NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

Slávnostné odhalenie pamätnej tabule novozámockému hradnému kapitánovi grófovi Adamovi Forgáčovi (1601 – 1681)

Nové Zámky, 24. septembra 2011

 

Občianske združenie potomkov šľachticov na Slovensku Nobilitas Carpathiae odhalilo dňa 24. septembra 2011 pamätnú tabuľu grófovi Adamovi Forgáčovi, ktorý bol v rokoch 1643 až 1663 veliacim kapitánom Nových Zámkov. Slávnemu bojovníkovi proti Turkom tak bola po 350 rokoch dostalo náležitej úcty. Pamätnú tabuľu navrhol rodový historik zo Šurian PhDr. Miroslav Eliáš a bola umiestnená pri vchode do kalvárie postavenej na niekdajšej Forgáčovej bašte novozámockej pevnosti.

Na slávnostnom odhalení pamätnej tabule sa okrem členov občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae ako organizátora zúčastnili aj predstavitelia významných zahraničných a domácich spoločenstiev, s ktorými združenie šľachticov dlhé roky úzko spolupracuje. Medzi prítomnými boli Maďarská asociácia Suverénneho rádu Maltézskych rytierov, Rád rytierov Svätej Brigity zo Švédska, Rád rytierov Svätého Jakuba zo Španielska, ako aj Rád rytierov svätého Juraja, Historický rád vitéz a Zväz Svätej Koruny z Maďarska. Z domácich účastníkov to boli zástupcovia Miestneho odboru Matice Slovenskej v Nových Zámkoch a občianskeho združenia Jánosa Esterházyho.

Slávnostné podujatie sa začalo popoludní o pol tretej latinskou svätou omšou, ktorú v rímskokatolíckom farskom kostole Povýšenia svätého Kríža predstavil farár, dekan a biskupský vikár Mons. Mgr. Zoltán Ďurčo. Koncelebrovali palárikovský farár Dr. Róbert Horka a kapláni novozámockej farnosti.

Na čele liturgického sprievodu vošli do kostola členovia občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae oblečení do tradičného odevu bývalých šľachticov. Za nimi tak isto v rádových odevoch nasledovali členovia jednotlivých organizácií, svetských rytiersky rádov a nakoniec rytierskych rádov uznaných Svätou stolicou, všetci so zástavami svojich združení, resp. rádov. Liturgický sprievod uzatvárala asistencia a kňazi.

Biskupský vikár Zoltán Ďurčo všetkých srdečne privítal na slávnostnej svätej omši, ktorá sa konala pri príležitosti odhalenia pamätnej tabule grófovi Adamovi Forgáčovi. Vo svojej homílii vyzdvihol, že touto svätou omšou vzdávame vďaku práve za to, „čo tak krásne vyjadruje odkaz Písma Svätého, že Boh tak miloval svet, že obetoval svojho jednorodeného syna a ten syn tak miloval svet, že obetoval seba samého z lásky za nás, aby sme mali bohatší, aby sme mali krajší život. Zachránil nás dá sa povedať, pred záhubou, pred najväčším nepriateľom.“ V súvislosti s obeťou Ježiša Krista a osobou bývalého hradného kapitána grófa Adama Forgáča dodal, že „Preto sme im vďační bez ohľadu na to, či to boli Slováci, Maďari, alebo príslušníci iných národností, lebo naši predkovia dokázali z lásky k ostatným obetovať to najvzácnejšie: svoje schopnosti, svoje danosti, a ak bolo potrebné, dokázali mnohokrát obetovať aj svoje životy.“

Slávnostná svätá omša skončila pápežskou hymnou. Po nej sa účastníci opäť v liturgickom sprievode presunuli na námestie pred kalváriou, kde podujatie pokračovalo slávnostným odhalením pamätnej tabule. Tu najprv odzneli príhovory, ktoré boli dopĺňané kultúrnym programom v podaní Dávida Berényiho a skupiny Hajnalvándor zo Strekova.

Ako prvý vystúpil predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. Vo svojom slávnostnom príhovore najprv oboznámil prítomných s cieľom odhalenia pamätnej tabule grófovi Adamovi Forgáčovi, potom sa venoval úlohe šľachty v minulosti a jej spoločenskému postaveniu dnes. „V minulosti panovalo heslo „Noblesse oblige - šľachtictvo zaväzuje.“ Áno vážení priatelia, šľachtictvo neznamenalo len užívať si darovaný majetok za hrdinské činy vykonané v prospech vlasti, ale obdarovaného – šľachtica zaväzovalo aj k tomu, aby svoj majetok užíval nielen vo svoj prospech, ale aj v prospech celej uhorskej Svätej Koruny,“ povedal a takto pokračoval: „Je pravdou, že šľachtici boli v minulosti oslobodení od platení daní, ale pravdou je aj to, že v čase vojnového ohrozenia boli povinní zo svojho majetku financovať postavenie primeraného vojska a na jeho čele sa postaviť na obranu krajiny. Je pravdou, že šľachtici stavali kaštiele, ale pravdou je aj to, že zo svojho majetku zriaďovali aj školy, nemocnice, knižnice a iné kultúrne ustanovizne, ako aj biskupstvá a kostoly. Je pravdou, že šľachtici sa zabávali na noblesných plesoch a iných spoločenských podujatiach, ale pravdou je aj to, že zároveň podporovali umenie a boli mecenášmi mnohých známych výtvarných a hudobných umelcov, ktorých diela dodnes obdivujeme v múzeách a s obľubou počúvame na koncertoch ako súčasť celonárodného kultúrneho dedičstva.“

Predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. dodal, že „Pamätnú tabuľu novozámockému hradnému kapitánovi grófovi Adamovi Forgáčovi sme financovali z vlastných finančných prostriedkov tak, ako to kedysi robili naši predkovia.“

Rodinný historik a správca mestského múzea v Šuranoch sa s osobou a životom hradného kapitána zaoberal v širších súvislostiach. Povedal, že gróf Adam Forgáč bol prvorodeným synom Žigmunda a jeho druhej manželky Zuzany Thurzovej. Narodil sa roku 1601. Po skončení štúdií sa roku 1622 stal novohradským županom a túto funkciu vykonával až do svojej smrti v roku 1681. Jeho sídlom bol Haličský zámok (Gáč, Gács) pri Lučenci. Veľkú slávu zažil keď v roku 1652 porazil rabujúce turecké vojsko pri Veľkých Vozokanoch. Roku 1670 sa stal krajinským sudcom. Popri svojich bojových a úradných povinnostiach mu zostával čas aj na to, aby sa venoval prírodným vedám.

Novozámocký miestny historik vo svojej prednáške vyzdvihol zásluhy hradného kapitána v súvislosti s mestom Nové Zámky. Podľa neho význam osoby grófa Adama Forgáča pre nás, novozámčanov spočíva v tom, lebo v rokoch 1643 až 1663 on zastával funkciu hradného kapitána. Roku 1662 Vysoká porta rozhodla, že zaháji vojenské ťaženie proti viedenskému cisárovi pod vedením veľkovezíra Ahmeda Köprülüduho. Novozámockú pevnosť, ktorá mu stála v ceste, začal so svojim 52-tisícovým vojskom obliehať 17. augusta 1663. „Po dvojmesačnom hrdinskom odolávaní turecké vojsko dňa 23. septembra zahájilo sústredený útok na pevnosť. Dňa 24. septembra vztýčili bielu zástavu na znak toho, že posádka hradu pristúpi na vyjednávanie. Dňa 26. septembra obrana opustila hrad. Osud Nových Zámkov bol spečatený na 22 rokov“ – odznelo v prednáške miestneho historika Alexandra Strbu.

Vyvrcholením slávnostného podujatia bolo odhalenie pamätnej tabule venovanej grófovi Adamovi Forgáčovi. Tento akt vykonali spoločne biskupský vikár Mons. Mgr. Zoltán Ďurčo a predseda občianskeho združenia JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. K odhaleniu pamätnej tabule tak došlo po 350 rokoch od novozámockých historických udalostí.

Po posvätení pamätnej tabule, ktoré vykonal biskupský vikár Mons. Mgr. Zoltán Ďurčo, Dávid Berényi predniesol prísahu Istvána Dobóa, známeho hradného kapitána a obrancu hradu Eger.

Slávnosť pred kalváriou v Nových Zámkoch sa skončila kladením vencov. Tohto aktu sa zúčastnili predstavitelia cirkvi, ako aj prítomných rytierskych rádov a spoločenských organizácií.

 

Text: M. P.

Fotografie: M. P. a Z. P.

 

 

Liturgický sprievod vchádza do farského kostola Povýšenia svätého kríža v Nových Zámkoch

 

 

Predstavitelia občianskeho združenia potomkov šľachticov Nobilitas Carpathiae:

Ferenc Erdődy, Margit Berényi a predseda občianskeho združenia JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.

 

 

Predstavitelia rytierskych rádov: rytier Peter Máriássy a rytier Dr. Wilhelm Fuhrherr

(Suverénny rád Maltézskych rytierov)

a rytier Dr. Andrew T. Adam von Rhédey (Rád rytierov Svätej Brigity)

 

 

Ďalší čestní hostia: (v pozadí) PaedDr. Jana Garajová a PaedDr. Mária Malperová

(Mestský odbor Matice slovenskej v Nových Zámkoch)

(v popredí) MUDr. Zuzana Práznovszká (Nobilitas Carpathiae),

Imre Kiss s manželkou Gizelou (Zväz Svätej Koruny),

Ing. Mikuláš Práznovszky a István Miticzky  (Nobilitas Carpathiae)

 

 

Predsedkyňa výboru pre kultúru občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae Margit Berényi

zdraví prítomných veriacich a predstavuje čestných hostí

 

 

Farár a dekan v Nových Zámkoch a biskupský vikár Nitrianskej diecézy Mons. Mgr. Zoltán Ďurčo ...

 

 

... v prítomnosti rytierskych rádov svätí novú zástavu občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

 

 

Farár a dekan v Nových Zámkoch a biskupský vikár Nitrianskej diecézy Mons. Mgr. Zoltán Ďurčo

počas svojej homílie

 

 

Palárikovský farár Róbert Horka pri liturgickom čítaní

 

 

Kaplán novozámockej farnosti Otec Štefan pri čítaní z evanjelia svätého Matúša

 

 

Prefácia – časť liturgie eucharistie

 

 

Premenenie – ďalšia časť liturgie eucharistie podľa rímskokatolíckeho obradu

 

 

Rytier Peter Máriássy a rytier Dr. Wilhelm Fuhrherr (Suverénna rád Maltézskych rytierov)

počas svätého prijímania

 

 

Rytier Dr. Andrew T. Adam von Rhédey (Rád rytierov svätej Brigity)

a rytier Wiliam John Adam von Rhédey (Rád rytierov svätého Jakuba)

 

 

Ferenc Erdődy (Nobilitas Carpathiae), za ním Imre Kiss (Zväz Svätej Koruny)

 

 

Imre Kiss, za ním jeho manželka Gizela (Zväz Svätej Koruny)

 

 

Na konci svätej omše odznela pápežská hymna, počas ktorej vlajkonosiči vzdávali poctu

predklonenými zástavami

 

 

Účastníci slávnosti odhalenia pamätnej tabule sa presúvajú pred kalváriu, kde slávnosť pokračovala odhalením tabule

 

 

Predsedkyňa výboru pre kultúru občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

oboznamuje s programom odhalenia pamätnej tabule

 

 

Predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.

počas svojho slávnostného príhovoru

 

 

Historik PhDr. Miroslav Eliáš (v pozadí) počas svojej prednášky;

v popredí predstavitelia Zväzu Svätej Koruny s ich zástavou

 

 

Historik PhDr. Miroslav Eliáš (v pozadí) počas svojej prednášky;

v pozadí Ferenc Xavér Erdődy so zástavou občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

 

 

Ferenc Xavér Erdődy so zástavou občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

a predstavitelia Zväzu Svätej Koruny s ich zástavou

 

 

Účastníci slávnosti sledujú vystúpenie Móniky Danczi a skupiny Hajnalvándor

 

 

Vystúpenie Móniky Danczi a skupiny Hajnalvándor

 

 

Miestny historik z Nových Zámkov Alexander Strba počas svojej prednášky;

Ferenc Xavér Erdődy a predstavitelia Zväzu Svätej Koruny so zástavami svojich združení

 

 

Predstavitelia rytierskych rádov a spoločenských organizácií sledujú kultúrny program

 

 

Farár a dekan v Nových Zámkoch a biskupský vikár Nitrianskej diecézy Mons. Mgr. Zoltán Ďurčo

a predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.

pri vstupe do kalvárie odhaľujú pamätnú tabuľu hradnému kapitánovi Nových Zámkov grófovi Adamovi Forgáčovi

 

 

Farár a dekan v Nových Zámkoch a biskupský vikár Nitrianskej diecézy Mons. Mgr. Zoltán Ďurčo

pri posvätení odhalenej pamätnej tabule

 

 

Dávid Berényi prednáša prísahu hradného kapitána hradu Eger Istvána Dobóa

 

 

V mene rímskokatolíckej cirkvi položil veniec biskupský vikár Mons. Mgr. Zoltán Ďurčo (vpravo)

 

 

predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.

s vytasenou šabľou vzdáva poctu pred pamätnou tabuľou novozámockého hradného kapitána

grófa Adama Forgáča; za ním vzdáva poctu zakladajúci 4len zdru6enia Ferenc Erdődy

 

 

Predseda Zväzu Svätej Koruny Imre Kiss vzdáva poctu po položení venca

 

 

Rytier Ferenc Mayer položil veniec v mene Rádu Rytierov svätého Juraja

 

 

Karol Peczár, predseda občianskeho združenia Jánosa Esterházyho pred pamätnou tabuľou

bývalého hradného kapitána Nových Zámkov grófa Adama Forgáča

 

 

V mene mestského odboru Matice slovenskej vzdávajú poctu pred pamätnou tabuľou grófa Adama Forgáča

predsedkyňa mestského odboru PaedDr. Mária Malperová (vzadu)

a jeho podpredsedkyňa mestského odboru PaedDr. Jana Garajová (vpredu),

obe poslankyne mestského zastupiteľstva v Nových Zámkoch

 

 

Po slávnosti kladenia vencov si prítomní so záujmom prezerajú odhalenú pamätnú tabuľu

bývalému hradnému kapitánovi grófovi Adamovi Forgáčovi

 

 

Členovia občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae s biskupským vikárom Mons. Mag. Zoltánom Ďurčom a predsedom Zväzu Svätej Koruny Imre Kissom pred pamätnou tabuľou bývalého novozámockého hradného kapitána grófa Adama Forgáča

 

 

Predstavitelia kultúrnej, vedeckej a literárnej organizácia Matica slovenská

pred pamätnou tabuľou bývalého novozámockého hradného kapitána grófa Adama Forgáča

 

 

Vence pri pamätnej tabuli bývalého hradného kapitána Nových Zámkov grófa Adama Forgáča (1643 – 1663)

 

 

Pamätná tabuľa bývalého hradného kapitána Nových Zámkov (1643 – 1663) grófa Adama Forgáča (1643 – 1663)