Žiadosť

o prijatie za člena občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae, Bočná 26, 940 71 Nové Zámky nobilitas@nobilitas.sk  

 

Generácia

Údaj

Text

Doklad*)

Miesto uloženia dokladu

Žiadateľ

Meno a priezvisko:

Pôvodné priezvisko:

Dátum narodenia:

Miesto narodenia:

Dátum sobáša:

Miesto sobáša:

Bydlisko:

 

Akademické tituly:

 

 

Štátne občianstvo:

 

 

Nobilitácia:

Šľachtický prídomok:

Šľachtická hodnosť:

Mária Hatalová

Novotná

12.4.1976

Horné Obdokovce

4.6.1999

Nitra

Dolná 26, 949 01 Nitra

 

Ing. (inžinierka)

 

 

Slovenská republika

 

 

dedením

de Hatalovce

grófka

Kniha manželstiev – sobášny list

zv. ..., roč. ..., str. ..., por. č. ...

zo dňa ...

 

 

 

Občiansky preukaz

č. XX xxxxxx

Diplom Technickej univerzity v Bratislave

č. M 001329 z 21.6.2000

Osvedčenie o štátnom občianstve č. ... zo dňa ...

 

Uvedený nižšie

Uvedený nižšie

Obec Horné Obdokovce Matričný úrad

 

 

 

 

Okresné riaditeľstvo PZ Oddelenie evidencie

Žiadateľ

 

 

Krajský úrad v Nitre

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Manžel

žiadateľa

Meno a priezvisko:

Pôvodné priezvisko:

Dátum narodenia:

Miesto narodenia:

Bydlisko:

Nobilitácia:

Šľachtický prídomok:

Šľachtický titul:

RNDr. Marián Hatala

Hatala

21.9.1974

Nitra

Dolná 26, 949 01 Nitra

dedením

de Hatalovce

gróf

Kniha narodení – rodný list

zv. ..., roč. ..., str. ..., por. č. ...

zo dňa ...

 

 

 

 

Mesto Nitra

Matričný úrad

 

 

 

Mesto Nitra

Matričný úrad

 

 

Otec

Meno a priezvisko:

Pôvodné priezvisko:

Dátum narodenia:

Miesto narodenia:

Bydlisko:

Nobilitácia:

Šľachtický prídomok:

Šľachtický titul:

Jozef Hatala

Hatala

17.8.1942

Partizánske

Krajná 32, XXX XX Partizánske

dedením

de Hatalovce

gróf

Kniha krstov rímskokatolíckej cirkvi – krstný list

zv. ..., roč. ..., str. ..., por. č. ...

zo dňa ...

 

 

 

Rímskokatolícky farský úrad, Farská 2,

XXX XX Partizánske

(pri žiadosti otca)

 

Otec

Meno a priezvisko:

Pôvodné priezvisko:

Dátum narodenia:

Miesto narodenia:

Bydlisko:

Nobilitácia:

Šľachtický prídomok:

Šľachtický titul:

Pokračovať podľa predchádzajúceho vzoru až do toho predka, ktorý má preukázaný šľachtický pôvod

 

dedením

De Hatalovce

gróf

Kniha narodení – rodný list

zv. ..., roč. ..., str. ..., por. č. ...

zo dňa ...

 

Otec

Meno a priezvisko:

Pôvodné priezvisko:

Dátum narodenia:

Miesto narodenia:

Bydlisko:

Nobilitácia:

 

Šľachtický prídomok:

Šľachtický titul:

Ján Hatala de Hatalovce

Hatala

29.6.1812

Mojmírovce, okr. Nitra

Neznáme

nobilitačná listina

 

neuvádza sa

gróf

Kniha krstov rímskokatolíckej cirkvi – krstný list

zv. ..., roč. ..., str. ..., por. č. ...

zo dňa ...

 

Súpis šľachty v roku 1837 pre obec Mojmírovce

 

Listina o povýšení do grófskeho rangu, Viedeň, 15.5.1837

Štátny archív v Nitre

(pri žiadosti otca)

 

 

 

Štátny archív v Nitre

(pri žiadosti otca)

 

Magyar Országos Levéltár, DL 36591

(pri žiadosti otca)

 

Podpísaný žiadateľ prehlasujem, že súhlasím so spracovaním a použitím mojich osobných údajov v rámci činnosti občianskeho združenia.

 

 

     Horných Obdokovciach             5. decembra 2007

V ............................................. dňa ..................................

 

 

 

 

                                                                                                                                           ................................................

                                                                                                                                                      podpis žiadateľa                       

 

 *) K žiadosti je potrebné priložiť originály alebo overené fotokópie dokladov, ktoré preukazujú šľachtický pôvod