NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

Členstvo v občianskom združení

 

Občianske združenie Nobilitas Carpathiae má

a) riadnych členov,

b) mimoriadnych členov,

c) podporujúcich členov a

d) čestných členov.

Členstvo v združení je dobrovoľné. Najväčší počet členov združenia nie je obmedzený.

Členom združenia môže byť každá osoba, ktorá

a) je spôsobilá na právne úkony,

b) súhlasí so stanovami združenia,

c) chce sa podieľať na činnosti združenia,

d) podala písomnú žiadosť o prijatie za člena,

e) zaplatila registračný poplatok a členský príspevok; to neplatí pre čestného člena, a

f) splnila ďalšie predpoklady pre vznik členstva podľa týchto stanov.

K žiadosti neplnoletej osoby sa vyžaduje súhlas jej zákonných zástupcov alebo zástupcu určeného súdom.

Registračný poplatok je 20 € a je splatný pri podaní žiadosti o prijatie za člena.

Členský príspevok je

a) 24 € za kalendárny rok pre riadneho a mimoriadneho člena a

b) 12 € za kalendárny rok pre podporujúceho člena

a je splatný do 31. januára bežného kalendárneho roka.

Členský príspevok novoprijatého člena tvorí pomernú časť príspevkov podľa predchádzajúceho odseku a je splatný do jedného mesiaca od oznámenia prijatia za člena združenia.

 

Ďalšie predpoklady členstva sú uvedené v čl. 20 až 23 stanov.