külön a rendesekről, különlegesekről, támogatókról és tiszteletbeliekről.

 

 

Második szakaz

Tagság keletkezése, felfüggesztése és megszűnése

 

25. Cikk

Tagság keletkezése

1) A szervezet tagságának egyes fajtái a megfelelő nyilvántartásba való bevétellel keletkeznek (24. cikk). A nyilvántartásba-vételt a palatinus és a szervezet elnöke látják el aláírásaikkal.

2) A szervezet a felvett tag nyilvántartásba vételéről bizonyságlevelet ad ki. A bizonyságlevelet a palatinus és a szervezet elnöke látják el aláírásaikkal.

 

26. Cikk

Tagság felfüggesztése

1) Ha az elnökség a szervezet tagja kizárásáról határozott [27. cikk (5) és (6) bekezdések], annak tagsága a határozat jogerőre emelkedéséig felfüggesztésre kerül.

2) Az elnökség felfüggeszti a tagságot, ha a tag ellen vádat emeltek olyan szándékosan elkövetett bűncselekményért, amely öt évet meghaladó szabadsávesztéssel büntethető.

3) Az elnökség felfüggeszheti a tagságot, ha a tag a tagsági díj befizetésével legalább három hónapig tartó késedelmeben van anélkül, hogy az elnökségtől halasztást kért volna.

4) Az (1) és (3) bekezdés szerinti határozat ellen az írásos határozat kézbesítésétől számított egy hónapon belül panaszt lehet emelni. A panaszról a palatinus dönt.

5) A tagság felfüggesztése alatt az érintett tag a jogait nem gyakorolhatja.

 

27. Cikk

Tagság megszűnése

1) A szervezeti tagság megszűnik:

a) a szervezet feloszlatásával vagy

b) a tag nyilvántartásból történó törlésével.

2) Amennyiben egy más szervezettel történő egyesülésről (fúzióról) szóló jogi aktus nem rendelkezik eltérően, a szervezet tagsága az egyesülésekor átháramlik az újonnan keletkezett szervezetre.

3) A szervezet törli a tagot a nyilvántartásból, ha

a) írásban közölte a szervezetből való kilépését,

b) jogerősen ki lett zárva vagy

c) elhalálozott.

4) A szervezeti tagság három hónappal a kilépés írásos közlése után szűnik meg.

5) Az elnökség kizárja azt a tagot, akit a bíróság jogerősen legalább két évig terjedő letöltendő szabadságvesztésre ítélt.

6) Az elnökség kizárhatja azt a tagot, amely ismételten megszegte a szervezet alapszabályát az után, hogy az alapszabály megszegésére az utolsó tizenkét hónapon belül már legalább egy ízben írásban figyelmeztetve volt.

7) Az (5) és (6) bekezdés szerinti határozat ellen panaszt lehet emelni az írásos határozat kézbesítésétől számított hárm hónapon belül. A panaszról a palatinus dönt.

 

 

Harmadik szakasz

Tagok jogai kötelességei

 

28. Cikk

Tagok jogai

1) Minden rendes és különleges tagnak joga van

a) részt venni a szervezet tevékenységében,

b) részt venni a nemesi közgyűlésen,

c) tájékoztatásra a szervezet tevékenységéről és egyes szerveinek határozatairól,

d) módosító és kiegészítő javaskatokat beterjeszteni az alapszabályhoz és egyébb belső jogszabályokhoz,

e) javaslatokat beterjeszteni a szervek és a szervekbe való megválasztásra,

f) választani a szervezet szerveit és önmagát ezekbe a szervekbe beválasztatni,

g) szavazni a nemesi közgyűlésen,

h) szervezet tevékenységére vonatkozó módosító és kiegészítő javaslatokat, valamint indítványokat és észrevételeket beterjeszteni,

i) kérelmeivel és panaszaival a szervezet szerveihez fordulni és ezekre választ kapni,

j) panaszt emelni a szervezet egyes szerveinek határozatai ellen.

2) A különleges tagnak jogában áll, hogy a nemesi közgyűlés összehívasa után a közgyűlésen való szavazati jogáról lemondjon.

3) A támogató és tiszteletbeli tagot az f) és g) betűk alatt felsorolt jogokon kívül minden, az első bekezdésben felsorolt jog megilleti.

 

29. Cikk

Tagok kötelességei

Minden tag köteles

a) betartani a nemes emberhez illő etikai és erkölcsi kódexet,

b) betartani az szervezet alapszabályát és egébb belső jogszabályait,

c) végrehajtani a szervezet szerveinek határozatait,

d) aktívan részt venni a szervezet szervei által kijelölt feladatok teljesítésében,

e) kötelességei teljesítése közben betartani a Szlovák Köztársaság alkotmányát, alkotmányos törvényeit, törvényeit és egyébb jogszabályait,

f) fizetni a szervezet szervei által meghatározott járulékokat,

g) a szervezettel haladéktalanul, legkésőbb egy hónapon belül közölni a felvételi kérelmben előfordulő személyi adatok változását [20. cikk (4) bekezdés],

h) védeni és gyarapítani a szervezet vagyonát.

 

 

HATODIK RÉSZ

A SZERVEZET SZERVEI

 

Első szakasz

Szervek felépítése

 

30. Cikk

Általános rendelkezések

1) A szervezet - tevékenységének folytatása érdekében - végrehajtó és tanácsadó szerveket létesít.

2) A bizottságok tanácsadó szerveknek minősülnek.

3) Bizottságokat meghatározott (állandó bizottságok) vagy meghatározatlan (ideiglenes bizottságok) időre lehet létesíteni. Állandó bizottságokat csak az alapszabállyban lehet létesíteni és megszüntetni, ideigleneseket a szervezet szerveinek határozatával is. A bizottságok annak a szervnek vannak alárendelve, amely ezeket létesítette.

4) A gazdaságosság és hatékonyság érdekében az egyes szerveket közös szervekbe lehet összevonni, amennyiben ezt az alapszabály nem zárja ki.

5) A szervek tanácskozásait távközlési berendezések segítségével is meg lehet tartani (pl. telefon, e-mail, vagy hangkommunikációs számítógépi berendezések). Az így magtartott tanácskozásról utólag jegyzőkönyv készítendő.

6) A bizottsági tagság összeférhetetlen egy más bizottságban vagy végrehajtó szervben való tagsággal.

 

31. Cikk

Végrahajtó szervek felépítése

1) A szervezet végrehajtó szervei a következők:

a) előkészítő bizottság,

b) előkészítő bizottság meghatalmazottja,

c) nemesi közgyűlés,

d) palatinus és/illetve vicepalatinus,

e) elnökség,

f) elnök és alelnök,

g) titkárság, titkár,

h) ceremóniamester,

i) közgaszdász, ill. számvivő.

2) A szervezet területi szervezeteket is létesíthet. A területi szervezet élén a területi elnök áll, aki a területi szervezet tevékenységét az alapszabállyal összhangban és a szervezet elnökének utasításai szerint irányítja.

3) A területi szervezet szerveire az alapszabály rendelkezései megfelelően nyernek alkalmazást.

 

32. Cikk

Bizottságok szerkezete

A szervezet az alábbi állandó bizottságokat létesíti:

a) ellenőrző bizottság, ill. ellenőr,

b) vizsgáló bizottság és

c) döntő bizottság.

 

 

Második szakasz

A szervezet végrehajtó szervei

 

33. Cikk

Előkészítő bizottság

1) Az előkészítő bizottság a szervezet ideiglenes szerve, melynek feladata

a) a szervezet megalapítása,

b) a szervezet nyilvántartásba-vételére történő kérelem beterjesztése,15)

c) a megalapító nemesi közgyűlés és a szervezet szerveibe való vállasztások előkészítése,

d) a szervezet irányítása az elnökség megválasztásáig.

2) Az előkészítő bizottság tagjai:

a) Mgr. Štefan Karol DOMONKOS , szül.: 1936.11.21., lakhelye: Lipová 30, 921 01 Piešťany,

b) Ferenc ERDŐDY, szül.: 1944.12.28., lakhelye: Rúbanisko II. 429/67, SK-983 01 Lučenec, a

c) JUDr. Ing. Mikuláš PRÁZNOVSZKY, PhD., szül.: 1949.5.11., lakhelye: Bočná 26, 940 71 Nové Zámky.

3) Az előkésítő bizottság székhelye: Bočná 26, 940 71 Nové Zámky.

4) Az előkésítő bizottságra az alapszabály elnökségre vonatkozó rendelkezései megfelelően nyernek alkalmazást.

5) Az előkésítő bizottság az elnökség megválasztásával megszűnik.

 

34. Cikk

Előkésítő bizottság meghatalmazottja

1) Az előkésítő bizottság meghatalmazottja (a továbbiakban: meghatalmazott) a szervezet nevében jár el

a) a szervezet megalapítása és keletkezése közötti időszakban és

b) a szervezet keletkezése után az elnök megválasztásáig.

2) A meghatalmazott oly módon végzi jogügyleteit, hogy a pecséthez az aláírását helyezi el.

3) A meghatalmazott: JUDr. Ing. Mikuláš PRÁZNOVSZKY, PhD, szül.: 1949.5.11., lakhelye: Bočná 26, 940 71 Nové Zámky.

4) A meghatalmazott tisztsége az elnök megválasztásával megszűnik.

 

35. Cikk

Nemesi közgyűlés

1) A nemesi közgyűlés a szervezet legmagasabb végrahajtó és egyúttal döntéshozó szerve. A nemesi közgyűlést minden rendes és különleges tag alkotja.

2) A nemesi közgyűlés hatáskörébe tartozik:

a) az alapszabály és más belső jogszabály, valamint ezek módosításának és kiegészítésének jóváhagyása,

b) a szervezet szerveinek szerkezetéről,

c) a palatinus és vicepalatinus választása és visszahívása az egykori uralkodóház fejével történő előzetes megtárgyalás után,

d) a szervezet további szerveinek megválasztása és visszahívása,

e) a tagok nyilvántartásba-vételéről szóló bizonylat kiadására vonatkozó javaslatok előterjesztése a palatinusnak,

f) a tagoknak az alapszervezet tevékenységével összefüggő jogaik és kötelességeik meghatározása,

g) az elkövetkezendő időtartamra szóló éves költségvetés és éves munkaprogram jováhagyása,

h) az elmúlt időtartamra vonatkozó éves beszámoló és a szervezet tevékenységéről szóló zárszámadás jóváhagyása,

i) a nyilvántartásba-vételi illeték, a rendszeres éves tagsági díjak és a különleges járulékok magállapítása,

j)  a szervezet feloszlatásáról vagy más szervezettel való egyesüléséről szóló döntéshozatal.

3) A nemesi közgyűlést az elnökség szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal hívja össze, mégpedik legkésőbb négy héttel a közgyűlés megtartása előtt az időpont, a helyszín és a munkaprogram közlésével. Az elnökség abban az esetben is összehívja a közgyűlést, ha ezt a szavazásra jogosult tagok (tehát a rendes és különleges tagok) legalább 10 %-a írásban megindokolva indítványozza.

4) A nemesi közgyűlés határozatképes, ha azon tagjainak több mint a fele jelen van.

5) A nemesi közgyűlés tanácskozását a palatinus vagy egy általa megbízott elnökségi tag vezeti.

6) A nemesi közgyűlés a szavazatra jogosult tagok szavazatainak egyszerű többségével dönt, kivéve

a) az alapszabályról és annak módosításáról vagy kiegészítéséről,

b) a palatinus és vicepalatinus választásáról és

c) a szervezet feloszlatásáról,

amelyekhez a szavazatok két harmada szükséges.

7) A nemesi közgyűlés tanácskozásán az alábbiak jogosultak szavazni:

a) a jelenlévő tagok közvetlenül és

b) a távollévő tagok, akik távollétüket időben és nyomós oknál fogva írásban kimentették, írásban vagy a távközlési eszközök (pl. telefon, fax, e-mail, hangkommunikációs számítógépi berendezések, stb.) segítségével, mégpedig a szavazás tárgya közlésétől számított három napon belül; ez az eljárás nem alkalmazandó azokban az esetekben, amelyben a szavazatok két harmada szükséges.

8) A nemesi közgyűlés ülésezéséről készített jegyzőkönyvet, valamint olyan okiratot, amely a 35 cikk (7) (b) bekezdés szerinti szavazás eredményét tartalmazza, a közgyűlésnek elnöklő személy és a jegyzőkönyvvezető írják alá.

 

36. Cikk

Palatinus és vicepalatinus

1) A palatinus (palatinus regni) a szervezet legmagasabban álló tagja és egyúttal a szervezet feje. Tisztségét a szervezet javára a saját lelkiismerete és meggyőződése szerint tölti be, miközben csupán az alapszabályhoz van kötve.

2) A palatinus

a) az egykori uralkodó-ház fejét képviseli a szervezettel szemben,

b) tekintélye súlyával biztosítja a szervezet és annak szerveinek rendes működését,

c) felügyeli a szervezet alapszabályainak betartását,

d) képviseli a szervezett

1. az ünnepélyes szertartásokon és egyébb jelentős rendezvényeken,

2. az itthoni és külföldi alkotmányos szervekkel való kapcsolatokban és

3. a külföldi küldöttségekkel való kapcolatkokban,

e) vezeti a nemesi közgyűlés tanácskozásait, amennyiben ezzel valamelyik elnökségi tagot nem bíz meg,

f) a nemesi közgyűlésen megtartja a nyitó és záró beszédet,

g) a nemesi közgyűlés előterjesztésére alapvető fontosságú okiratokat ad ki, pl.

1. bizonyságleveleket a tagsági nyilvántartásba való bevételről [25 cikk (2) bekezdés],

2. kitüntetéseket,

3. köszönetnyilvánító okleveleket,

4. elismerő okleveleket, stb.,

h) az uralkodó-ház fejének javaslatokat terjeszt elő nemesi rangra (nobilitációra) vagy magasabb nemesi rangra történő emelésre.

3) A palatinus az egyetlen méltóság, amely jogosult a szervezet és annak tagjai között, valamint a tagok alapszabályból eredő egymás között felmerülő vitákat elbírálni (arbiter). Tanácsadó szerve a döntő bizottság. A palatinus a döntéshozó tevékenységének gyakorlásával begbízhat egy a rendes tagok közül általa kiválasztott helyettes döntő bírót (vicearbiter).

4) A palatinust a nemesi közgyűlés 5 éves hivatali időtartamra választja az egykori uralkodó-ház fejével történő előzetes megtárgyalás után.

5) Palatinusként az a rendes tag választható meg, aki

a) tekintélyt élvez úgy a tagok körében mint a polgári életben,

b) megválasztása idején betöltötte 40-ik életévét.

6) Megválasztása után a palatinus a nemesi közgyűlés előtt az elnöklő személy kezébe a következő fogadalmat teszi le:

 

Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy tisztségemet hűen, a szervezet javára, lelkiismeretem és meggyőződésem szerint és a nemesi hagyományok szellemében fogom gyakorolni.”

 

E szöveg felolvasása után a palatinus a következőket mondja: „Fogadom, Isten engem úgy segéljen“, miközben felemeli jobb kezét, vagy csupán azt mondja: „Fogadom“.

7) A fogadalom letételének megtagadása vagy ennek fentartással való letétele a palatinus megválasztásának érvénytelenségét eredményezi.

8) Tisztsége gyakorlásában a vicepalatinus helyettesíti a palatinust. A vicepalatinusra az alapszabály palatinusra vonatkozó rendelkezései megfelelően nyernek alkalmazást.

 

37. Cikk

Elnökség

1) Az elnökség a szervezet végrehajtó szerve, amely tevékenségéért a nemesi közgyűlésnek tartozik felelőséggel. A nemesi közgyűlések közötti időszakban az elnökség irányítja és biztosítja a szervezet tevékenységét.

3) Az elnökség legfeljebb három tagú és a nemesi közgyűlés választja három éves hivatali időtartamra.

3) Az elnökség hatáskörébe mindazok a tevékenységek tartoznak, amelyek az alapszabályban nincsenek kifelyezetten a nemesi közgyűlésre bízva.

4) Az elnökség hatáskörébe főként az alábbiak tartoznak:

a) a nemesi közzgyűlés ülésezének összehívása és tartalmi előkészítése,

b) a munkaprogram, a tevékenységről szóló beszámoló, a költségvetési tervezet és a szervezet gazdálkodásáról szóló beszámoló kidolgozása,

c) a tagoknak az alapszabályban meghatározott kereten belül az alapszervezet tevékenységével összefüggő jogok odaítélése és kötelességek kirovása,

d) javaslazok előterjesztése a nemesi közgyűlésnek tagsági ügyekben,

e) a szervezet tagjai jegyzékének vezetése,

f) a szervezet feloszlatásáról vagy más szervezettel való egysöléséről szóló dőntéshozatal, amennyiben a nemesi közgyűlés e célból az összehívásától számítandó három hónapon belül nem jön össze [35. cikk (2) (j) bekezdés],

g) tevékenységéről szóló beszámolás a nemesi közgyűlés előtt,

h) felszámoló kinevezése a szervezet 18. cikk (1) (a) bekezdés szerinti megszűnése esetében.

5) Az elnökség legaláb kéthavonta ülésezik. Az elnökség ülésezéseit az elnök hívja össze és vezeti. Az elnökség határozatképes, ha a tanácskozásán tagjainak több mint fele jelen van. Az elnökség a szavazatok egyszerű többségével dönt; a szavazatok egyenlőségénél a szervezet elnökének szavazata a döntő és ennek távollétében az alelnöké.

6) Az elnökség ulésezése a távközlési eszközök (pl. telefon, fax, e-mail, hangkommunikációs számítógépi berendezések, stb.) segítségével is megtartható. A 35. cikk (7) (b) bekezdésének rendelkezései megfelelően nyernek alkalmazást.

7) Az elnökség ülésezéséről készített jegyzőkönyvet minden részt vett elnökségi tag ír alá.

8) Az elnökség a tevékenségének gyakorlása céljából titkárságot létesíthet.

 

38. Cikk

Elnök és alelnök

1) A szervezet elnöke (a továbbiakban: elnök) a szervezet alapszabály szarinti képviselő szerve (statutáris szerve); ő irányítja a szervezet tevékenységét, eljár nevében és képviseli azt.

2) Az elnököt a nemesi közgyűlés válastja három éves hivatali időtartamra. Az elnök egyidőben az elnökség tagja is.

3) Az elnök önállóan végzi jogügyleteit a szervezet nevében. Az írásos jogügyleteket oly módon végzi, hogy a pecsét lenyomata mellé az aláírását helyezi el.

4) Az elnök

a) összehívja és vezeti az elnökség ülésezését,

b) felel az elnökség tevékenységéért a nemesi közgyűlés előtt,

c) közösen írja alá a palatinus által kiadott jelentős okiratokat.

5) Az elnököt tisztsége gyakorlásában az alelnök helyettesíti. Az alelnökre az alapszabály elnökre vonatkozó rendelkezései megfelelően nyernek alkalmazást.

 

39. Cikk

Titkárság, titkár

1) A titkárság az elnökség kisegítő szerve és a szervezet adminisztatív tevékenységét végzi.

2) A titkárság legfeljebb három tagú és a tagjait az elnökség nevezi ki.

3) Ha a titkárság egytagú, feladatait a titkár látja el. A titkár tevékenységére az alapszabály titkárságára vonatkozó rendelkezései megfelelően nyernek alkalmazást.

 

40. Cikk

Ceremóniamester

A ceremóniamester

a) az alkotmányos személyekkel, külföldi diplomáciai küldöttségek tagjaival, valamint a politikai, kulturális és társadalmi élet kiemelkedő személyiségeivel történő találkozások alkalmával a diplomáciai protokol szabályai szerint,

b) a szervezet ünnepélyes szertartásai alkalmával a szervezet belső szabályzatai szerint

gyakorolja tisztégét.

 

41. Cikk

Közgasztász, számvivő

1) A közgazdász a szervezet rábízott ingó, ingatlan és pénzbeli vagyonát kezeli az elnökség utasításai szerint. A közgazdász nem jogosult a szervezet nevében vagyonra szert tenni vagy a szervezet vagyonát elidegeníteni. A rábízott vagyon iránti felelőségére külön jogszabály rendelkezései megfelelően nyernek alkalmazást.16)

2) A számvivő a számvitelt külön jogszabály szerint végzi.17)

 

 

Harmadik szakasz

Bizottságok

 

42. Cikk

Ellenőrző bizottság, ellenőr

1) Az ellenőrző bizottság a nemesi kézgyűlés és az elnökség tanácsadó szerve.

2) Az ellenőrző bizottság

a) ellenőrzi a szervezet és annak tagjai tevékenységére vonatkozó jogszabályok betartását,

b) ellenőrzi a szervezet alapszabályának és más belső szabályzatainak a betartását,

c) ellenőrzi a szervezet gazdálkodását,

d) felhívja a szervezet illetékes szervének figyelmét a magálapított hiányosságokra,

e) javaslatokat tesz a hiányosságok orvoslására.

3) Az ellenőrző bizottság állandóan végzi tevékenységét. Tevékenységéről a nemesi közgyűlésnek, illetve a nemesi közgyűlések ülésezései közötti időszakban az elnökségnek tartozik beszámolással.

4) Az ellenőrző bizottság legfeljebb három tagú. A bizottság elnökét és két tobábbi tagját a nemesi közgyűlés választja három éves hivatali időtartamra.

5) Ha az ellenőrző bizottság egytagú, faladatait az ellenőr látja el. Tevékenységére az alapszabály ellenőrző bizottságra vonatkozó rendelkezései megfelelően nyernek alkalmazást.

 

43. Cikk

Vizsgáló bizottság

1) A vizsgáló bizottság a nemesi közgyűlés és az elnökség tanácsadó szerve.

2) Az vizsgáló bizottság

a) a nemesi közgyűlés előtt állásfoglalását terjeszti elő a tagságba való felvételi feltételek teljesítéséről,

b) javaslatokat tesz az elnökségnek a tagsági nyilvántartásba történő bevételre,

c) a nemesi közgyűlések közötti időszakban együttműködik az elnökséggel.

3) A vizsgáló bizottság legfeljebb három tagú. A bizottság elnökét és két tobábbi tagját a nemesi közgyűlés választja három éves hivatali időtartamra.

 

44. Cikk

Döntő bizottság

1) A döntő bizottság a nemesi közgyűlés és az elnökség tanácsadó szerve.

2) Az döntő bizottság

a) a szervezet szerveinek előterjeszti állásfoglalását azoknak döntései, intézkedései és eljárásai ellen irányuló panaszokhoz,

b) irányelveket dolgoz ki a társulási tagként való felvételi feltételek teljesítésének elbírálására.

3) A döntő bizottság legfeljebb három tagú. A bizottság elnökét és két tobábbi tagját a nemesi közgyűlés választja három éves hivatali időtartamra.

 

 

HETEDIK RÉSZ

A SZERVEZET GAZDÁLKODÁSA

 

45. Cikk

Általános rendelkezések

1) A szervezet jóváhagyott költségvetés alapján gazdálkodik. A rendes gazdálkodásért az elnökség felel.

2) A szervezet az ingó, ingatlan és pénzbeli vagyonával gazdálkodik.

3) A szervezet a pénzbeli vagyonával való gazdálkodás céljából folyó számlát nyit.

4) A gazdálkodás forrásait csak azokra a célokra lehet felhasználni, amelyekre a szervezet rendelkezésére voltak bocsátva.

 

46. Cikk

Gazdálkodás forrásai

1) A szervezet saját és idegen forrásokkal gazdálkodik.

2) A szervezet saját forrásai

a) a nyilvántartásba-vételi illeték [19. cikk (5) bekezdés],

b) tagsági díjak [19. cikk (6) bekezdés],

c) a szervezet szervei által megállapított különleges pénzbeli tagsági juttatások,

d) a szervezet tagjaitól származó ajándékok és juttatások,

e) a szervezet vagyonából származó hozamok.18)

3) A gazdálkodás idegen forrásai főként

a) az állami költségvetésből származó juttatások,19)

b) a kifizetett adónak 2 %-ik terjedő összege,20)

c) természetes személyektől és jogi személyektől származó pénzbeli járujékok,

d) ajándékozási szerződésen alapuló ajándékok,21)

e) művelődési és társasági rendezvényekből származó nyilvános gyűjtések és hozamok,

f) banki hitelek,22)

g) bankon kívüli pénzintézményektől származó kölcsönök,23)

h) bisztosítási szerződésekből eredő teljesítések.24)

4) A gazdálkodás forrásai közé nem tartoznak a szervezet szerveinek tanácskozásával kapcsolatos úti-, szállás- és étkezési költségek közvetlen térítései, melyeket a tagok saját forrásaikból fedeznek.

 

47. Cikk

A vagyon végelszámolása

1) A szervezet az alapszabály 18. cikk (1) (a) bekezdés szerinti megszűnésekor a vagyonának végelszámolását az elnökség által kinevezett végelszámoló [37 cikk (4) (h) bekezdés] végzi el. A vagyon végelszámolására külön jogszabály rendelkezései megfelelően nyernek alkalmazást.25)

2) Annak a tagnak, amelynek a tagsága megszűnt, a tagsági díj arányos része visszafizetésre kerül. A tagság keletkezésekor befizetett nyilvántartásba-vételi illeték nem kerül visszafizetésre.

3) Ha a tagság a tag elhalálozásával szűnt meg, a tagsági díj arányos része az örökösöknek kerül visszafizetésre.

4) A szervezet megszűnésekor a meghatározott célra adományozott pénzösszeg kamatostól kerül visszafizetésre annak a személynek, amely ezeket a szervezet rendelkezésére bocsátotta.

5) A szervezet az alapszabály 18. cikk (1) (b) bekezdése szerinti megszűnésekor a vagyonának végelszámolását a  minisztérium által kinevezett végelszámoló végzi el.26)

 

 

NYOLCADIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

48. Cikk

Általános rendelkezések

1) A szervezet és tagjai között felmerülő jogi viszonyokra külön jogszabályok vonatkozbak.

 

49. Cikk

Érvényesség és hatály

1) Az alapszabály a szervezet minisztérium általi nyilvántartásba-vétele napján lép érvénybe és hatályba.27)

2) Az alapszabály módosítása azon a napon lép érvénybe és hatályba, amelyen a minisztérium a módosítást tudomásul veszi.28)

3) Mi, a polgári szervezet alapítói kijelentjük, hogy az alapszabályt elolvastuk, tartalmát megértettük, tartalmával egyetértünk, és ezért módosítás és kiegészítés nélkül szabad akarunkból és komoly szándékkal aláírjuk.

 

- - -

 

Piešťany, 2007 augusztus 20.

 

 

 1) 1991. évi 513. törvény (Kereskedelmi Törvénykönyv) 2. §-ának (2) bekezdése

2) Például a kollektív befektetésről szóló 2003. évi 594. törvény

3) Például az 1950. évi 191. Csekk- és váltótörvény; az értékpapírokról és befektetési szolgáltatásokról szóló 2001. évi 566. törvény

4) A jövedelemadóról szóló 2003. évi 595. törvény 50. §-ának (5) bekezdése

5) 2001. évi 311. törvény (Munkatörvénykönyv)

**) Magyarul: Nobilitas Carpathiae civil szervezet

6) Például a Szlovák Köztársaság jelképeiről és azok használatáról szóló 1993. évi 63. törvény

7) Az egyesülési jogról szóló 1990. évi  83. törvény

8) Az egyesülési jogról szóló 1990. évi  83. törvény

9) Az egyesülési jogról szóló 1990. évi  83. törvény

10) 1991. évi 513. törvény (Kereskedelmi Törvénykönyv)

11) 2005. évi 36. törvény (Családtörvény) 68. §-a

12) 2005. évi 36. törvény (Családtörvény) 68. §-a

13) 1964. évi 40. törvény (Polgári Törvénykönyv) 8. §-ának (2) bekezdése

14) Például a magyar szokásjog; a családjogról szóló 1949. évi 265. törvény; 1963. évi 94. törvény (Családtörvény); 2005. évi 36. törvény (Családtörvény)

15) Az egyesülési jogról szóló 1990. évi  83. törvény 6. §-ának (2) bekezsése

16) 2001. évi 311. törvény (Munkatörvénykönyv) nyolcadik része

17) A számvitelről szóló 2002. évi 431. törvény

18) Például a bankokról szóló 2001. évi 483. törvény 3. §-ának (1) és 37. §-ának (2) bekezdése; az értékpapírokról szóló 1992. évi 600. törvény; a kollektív befektetésről szóló 2003. évi 594. törvény

19) A közigazgatás költségvetési szabályairól szóló 2004. évi 523. törvény és 8. §-ának (2) bekezdése

20) A jövedelemadóról szóló 2003. évi 595. törvény 50. §-ának (1) bekezdése

21) A közigazgatás költségvetési szabályairól szóló 2004. évi 523. törvény és 23. §-ának (1) bekezdésének a) pontja

22) A bankokról szóló 2001. évi 483. törvény

23) 1964. évi 40. törvény (Polgári Törvénykönyv) 657. és 658. §-a

24) Például a biztosításról szóló 2002. évi 95. törvény;  gépjármű üzemeltetése következtében okozott kárért való felelőség esetére való szerődéden alapuló kötelező biztosításról szóló 2001. évi 381. törvény

25) 1991. évi 513. törvény (Kereskedelmi Törvénykönyv)

26) Az egyesülési jogról szóló 1990. évi  83. törvény 13. §-ának (3) bekezsése

27) Az egyesülési jogról szóló 1990. évi  83. törvény 9. §-ának (1) bekezsése

28) Az egyesülési jogról szóló 1990. évi  83. törvény 11. §-ának (3) bekezsése