NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

Petícia vo veci Benešových dekrétov a iných nariadení

Nové Zámky. 6. septembra 2014

V sobotu dňa 6. septembra 2014 sa v Nových Zámkoch uskutočnila konferencia o ľudských právach s názvom „Aktuálne otázky Maďarov na Slovensku v Európskej únii,“ ktorú usporiadalo občianske združenie potomkov šľachticov Nobilitas Carpathiae a Stredoeurópskeho výboru pre ľudské práva so sídlom v Bruseli.

Advokát a predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. počas konferencie informoval prítomných o pripravenom texte petície vo veci Benešových dekrétov a iných nariadení.

Petícia žiada od kompetentných orgánov Slovenskej republiky, aby

1. v súlade s čl. 125 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky podali návrh na Ústavný súd Slovenskej republiky, na vyslovenie nesúladu Benešových dekrétov a nariadení Slovenskej národnej rady (ďalej len „dekréty a nariadenia“) s Ústavou Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,

2. v súlade s čl. 87 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky podali návrh na všeobecnú a úplnú rehabilitáciu, reštitúciu a reparáciu osôb, ktoré utrpeli ujmu v dôsledku dekrétov a nariadení,

3. prijal návrhy zákonov podľa predchádzajúceho bodu,

4. vyšetrili neoprávnené získanie nehnuteľností v období po nežnej revolúcii v roku 1989 z titulu reštitúcie, a

5. s okamžitou platnosťou upustili od uplatňovania dekrétov a nariadení v prospech štátu a v neprospech oprávnených vlastníkov, resp. ich dedičov.

Od Európskeho parlamentu petícia žiada, aby

1. rozhodol, že Slovenská republika dekrétmi a nariadeniami vážne porušila, resp. naďalej porušuje hodnoty Európskej únie, menovite hodnoty demokracie, rovnosti, právneho štátu, ako aj rešpektovania ľudských práv, vrátane práv osôb patriacich k menšinám,

2. pravidelne overovala, či dôvody, na základe ktorých prijala rozhodnutie, trvajú,

3. ak rada prijala vyššie uvedené rozhodnutie , rozhodla o pozastavení určitých práv vyplývajúcich z uplatňovania zmlúv pre príslušný členský štát vrátane hlasovacieho práva zástupcu vlády tohto členského štátu na zasadnutiach Rady.

Autori petície JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc., predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae, a Mária Thajnay, generálny tajomníčka Stredoeurópskeho výboru pre ľudské práva so sídlom v Bruseli, petíciu dňa 24. septembra 2014 zaslali

- prezidentovi Slovenskej republiky, do Bratislavy

- predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, do Bratislavy

- všetkým poslancom Národnej rady Slovenskej republiky prostredníctvom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

- vláde Slovenskej republiky, do Bratislavy

- ochrancovi verejných práv Slovenskej republiky, do Bratislavy

- generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky, do Bratislavy

- všetkým prokurátorom Slovenskej republiky prostredníctvom generálneho prokurátora Slovenskej republiky

- predsedovi Európskeho parlamentu, do Bruselu

Účastníci konferencie sa svojimi podpismi na mieste pripojili k petícii.

K petícii sa možno aj naďalej pripojiť prostredníctvom internetu.