Žiadosť

o prijatie za člena občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae, Bočná 26, 940 71 Nové Zámky nobilitas@nobilitas.sk  

 

Generácia

Údaj

Text

Doklad*)

Miesto uloženia dokladu

Žiadateľ

Meno a priezvisko:

Pôvodné priezvisko:

Dátum narodenia:

Miesto narodenia:

Dátum sobáša:

Miesto sobáša:

Bydlisko:

 

Akademické tituly:

 

 

Štátne občianstvo:

 

 

Nobilizácia:

Šľachtický prídomok:

Šľachtická hodnosť:

 

 

 

Otec/

Matka/

Manžel**)

žiadateľa

Meno a priezvisko:

Pôvodné priezvisko:

Dátum narodenia:

Miesto narodenia:

Bydlisko:

Nobilitácia:

Šľachtický titul:

Šľachtická hodnosť:

 

 

 

Otec/

Matka***)

Meno a priezvisko:

Pôvodné priezvisko:

Dátum narodenia:

Miesto narodenia:

Bydlisko:

Nobilitácia:

Šľachtický titul:

Šľachtická hodnosť:

 

 

 

Otec/

Matka***)

Meno a priezvisko:

Pôvodné priezvisko:

Dátum narodenia:

Miesto narodenia:

Bydlisko:

Nobilitácia:

Šľachtický titul:

Šľachtická hodnosť:

 

 

 

Otec/

Matka***)

Meno a priezvisko:

Pôvodné priezvisko:

Dátum narodenia:

Miesto narodenia:

Bydlisko:

Nobilitácia:

Šľachtický titul:

Šľachtická hodnosť:

 

 

 

 

Podpísaný žiadateľ prehlasujem, že súhlasím so spracovaním a použitím mojich osobných údajov v rámci činnosti občianskeho združenia.

 

 

V ........................................... dňa ..................................

                                                                                                                                           ................................................

                                                                                                                                                      podpis žiadateľa*) K žiadosti je potrebné priložiť originály alebo overené fotokópie dokladov, ktoré preukazujú šľachtický pôvod

**) Nehodiace sa vymazať

***) Nehodiace sa vymazať