NOBILITAS  CARPATHIAE

Magyar nemesi családok felvidéki

CIVIL SZERVEZETE

 

 

 

A Nobilitas Carpathiae civil szervezet tevékenységét érintő törvényhozás

 

Magyarország

 

Alkotmányjog

 

Álmossal kötött ősszerződés

 

Szent István király intelmei Imre herceghez

 

1222. évi törvénycikkek - Második András Aranybullája

 

Tripartitum 1514 – Nemes Magyarország szokásjogának hármaskönyve

 

1547. évi V. törvénycikk arról, hogy a király az idő nagyobb részén át Magyarországban lakjék, vagy hagyja itt maga helyett a fenséges fejedelmet, Miksa főherczeget

 

1687. évi I. törvénycikk fenséges József, fejedelem, ausztriai főherczeg úr, Magyarország királyává avatásáról, kiáltásáról és koronázásáról

 

1687. évi II. törvénycikk Magyarország természetes és örökös királyainak nyilvánitásáról

 

1687. évi III. törvénycikk a fiági örökösödésről és királyválasztásról

 

1687. évi IV. törvénycikk Jeruzsálemi II. Endre király 1222. évi 31. törvénycikkelyét bizonyos részében megmagyarázzák

 

1715. évi II. törvénycikk Ő császári s királyi felsége királyi hitlevelének az ország köztörvényeibe iktatásáról

 

1715. évi III. törvénycikk bővebb kijelentés a királyi örökletes utódlás s uralkodás felől

 

1723. évi I. törvénycikk a szabadságok és kiváltságok megerősitéseért való köszönetet mondásról

 

1723. évi II. törvénycikk a nőági folytonos királyi örökösödéséről (Pragmatica Sanctio)

 

1790/91. évi X. törvénycikk Magyarország és a hozzákapcsolt részek függetlenségéről

 

1867. évi I. törvénycikk: Fölséges I. Ferencz József úr Magyarország és Társországai királyává avattatik és koronáztatik

 

1867. évi II. törvénycikk az Ő királyi Felsége által szerencsés felavattatása és megkoronáztatása előtt az ország részére kiadott királyi hitlevél és koronáztatásakor letett királyi eskü az ország törvényei közé igtattatnak

 

1867. évi III. törvénycikk Ő császári s apostoli királyi Felségének V. Ferdinándnak a trónról, és fönséges császári királyi főherczeg Ferencz Károlynak a trónöröklésről még 1848-ik évben történt lemondásaikról

 

1867. évi XII. törvénycikk a magyar korona országai és az Ő Felsége uralkodása alatt álló többi országok között fenforgó közös érdekü viszonyokról, s ezek elintézésének módjáról

 

1868. évi XXX. törvénycikk a Magyarország, s Horvát-, Szlavon és Dalmátországok közt fenforgott közjogi kérdések kiegyenlítése iránt létrejött egyezmény beczikkelyezéséről

 

1868. évi XLIV. törvénycikk a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában

 

1918 november 13.: IV. Károly Magyarország apostoli királyának (Eckartsaui) nyilatkozata

 

1920. évi I. törvénycikk az alkotmányosság helyreállításáról és az állami főhatalom gyakorlásának ideiglenes rendezéséről

 

1921. évi XXXIII. Törvénycikk az Északamerikai Egyesült Államokkal, a Brit Birodalommal, Franciaországgal, Olaszországgal és Japánnal, továbbá Belgiummal, Kínával, Kubával, Görögországgal, Nikaraguával, Panamával, Lengyelországgal, Portugáliával, Romániával, a Szerb-Horvát-Szlovén Állammal, Sziámmal és Cseh-Szlovákországgal 1920. évi június hó 4. napján a Trianonban kötött békeszerződés becikkelyezéséről

 

1921. évi XLVII. Törvénycikk IV. Károly uralkodói jogainak és a Habsburg Ház trónörökösödésének megszüntetéséről

 

1926. évi XXII. Törvénycikk az országgyűlés felsőházáról

 

1937. évi XIX. törvénycikk a kormányzói jogkör kiterjesztéséről és a kormányzóválasztásról

 

1938. évi XXXIV. törvénycikk a Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területeknek az országgal egyesítéséről

 

1946. évi I. törvény Magyarország államformájáról

 

1947. évi XVIII. törvény a Párisban 1947. évi február hó 10. napján kelt békeszerződés becikkelyezése tárgyában

 

1949. évi XX. törvény. A Magyar Népköztársaság alkotmánya

 

1949. évi XX. többször módosított törvény. A Magyar Köztársaság alkotmánya

 

Habsburg-Lotharingiai Ottó lemondási nyilatkozata. Pöcking, 1961. március 31.

 

 

Nemesség és nemesi címek

 

1351. évi VI. törvénycikk a kilenczed fizetéséről és behajtásáról

 

1351. évi VII. törvénycikk az adományozott birtokok tárgyában a kanczelláriában kelt levelek megváltásáról

 

1351. évi XI. törvénycikk az ország nemesei ugyanazt az egy szabadságot élvezik

 

1351. évi XV. törvénycikk a nemeseket ne kényszeritsék, hogy a vámhelyek felé menjenek

 

1351. évi XVII. törvénycikk a nemeseket lakadalom idején ne kényszeritsék a vámhelyeken egy márka fizetésére

 

1439. évi XXVIII. törvénycikk hogy a nemesek nem tartoznak dézsmát fizetni

 

1567. évi XIV. törvénycikk az egyházi nemeseket ne adóztassák; azoknak díját és esküjét az ország többi nemeseiével egyenlővé tegyék

 

1595. évi V. törvénycikk az egytelkes nemeseket s a többi megnevezendőket adóztassák és ezek is csapatokat küldjenek

 

1595. évi VI. törvénycikk az előbb megnevezett terheket a czimeres nemesek, egyházi nemesek és a szabadosok is viseljék

 

1595. évi VII. törvénycikk továbbá azok a nemesek is, a kik valakinek a szolgálatában állanak

 

1608. évi (k. e.) VIII. törvénycikk a jezsuita atyákról

 

1608. évi (k. e.) IX. törvénycikk az adományok és ideiglenes átruházások kiadása módjáról

 

1622. évi XVII. törvénycikk a cancellária és a magyar tanács hatalmára és tekintélyére nézve a korábbi évek czikkelyeinek a megujitása

 

1630. évi XXX. törvénycikk a nemesitésnek, meg a czimeres levelek fölkérésének és adományozásának a módját előirják

 

1659. évi LXXV. törvénycikk a királyi kincstárra háramlott javakat Ő felsége érdemes személyeknek ingyen adományozza

 

1741. évi XV. törvénycikk az egyházi és világi javadalmak, méltóságok és hivatalok adományozásáról

 

1741. évi XIX. törvénycikk adomány- és czimeres levelek kiadásáról

 

1751. évi XIX. törvénycikk a czimerleveles nemesek mentességéről

 

1844. évi V. törvénycikk a nem-nemeseknek is minden közhivatalokra lehető alkalmazásáról

 

1848. évi V. törvénycikk az országgyülési követeknek népképviselet alapján választásáról

 

1848. évi VIII. törvénycikk a közös teherviselésről

 

1848. évi IX. törvénycikk az urbérszolgálatok (robot), dézma és pénzbeli fizetések megszüntetéséről

 

1848. évi XIII. Törvénycikk a papi tized megszüntetéséről

 

1848. évi XV. törvénycikk az ősiség eltörléséről

 

1947. évi IV. törvény egyes rangok és címek megszüntetéséről

 

 

Állampolgárság

 

1879. évi L. a magyar állampolgárság megszerzéséről és elvesztéséről

 

 

Család- és utónév

 

1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról (kivonat)

 

1959. évi IV. többször módosított törvény a Polgári Törvénykönyvről (kivonat)

 

1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről (kivonat)

 

 

Anyakönyvek

 

1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről

 

 

Kultúra és iskolaügy

 

1868. évi XXXVIII. törvénycikk a népiskolai közoktatás tárgyában

 

1879. évi XVIII. törvénycikk a magyar nyelv tanitásáról a népoktatási tanintézetekben

 

1907. évi XXVI. törvénycikk az állami elemi népiskolai tanitók illetményeinek szabályozásáról és az állami népiskolák helyi felügyeletéről

 

1907. évi XXVII. törvénycikk a nem állami elemi népiskolák jogviszonyairól és a községi és hitfelekezeti néptanitók járandóságairól

 

 

Szlovák Köztársaság

 

Alkotmányjog

11/1918 sz. törvény a független Csehszlovák állam megalapításáról (ú. n. első alkotmányos provizórium)

 

37/1918 sz. törvény az ideiglenes alkotmányról (ú. n. második alkotmányos provizórium)

 

121/1920 sz. törvény a Csehszlovák Köztársaság alkotmányos  okiratának bevezetéséről (kivonat – magyar szöveg)

 

185/1939 sz. alkotmánytörvény a Szlovák köztársaság alkotmányáról

 

1945. április 5.: Az új csehszlovák kormány, a csehek és szlovákok nemzeti frontja kormányának programja (Kasasi kormányprogram)

 

65/1946 sz. alkotmánytörvény a törvényhozó Nemzetgyűlésről(kivonat)

 

150/1948 sz. alkotmánytörvény. A Csehszlovák köztársaság alkotmánya (kivonat)

 

100/1960 sz. alkotmánytörvény. A Csehszlovák szocialista köztársaság alkotmánya (kivonat)

 

23/1991 sz. alkotmánytörvény az alapvető jogok és szabadságok alkotmányos okiratának bevezetéséről (kivonat)

 

209/1992 sz. törvény Egyezmény az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről (kivonat – magyar szöveg)

 

460/1992 sz. alkotmánytörvény a Szlovák köztársaság alkotmánya (kivonat – magyar szöveg)

 

 

Nemzetközi jogi aktusok

 

226/1940 sz. szerzõdés a védelmi viszonyról a Német Birodalom és a Szlovák Állam között

 

 

Nemesség és nemesi címek

 

61/1918 sz. törvény a nemesség, a rendek és a címek megszüntetéséről (magyar szöveg)

 

268/1936 sz. törvénnyel módosított 61/1918 sz. a  törvény a nemesség, a rendek és a címek megszüntetéséről - magyar szöveg

 

A nemesség, a rendek és a címek megszüntetéséről szóló 61/1918 sz. törvény módosításáról szóló  243/1920 sz. törvény

 

268/1936 sz. törvénnyel módosított a nemesség, a rendek és a címek megszüntetéséről szóló 61/1918 sz. törvény módosításáról szóló 243/1920 sz. törvény

 

 

Kitüntetések és címek

268/1936 sz. törvény a rendekről és címekrről szóló

 

55/1948 sz. törvénnyel módosított 268/1936 sz. törvény a rendekről és címekrről

 

247/1949  sz. törvény a kitüntetésekről és tiszteletbeli elismerésekről

 

14/1956 sz. törvényrendeletel módosított 247/1949  sz. törvény a kitüntetésekről és tiszteletbeli elismerésekről

 

62/1962 sz. törvény a kitüntetések adományozásáról

 

404/1990 sz. törvény a Cseh és Szlovák Föderatív Köztársaság államkitüntetéseiről

 

37/1994 sz. törvény az államkitüntetéseiről

 

 

Család- és utónév

 

300/1993 sz. törvény a család- és utónévről szóló (magyar szöveg)

 

 

Anyakönyvek

154/1994 sz. többször módosított törvény az anyakönyvekről- (magyar szöveg)

 

Levéltárak

 

395/2002 sz. többször módosított törvény a levéltárakról

 

628 /2002 sz. ministériumi rendelet a levéltárakról szóló törvény némelyik rendelkezésének végrehajtásáról

 

 

Pénzügyek

 

595/2003 sz. többször módosított törvény a jövedelmi adóről ( kivonat)

 

 

Osztrák Császárság / Osztrák Köztársaság

 

 

Alkotmányjog

 

I. Károly Ausztria császára (IV. Károly Magyarország apostoli királya) 1918. november 11-i lemondó nyilatkozata

 

Habsburg-Lotharingiai Ottó lemondási nyilatkozata. Pöcking, 1961. március 31.