NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

P o ď a k o v a n i e

 

 Občianske združenie potomkov šľachticov na Slovensku Nobilitas Carpathiae touto cestou vyslovuje

p o ď a k o v a n i e

každému, kto sa akýmkoľvek spôsobom posieľal na úspešnom priebehu slávnostného odhalenia pamätnej tabule byvalému hradnému kapitánovi Nových Zámkov grófovi Adamovi Forgáčovi dňa 24. septembra 2011.

Naše mimoriadne poďakovanie vyslovujeme novozámockému farárovi, dekanovi a biskupskému vikárovi Nitrianskej diecézy Mons. Mgr. Zoltánovi Ďurčovi za to, že prijal patronát nad slávnostným podijatím, že predstavil nádhernú svätú omšu v latinskom jazyku, ako aj za to, že sa aktívne podieľal na priebehu slávnosti odhalenia pamätnej tabule.

Poďakovanie vyslovujeme ďalej všetkým zúčastneným zahraničným a domácim čestným hosťom: rytierskym rádom, kulrúrnym a spoločenským organizáciám, ako aj prednášateľom a účinkujúcim v kultúrnom programe.

Ďakujeme všetkým novozámčanom a občanom iných miest a obcí, ktorí svojou prítomnosťou na slávnostnom odhalení pamätnej tabule vyjadrili uznanie za našu prácu.

Ďakujeme aj tým, ktorí svojou organizačnou prácou a technickou pomocou prispeli k úspešnému priehu slávnosti.

Ďakujeme médiám, ktoré informovali verejnosť o pripravovanej slávnosti a po nej pripravili o nej spravodajstvo.

Nakoniec vyslovujeme naše poďakovanie týmto

 

Végezetül köszönetet mondunk az alábbi adomnyozóknak:

 

 

P. č.

Meno a adresa (sídlo) darcu

Zamestnanie darcu

Dar [€]

1.

Doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc.

Bratislava

Podpredseda vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny

000,00

2.

Nobilitas Carpathiae

Nové Zámky

Občianske združenie

200,00

3.

JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.

Nové Zámky

Právnik, tlmočník a prekladateľ, novinár, predseda občianskeho

združenia Nobilitas Carpathiae

300,00

4.

Rodina Erdődy

Lučenec

Dôchodcovia

50,00

5.

Vladimír Forgáč

Moravany nad Váhom

Elektrikár,  podpredseda občianskeho združenia Forgach de Ghymes

100,00

6.

Olaf von der Horst a rodina

Lüdenscheid (Nemecko)

Učiteľ, člen občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

120,00

7.

Jozef  Pálkovič

Nové Zámky

Podnikateľ

150,00

8.

Ján Molnár

Nové Zámky

Podnikateľ

100,00

9.

MUDr. Ivan Gőcze

a manželka Valéria, Ing.

Levice

Zubný lekár

50,00

10.

MUDr. Boris Mikuláš Benický a rodina

Dudince

Lekár

100,00

11.

Dr. Wilhelm – G. R. Fuhrherr Freiherr von Marksfeld

Špania Dolina

Archeológ na dôchodku,

rytier Rádu maltézskych rytierov

50,00

12.

Rytier Ferenc Mayer

Ajka (Maďarsko)

Pedagóg, Rytier Rádu rytierov Svätého Juraja, predseda organizačnej zložky Zväzu Svätej Koruny vo Vesprémskej župe

60,00

13.

Ing. László Forró

Nové Zámky

Poslanec mestského zastupiteľstva

20,00

 

 

Žiadame každého, kto si naďalej želá podporovať naše občianske združenie,  aby svoj

f i n a n č n ý    p r í s p e v o k

poukázal na bežný účet občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae:

 

Tatra banka, a. s.

Č. účtu: 2660724046

Bankové smerové číslo: 1100

IBAN: SK56 11000000002660724046

SWIFT: TATR SKBX

 

alebo zaplatil poštovou poukážkou na adresu:

 

Nobilitas Carpathiae

Bocná 26

940 71 Nové Zámky

Slovenská republika

 

Za Vaše príspevky vopred ďakujeme!