NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

Slávnostné odhalenie pamätnej tabule Jánovi Thainovi, zakladateľovi novozámockého múzea

Nové Zámky, 17. novembra 2012, sobota

 

Občianske združenie potomkov šľachticov žijúcich na Slovensku Nobilitas Carpathiae dňa 17. novembra 2012 slávnostne odhalilo pamätnú tabuľu Jánovi Thainovi, zakladateľovi a prvému riaditeľovi novozámockého múzea, ktoré dnes nesie jeho meno. Pamätná tabuľa bola zhotovená z osobného finančného príspevku predsedu občianskeho združenia JUDr. Ing. Mikuláša Práznovszkyho, CSc.

 

Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti 59. výročia úmrtia novozámockého gymnaziálneho učiteľa, maliara a etnografa. Na slávnosti sa zúčastnili potomkovia, resp. rodinní príslušníci Jána Thaina: herečka Viola Thirring a vd. Judita Thirringová so svojimi deťmi a vnukmi.

Spomienka na Jána Thaina začala pri jeho hrobe na novozámockom cintoríne Svätého Jozefa, ktorú otvorila ju predsedníčka kultúrneho výboru občianskeho združenia Margita Berényiová prednesom básne M. Laurensa Gyertyák vagyunk. Prítomných rodinných príslušníkov, občanov Nových Zámkov a žijúcich žiakov Jána Thaina pozdravil predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. Zhromaždení si minutou ticha uctili pamiatku zosnulého novozámockého rodáka a následne položili na jeho hrob kvety a zapálili sviečky.

Pietna spomienka pokračovala svätou omšou v rímskokatolíckom farskom kostole Povýšenia svätého kríža v Nových Zámkoch, ktorú celebroval miestny farár, dekan a biskupský vikár Nitrianskej diecézy Mons. Mgr. Zoltán Gyurcso. „Touto svätou omšou vyslovujem v mene rodinných príslušníkov našu vďaku Jánovi Thainovi za jeho lásku a starostlivosť. Mi, Novozámčania sme vďační za tie duchovné hodnoty, ktoré nazhromaždil počas celého svojho života a prenechal nám ako svoje dedičstvo, aby sme ho naďalej strážili, obohacovali a zveľaďovali“ – povedal biskupský vikár na úvod svojej kázne. V ďalšej časti svojho príhovoru vykreslil životné dielo Jána Thaina.

Ďalšou a zároveň poslednou zastávkou celodenného programu bolo slávnostné odhalenie pamätnej tabule na priečelí budovy, v ktorej sa nachádzajú výstavné priestory Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch. Tu ako prvý prehovoril predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. Vo svojom prejave povedal, že jedným z hlavných cieľov občianskeho združenia je zachovanie duchovného, najmä kultúrneho a morálneho dedičstva predchádzajúcich generácií. V duchu týchto cieľov bola zhotovená aj pamätná tabuľa Jánovi Thainovi, a to výlučne z vlastných prostriedkov združenia bez akejkoľvek cudzej finančnej pomoci. „Od založenia múzea muselo uplynúť 76 rokov a od jeho úmrtia 59 rokov k tomu, aby sa táto jedinečná osobnosť nášho mesta konečne dočkala pamätnej tabule na tej budove, v ktorom dostalo svoje miesto azda najväčšie dielo jeho života, ktoré nesie jeho meno“ – povedal predseda občianskeho združenia, ktorý svoj slávnostný prejav zakončil týmito slovami: „Želám si, aby okoloidúcim pripomínala, že kedysi v našom meste žil človek, ktorý celý svoj život zasvätil svojmu národu.“

V mene Múzea Jána Thaina predniesla svoj privítací príhovor jeho riaditeľka Mgr. Helena Gudmonová. „Dnes si pripomíname 59. výročie jeho úmrtia, ale jeho dielo - dá sa povedať - dodnes žije, jeho pozostalosť, hlavne dokumentačné kresby etnografického charakteru  sú návštevníkmi národopisnej expozície každodenne obdivované“ povedala riaditeľka a takto pokračovala: „Pracovníci Múzea Jána Thaina, hrdí nositelia jeho mena, touto cestou ďakujú    občianskemu združeniu Nobilitas Carpathiae  a jeho predsedovi JUDr. Ing. Mikulášovi Práznovszkému, CSc. za vyhotovenie pamätnej tabule, ktorá sa odhalí v rámci dnešnej spomienkovej slávnosti. Nech je prekážkou na ceste zabúdania a nech pripomína Novozámčanom a návštevníkom veľkosť, všestrannosť a zásluhy  nášho menodarcu, tohto talentovaného, všestranného a činorodého človeka.“

Slávnostnú atmosféru pozdvihlo vystúpenie mladého výkonného umelca Dávida Berényiho, v podaní ktorého zaznel úryvok z jednej opery P. I. Čajkovského.

Pred vlastným odhalením pamätnej tabule odzneli ešte dve odborné prednášky. Historik, muzeológ a odborný pracovník Múzea Jána Thaina Mgr. Pavol Rusnák predstavil život, rodinu, ako aj odbornú činnosť zakladateľa a prvého riaditeľa múzea. Dotkol sa umelcových diel a ich medzinárodného uznania. „Je len samozrejmé, že sa počas príprav osláv 250. výročia oslobodenia Nových Zámkov z tureckého područia dostal na čelo Múzejného organizačného výboru, ktorého úlohou bolo pripraviť tematickú výstavu k oslavám a následne vytvoriť Mestské múzeum. Múzeum bolo nakoniec oficiálne otvorení 11. apríla 1936. Žiaľ, múzeum, na ktorého vzniku mal Ján Thain leví podiel, nemalo dlhú životnosť a dňa 14. marca 1945, bolo po zásahu leteckou bombou zničené“ – odznelo v prednáške Mgr. Pavla Rusnáka.

Novozámocký učiteľ a miestny historik Sándor Strba knižne spracoval život, umeleckú dráhu a duchovné dedičstvo Jána Thaina. „Paleta výtvarného prejavu Jána Thaina je veľmi široká – okrem olejov, tempier, majstrovsky ovládal techniku kreslenia. Jeho obrazy žijú ďalej náladou slnka, vzduchu, pohybu a optimizmu. Ako výtvarný umelec čerpal zo života prostého ľudu” – povedal miestny historik a dodal: : Hodnotný život umelca a jeho dielo má svoje čaro až dodnes, veď ako etnograf, zberateľ, zakladateľ prvého múzea, akademický  maliar a publicista  sa významne pričinil o kultúrny rozvoj mesta Nové Zámky.”

Po odznení prednášok nadišla dávno očakávaná chvíľa – odhalenie pamätnej tabule Jána Thaina. Tejto čestnej úlohy sa ujali vnučka Jána Thaina Viola Thirring, riaditeľka múzea Mgr. Helena Gudmonová a predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. Novo odhalenú pamätnú tabuľu požehnal veľadôstojný biskupský vikár Mons. Mgr. Zoltán Gyurcso.

V mene rodiny zaspomínala na Jána Thaina jeho vnučka Viola Thirring. Plná dojatia vyslovila vďaku organizátorom a všetkým účinkujúcim. Podľa jej slov tento deň je šťastným dňom, lebo táto hŕstka ľudí, ktorá sa tu dnes zišla, považovala za potrebné, aby dnešné sobotné popoludnie zasvätili tomuto podujatiu. Ďalej vyslovila svoje poďakovanie predsedovi občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae JUDr. Ing. Mikulášovi Práznovszkymu, CSc., ktorý podľa jej slov neuveriteľne veľa vykonal za to, aby sa ciele dnešného slávnostného podujatia mohli stať skutočnosťou. Na adresu pána Sándora Strbu povedal, že ho už dávno prijala za svojho brata, lebo natoľko sa zahĺbil do životného diela jej starého otca, že spolu s Mgr. Helenou Gudmonovou vedia o jeho tvorbe a významných dátumoch jeho života viac než ona sama.

Slávnostné podujatie vyvrcholilo položením vencov k novo odhalenej pamätnej tabuli Jána Thaina. V mene rodina položila veniec herečka Viola Thirring, za Múzeum Jána Thaina jej riaditeľka Mgr. Helena Gudmonová a za občianske združenie Nobilitas Carpathiae jeho predseda JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.

 

Text a obrázky: MP

 

 

Spomienka pri hrobe Jána Thaina v novozámockom cintoríne Svätého Jozefa

 

 

Margita Berényiová prednáša báseň L. Laurensa gyertyák vagyunk

 

 

Predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. víta účastníkov pietnej spomienky

 

 

Účastníci pietnej spomienky pred hrobom Jána Thaina

 

 

Účastníci minutou ticha vzdali poctu Jánovi Thainovi pred jeho hrobom

 

 

Viola Thirring a Sándor Strba kladú kvety na hrob Jána Thaina

 

 

Riaditeľka Múzea Jána Thaina Mgr. Helena Gudmonová vzdáva poctu pred hrobom Jána Thaina

 

 

JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. a jeho manželka Zuzana vzdávajú poctu pred hrobom Jána Thaina

 

 

Hrob Jána Thaina na novozámockom cintoríne Svätého Jozefa

 

 

Veľadôstojný biskupský vikár Mgr. Zoltán Gyurcso celebruje zádušnú svätú omšu

 

 

Rodina Jána Thaina počas zádušnej svätej omše

 

 

Členovia občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae, zamestnanci Múzea Jána Thaina a ďalší veriaci počas zádušnej svätej omše

 

 

Veľadôstojný biskupský vikár Mgr. Zoltán Gyurcso počas zádušnej svätej omše

 

 

Predsedníčka kultúrnej komisie občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae Margita Berényiová reční pred Múzeom Jána Thaina; v pozadí prednášatelia a čestní hostia

 

 

Rodina Jána Thaina pred múzeom, ktoré nesie jeho meno

 

 

Predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. počas slávnostného prejavu

 

 

Riaditeľka Múzea Jána Thaina Mgr. Helena Gudmonová počas privítacieho prejavu

 

 

Historik, muzeológ a odborný pracovník múzea Jána Thaina Mgr. Pavol Rusnák počas odbornej prednášky

 

 

Výkonný umelec Dávid Berényi spieva áriu z Čajkovského opery

 

 

Novozámocký učiteľ a miestny historik prednáša o živote a diele Jána Thaina

 

 

Slávnostné odhalenie pamätnej tabule Jána Thaina; na obrázku predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc., herečka Viola Thirring a riaditeľka Múzea Jána Thaina Mgr. Helena Gugmonová

 

 

Herečka Viola Thirring spomína na Jána Thaina

 

 

Herečka Viola Thirring v mene rodiny kladie veniec k pamätnej tabuli Jána Thaina

 

 

Riaditeľka múzea Mgr. Helena Gudmonová kladie veniec v mene múzea

 

 

Predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. kladie veniec k pamätnej tabuli Jána Thaina

 

 

Predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. vzdáva poctu pred pamätnou tabuľou Jána Thaina

 

 

JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc., Viola Thirring, Mgr. Helena Gudmonová a Sándor Strba pred pamätnou tabuľou Jána Thaina

 

 

JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc., Mgr. Helena Gudmonová, Viola Thirring, biskupský vikár Mons. Mgr. Zoltán Gyurcso a Sándor Strba pred pamätnou tabuľou Jána Thaina

 

 

Pamätná tabuľa Jána Thaina na priečelí múzea v Nových Zámkoch, ktoré nesie jeho meno

 

 

Pamätná tabuľa Jána Thaina na priečelí múzea v Nových Zámkoch, ktoré nesie jeho meno

 

 

Pamätná tabuľa Jána Thaina na priečelí múzea v Nových Zámkoch, ktoré nesie jeho meno

 

 

Pamätná tabuľa Jána Thaina na priečelí múzea v Nových Zámkoch, ktoré nesie jeho meno