NOBILITAS CARPATHIAE

Magyar nemesi családok felvidéki

CIVIL SZERVEZETE

 

 

 

A Nobilitas Carpathiae civil szervezet levele doc. Ing. Milan Belica PhD.-nak, a Nyitrai Önkormányzati Kerület elnökének

Érsekújvár, Felvidék, 2012. május 11.

 

Tisztelt Elnök Úr!

 

2012. április 10-én megkaptuk a Nyitrai Önkormányzati Kerület Iskolaügyi, Ifjúsági és Kulturális Főosztájának pályázati felhívás tárgyában 2012.04.04-én kelt CS 1992/2012 sz. levelét. Ennek mellékletét a „Kultúra megsegítésére nyújtandó pénzbeli támogatásról szóló 437/2012 sz. szerződés a 4/2010 sz. rendelet értelmében“ megnevezésű okirat négy példánya képezi (továbbiakban csak mint „szerződésjavaslat”).

Nagy érdeklődéssel olvastam el a melléklet tartalmát és alapos megvitatása után a civil szervezetünk vezetőségében és valamennyi jelentős körülmény alapos mérlegelése után arra a következtetésre jutottunk, hogy elfogadását köszönettel visszautasítjuk, mégpedig az alábbi

o k o k b ó l :

A Nyitrai Önkormányzati Kerület részéről jogi értelemben szerződésjavaslatről van szó, ami jogi szempontból jogügyletnek minősítendő. A Polgári Törvénykönyv 40. § (3) bek. szerint egy írásos jogügylet akkor érvényes, ha az eljáró személy által alá van írva.

Ön mint a szerződés megkötésére irányuló javaslatot benyújtó személy képviselője a szerződésjavaslatot nem írta alá; a Nyitrai Önkormányzati Kerület felelős alkalmazottja nyilván elfelejtette Önnek előterjeszteni aláírás céljából. Ha a javaslatot ebben az állapotban elfogadnánk, a szerződés egyrészt érvénytelen lenne, másrészt fény derülne arra, hogy a felelős munkatárs vagy munkatársak nem ismerik a munkájuk végzésére vonatkozó jogszabályokat. Ez az állapot végeredményben Önre vetne rossz fényt, mert Ön mint az önkormányzati kerület képviselője felel a hivatal rendes menetéért harmadik személyekkel szemben. Bizonyára belátja, tisztelt Elnök úr, hogy részünkról messzemenően tapintatlan lenne, ha ezekben az Önre kedvezőtlen következményekben bármilyen módon részesülnénk.

Ez a mulasztás csupán formális jellegű, de vannak dologi okok is, amelyek miatt úgy döntöttünk, hogy a szerződésjavaslatot nem fogadjuk el.

II. cikkben (Szerződés tárgya ) 100 €, azaz egyszáz eurót javasolnak adományozni a kultúra támogatására fordított költségeink térítésére, holott a 2011.10.25-i pályázati kérelmünkben 1.500 euró összegű támogatást kérelmeztünk. Ha a szerződésjavaslatot ebben a változatban elfogadnánk, olyan kérdésekkel kellene szembesülnünk, mint például miért támogatnak Önök ilyen nevetséges összeggel egy olyan rendezvényt, amely eredménye egy emléktábla leleplezése az érsekújvári múzeum alapítója tiszteletére, azaz egy állandó kulturális értékű alkotás. A kérdés őszinte megválaszolása esetén (mert minálunk, a nemesek leszármazottainál más nem jöhet számításba) például azzal kellene érvelnünk, hogy a közelmúltban egy másik pályázónak 1.300 euró támogatást nyújtottak egy olyan rendezvényre, amelyen a kapott összeget ételre, italra és táncmulatságra fordították, úgyhogy másnapra a támogatásnak nyoma sem maradt. Ez a magatartás azt a téves benyomást kelthetné a nyilvánosság szemében, hogy az Ön kulturális értékrendjében a cirkusz előkelőbb helyet foglal el mint egy maradandó kulturális érték létesítése egy olyan személy emlékére, emely életpályájának köszönhetően megbecsülést és tiszteletet érdemelt ki nem csak Érsekújvárban, hanem a világban is. Borzadunk attól, hogy ezek a látomások valóra vállhatnak, ezért ennél az oknál fogva is úgy döntöttünk, hogy a szerződésjavaslatot inkább nem fogadjuk el, nehogy ily módon is hozzájáruljunk az Ön jó hírnevének megcsorbításához.

Az Önök által javasolt 100 eurós támogatást más oknál fogva is nevetségesnek tartjuk. A projektet, amely megvalósítása érdekében az Önök támogatása iránt esedeztünk, részben saját pénzbeli eszközeinkből fogjuk finanszírozni. Tagjaink között számos a nyudíjas, akiknek havi nyigdíja 200 – 300 euró és ebből a szerény jövedelmükből 50 – 100 eurót ajánlottak fel a tervezet megvalósítására. Bizonyára már sejti, tisztelt elnök úr, mit szándékozok ezzel jelezni. Ha polgártársaink kíváncsi kérdéseire ismét őszinte választ kellene adnunk, ez ismét rosz fényt vetne Önre, mert kiderülne, hogy a szegény szerencsétlen nyugdíjasok többre becsülik a maradadandó kulturális értékeinet mint Ön, aki egy köztiszteletben álló, felelős politikai tisztséget betöltő személynek számít. Hogy elejét vegyük ezeknek a téves következtetéseknek, inkább úgy döntöttünk, hogy önzetlen támogatásukra nem tartunk igényt.

A teljesség kedvéért nem szabad megfeledkeznünk arról a tényről sem, hogy az érsekújvári múzeum épülete, amely alapítójának tiszteletére emléktáblát szándékozunk leleplezni, a Nyitrai Önkormányzati Kerület tulajdonában van. Képzelje el, tisztelt Elnök úr, hogy vélekednének polgártársaink, ha megtudnák, hogy a tervezetünk támogatására csupán 100 eurót szántak ahelyett, hogy Önök mint a múzeum tulajdonosai már korábban és teljes egészében a saját költségvetésükből megvalósították volna ezt a projektet. Mi ezt nem lennénk képesek megmagyarázni, inkább szíves segítségükről lemondunk.

Végezetül csupán egyetlen kérdés maradt megválaszolatlanul. Eredetileg az volt szándékunkban, hogy Önt mint az érsekújvári Thain János Múzeum tulajdonos-intézményének képviselőjét meghívjuk az emléktábla ünnepélyes leleplezésére és a múzeumalapító alkotásaiból rendezett kiállítás megynitására. Viszont zavarban vagyunk annak megítélésében, szerencsés-e lenne ez az elgondolás, mert abban az esetben Önt annak a veszélynek tennénk ki, hogy a fent említett kérdésekre közvetlenül és szemtől szembe kellene válaszolnia, ami Önt igen kínos helyzetbe hozhatna. Részünkről, a szervezők részéről ez Önnel szemben nem volna tapintatos megoldás.

Mindent összegezve fogadja kérem, tisztelt Elnök Úr, őszinte köszönetünket eddigi fáradozásáért, de ilyen támogatásból nem kérünk.

Tisztelettel

 

 

 

                                               Dr. jur. Dr.-Ing. Práznovszky Miklós

                                                              országos elnök s. k.