NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

P o k y n y

pre vyplnenie žiadosti o prijatie do občianskeho združenia

Nobilitas Carpathiae

 

 

Generácia

V tomto stĺpci sa uvádzajú členovia šľachtického rodu až po toho člena (pokolenie), u ktorého žiadateľ môže na základe priložených dokladov preukázať šľachtický pôvod. Ak žiadateľ uvádza aj šľachtický titul, uvádzajú sa členovia rodu po toho člena, u ktorého žiadateľ môže preukázať udelenie šľachtického titulu. Postupnosť generácií musí byť neprerušená.

Priami potomkovia (to zn. syn a dcéra) a manželka šľachtica v priamom mužskom rade sú šľachticmi podľa uhorského obyčajového práva a môžu byť prijatí za riadneho člena občianskeho združenia (čl. 20 ods. 1 stanov).

Ak v dedičskej postupnosti sa nachádza člen rodu, ktorý podľa uhorského obyčajového práva nie je šľachticom (potomok otca, ktorý nebol/nie je šľachticom), nemôže byť prijatý za riadneho člena. Napriek tomu sa odporúča vyplniť žiadosť až po toho člena rodu, u ktorého žiadateľ môže preukázať šľachtický pôvod, aby sa v budúcnosti mohla zvážiť možnosť jeho prijatia za mimoriadneho člena združenia (čl. 21 ods. 1 stanov).

Do doby prijatia za riadneho alebo mimoriadneho člena združenia môže byť žiadateľ so súhlasom predsedníctva prijatý za podporujúceho člena (čl. 22 ods. 2 stanov).

Údaj

Tento stĺpec obsahuje zoznam údajov, ktoré sú nevyhnutné na identifikáciu osoby, preukázanie jeho bydliska, štátnej príslušnosti, ako aj rodovej príslušnosti a postupnosti.

Text

V tomto stĺpci sa uvádzajú konkrétne údaje nasledovne:

Meno a priezvisko: uvedie sa meno a priezvisko osoby v čase podávania žiadosti a bez akademických titulov.

Pôvodné priezvisko: uvedie sa pôvodné priezvisko osoby, a to aj vtedy, ak je zhodné s priezviskom v čase podávania žiadosti. Vydatá, rozvedená alebo ovdovená žena uvádza priezvisko, ktoré mala pred uzavtretím manželstva.

Dátum narodenia: uvedie sa dátum narodenia podľa priloženého dokladu.

Miesto narodenia: uvedie sa názov obce, ktoré je miestom narodenia vrátane okresu, a to v čase podávania žiadosti. Ak miesto narodenia sa nachádza v cudzine, popri slovenskom názve (ak je odlišný) sa uvedie v zátvorke aj cudzojazyčný názov obce.

Dátum sobáša (vypĺňajú iba manželky potomka šľachtica): uvedie sa dátum sobáša podľa priloženého dokladu.

Miesto sobáša (vypĺňajú iba manželky potomka šľachtica): uvedie sa názov obce, ktoré je miestom sobáša vrátane okresu, a to v čase podávania žiadosti. Ak miesto sobáša sa nachádza v cudzine, popri slovenskom názve (ak je odlišný) sa uvedie v zátvorke aj cudzojazyčný názov obce.

Bydlisko: uvedie sa adresa trvalého bydliska v čase podávania žiadosti a ak jej niet, adresa prechodného bydliska. Tento údaj povinne udáva a dokladuje iba žiadateľ.

Akademické tituly: uvedú sa akademické tituly, napr. Bc., Mgr., Ing., MUDr., JUDr., RNDr. a pod. Tento údaj nie je povinný.

Štátne občianstvo: uvedie sa oficiálny názov štátu, ktorého je žiadateľ príslušníkom. Tento údaj povinne udáva a dokladuje iba žiadateľ.

Nobilitácia: Uvedie sa jeden zo spôsobov nadobudnutia šľachtictva, pokiaľ je známy:

- priame spôsoby:

-- darovanie majetku - donácia (donatio),

-- nobilitačná listina (nie erbová listina – armáles!) (litterae regales),

-- osvojenie (adopcio filialis),

-- udelenie chlapčenských práv (praefectio),

-- slávnostné udelenie štátneho občianstva (indigenatus),

-- uzákonenie nemanželského diaťaťa (legitimatio)

- nepriame spôsoby:

-- dedením (deti potomka šľachtica bez ohľadu na ich pohlavie a rodinný stav) a

-- manželstvom (manželka potomka šľachtica bez ohľadu na jej šľachtický alebo nešľachtický pôvod).

Šľachtický prídomok: uvedie sa šľachtický prídomok, ktorý príslušný rod používa, a to od doby, od ktorej žiadateľ môže jeho používanie preukázať. Pred touto dobou sa uvedie: „neuvádza sa“.

Šľachtická hodnosť: uvedie sa šľachtický titul, ktorý rodu, príp. vetve rodu patrí, resp. bol udelený:

- nižšia šľachta: zeman, predialista, kolektívne šľachtictvo,

- vyššia šľachta: barón, vikomt, gróf, markíz, princ, knieža, arciknieža, vojvoda, arcivojvoda, veľkovojvoda, a pod.

Doklad

Predloží sa a označí sa doklad, ktorý preukazuje skutočnosť podľa predchádzajúceho stĺpca:

Meno a priezvisko: syn a nevydatá dcéra potomka šľachtica predložia originál alebo overenú kópiu rodného (krstného) listu, vydatá dcéra a manželka potomka šľachtica sobášneho listu vrátene označenia zväzku, ročníka, strany a poradového čísla zápisu. Pokiaľ sa matrika nachádza už v archíve, predkladá sa originál výpisu z matriky vydaný príslušným štátnym archívom alebo jeho overená kópia. Listina sa označí zväzkom, ročníkom, stranou, poradovým číslom a dátumom vydania. Príklady označenia:

- Kniha narodení  (alebo krstov)– rodný list

zv. ..., roč. ..., str. ..., por. č. ... zo dňa ...

- Kniha manželstiev (alebo sobášov) – sobášny list

zv. ..., roč. ..., str. ..., por. č. ... zo dňa ...

Pôvodné priezvisko: ako pri preukázaní mena a priezviska.

Dátum narodenia: ako pri preukázaní mena a priezviska.

Miesto narodenia: ako pri preukázaní mena a priezviska.

Dátum sobáša (predkladajú iba manželky potomka šľachtica): predloží sa originál alebo overenú kópiu sobášneho listu. Pokiaľ sa matrika nachádza už v archíve, predkladá sa originál výpisu z matriky vydaný príslušným štátnym archívom alebo jeho overená kópia. Listina sa označí zväzkom, ročníkom, stranou, poradovým číslom a dátumom vydania podobne ako pri preukázaní mena a priezviska.

Miesto sobáša (predkladajú iba manželky potomka šľachtica): ako pri preukázaní mena a priezviska.

Bydlisko: predloží sa fotokópia (nemusí byť overená) platného občianskeho preukazu, ktorý sa označí číslom a dátumom vydania.

Akademické tituly: predloží sa fotokópia diplomu (nemusí byť overená), ktorý sa označí orgánom, ktorý ho vydal, číslom a dátumom vydania. Postačí aj občiansky preukaz alebo cestovný pas.

Štátne občianstvo: predloží sa fotokópia (nemusí byť overená) platného osvedčenia o štátnom občianstve žiadateľa, príp. jeho otca, ktorý sa označí číslom a dátumom vydania.

Nobilitácia: predloží sa listina preukazujúca šľachtický pôvod podľa spôsobu nobilitácie alebo listina o povýšení do vyššieho šľachtického stavu, a to originál alebo overená fotokópia. Postačí aj predloženie fotokópie zo súpisu šľachty opatrenej pečiatkou príslušného štátneho archívu (pečiatka nemusí byť okrúhla). Listina sa označí orgánom, ktorý ju vydal a miestom a dátumom vydania.

Šľachtický prídomok: predloží sa fotokópia listiny preukazujúcej používanie šľachtického prídomku (osvedčenie hodnoverného miesta, osvedčenie notára, rodný list, krstný list sobášny list, a pod. Listina sa označí orgánom, ktorý ju vydal a miestom a dátumom vydania.

Šľachtická hodnosť: predloží sa listina o povýšení do vyššieho šľachtického stavu, a to originál alebo overená fotokópia. Postačí aj fotokópia zo súpisu šľachty opatrený pečiatkou príslušného štátneho archívu (pečiatka nemusí byť okrúhla), pokiaľ obsahuje šľachtickú hodnosť (titul). Listina sa označí orgánom, ktorý ju vydal a miestom a dátumom vydania. Príslušníci nižšej šľachty (zemania, predialisti, kolektívni šľachtici) túto skutočnosť nepreukazujú.

Miesto uloženia dokladu

Uvedie sa štátny, cirkevný alebo iný orgán, u ktorého sa príslučný údaj (doklad) nachádza, napríklad:

- Mesto Partizánske - Matričný úrad,

- Rímskokatolícky (evanjelický, a pod.) farský úrad vo Zvolene,

- Štátny archív v Nite, a pod.

Pokiaľ listina už bola občianskemu združeniu predložená, napríklad pri žiadosti otca alebo manžela, listina sa znova nepredkladá, len sa táto skutočnosť uvedie v zátvorke pod miestom uloženia dokladu, napríklad:

Mesto Zvolen - Matričný úrad

(pri žiadosti otca)

Pokiaľ sa miesto uloženia dokladu nachádza v cudzine, uvedie sa v zátvorke skratka príslušného štátu, napríklad:

Rímskokatolícky farský úrad v Miškovci (Miskolc, MR)