NOBILITAS  CARPATHIAE

Magyar nemesi családok felvidéki

CIVIL SZERVEZETE

 

 

 

A mai magyar nemesség időszerű kérdéseiről

Losonc, 2011. június 4.

 

Tisztelt nemes és nemzetes urak és hölgyek, magyar parasztság és városiak, Mária országunk törvényes helytartói!

 

Nemzetünknek egykori szine-java, úgy a nemesség mint a parasztság, több irányba ágazódot. A magyr nemzet osszekovácsolói, főleg a nemesi rendek, voltak őrzői és fentartói a Szentistváni és Mária égi és földi királynőnk hagyatékának a Kárpátokban élő magyarságnak. Ezt a magyar öntudattot a nemzetünkből nem tudta sem a Habsburg uralom, sem a háttérben álló fekete ördögi erő a pénzeszsákjaival kiírtani, bárhogyan is iparkodtak tenni elenünk, a magyar nemzet elen. Ez a háttéri fekete globalizációs erő még ma is mindent megtesz azért, hogy minket elszlávosítsanak és elrománosítsanak ember elleni törvényeikkel. Ha a mai magyarság nemzetben gondolkodik, akkor  nincs más nevük a számunkra, csak hogy fasiszták, fajgyűlölők és zsidó elenesek vagyunk, de ennek a fordítotja az igaz: ők azok, amivel minket megbélyegeznek.

Ezek a liberális országrablók és nemzetpusztítók nem elégednek meg azzal, hogy széttörtek egy szuverén és történelmi államot, de még ma is rabolják nemzetünk kincseit: a foldjét és az ivóvizét. Itt nem lehet mást tennünk, csak ősi alkotmányunk szellemében gondolkodnunk és ahoz igazodnunk, ha azt akarjuk, hogy a nemzet és annak nemzetiségei fenmaradjanak további ezer évig, mert ez a mi köteleségünk.

A nemességnek nagy szerepet kel válalnia az összetartás jegyében! A mai helyzetét szem előt tartva sajnos látnom kel, hogy a nemesség nem az összetartás jegyében teszi a dolgát. Több párti, több jelötje van, akiket királynak szeretnének jogfolytonosság jegyében, de ilyen hozáállás nem történik ősi alkotmányunk szellemében. Elsősorban az ősi nemzet jogait kel törvénybe iktattni. Többen elhatárodnak még attól a gondolattól is, hogy a leendő király mint államfő magyar vérű legyen.

Ez az elhatárolódás a mai helyzetben úgy néz ki, mint egy sánta kutya, amely hálával tartozik a Habsburg családnak azért, hogy magyar nemzetünket lelkében megnyomorították finungor tanokkal, és hogy több mint egy évszázadon át a magyar ország területtéből a török hódoltság alat harcteret csináltak hazánkból és magyarfaló politikát folytattak elenünk és megkötöttek több békeszerződést a törökkel, amelyek a magyarság elenére szolgáltak.

Az a habsburgpárti nemesség és főnemesség megint a sánta kutya szerepét akarja a magyarságra rákénszeríteni? Nem, az nem magyar, aki csak magyarul beszél és a Habsburgoknak az üleppét tisztába akarja tartani.

Vagy még mindennek elenére, még most is ebben a helyzetben köszönettel kívánnak tartozni azért, hogy a Habsburg dinasztiától kapták a rangemeléseket és nemegyszer azért, hogy a magyarság elen, a saját nemzetük elen fordultak? Újból hazaárulás?

Igazsághoz tartozik, hogy egy jövendőbeli államfő nem lehet szabad kőműves, NATO Klub tagja, Bilderberg csoport tagja, finungorista, és hadd ne ecseteljem tovább... Nemzettünk nem érdemelné meg azt, hogy azokba a kezekbe kerüljön, akik annak megrontói voltak.

Hiszen a magyarságnak vannak olyan régi uralkodó családoknak a leszármazottjai, akik egyenesen Atillától származnak úgy mind az Árpádok, példáúl olyan családok mint Divéky, Rudnay, Horkovics etc....

Elvégre vegyük figyelembe azt is, hogy a nemzetnek van koronás fője I. József személyében. Ha az addot esetben nem kívánjuk tiszetelni személyét, akkor más személy irányában a másikat vagy a harmadikat is úgy fogjuk tisztelni?

Mert a fetete pénzes zsákoknak ez a többfelé vállás nagyon megfelel és ezt a széthúzódást még pénzelni is kíványák, mert ez a szivük ügye.

 

 

                                                                                                  Erdődy Ferenc

                                      a Nobilitas Carpathiae országos elnökségének tagja