NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

I. Šľachtický kongres

 

V sobotu 7. mája 2011 sa v Budapešti konal I. Šľachtický kongres, ktorého cieľom bolo zahájiť zjednocovací proces potomkov uhorskej šľachty a vybudovania jej organizačnej štruktúry. Na podujatí sa zúčastnili potomkovia historických rodín nielen z Maďarska, ale aj zo Slovenska, Rumunska, Nemecka, ako aj zo zámoria. Občianske združenie Nobilitas Carpathiae zastupovali jeho predseda JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. a členovia MUDr. Zuzana Práznovszká a Mgr. Štefan Karol Domonkos. Hosťami kongresu boli predstavitelia šľachtických združení z Poľska a Chorvátska.

Po úvodnom slávnostnom akte, to zn. vnesení Svätej koruny a ostatných korunovačných klenotov a po hymnách Poľska, Chorvátska a Maďarska kongres zahájil svoju činnosť.

Rímskokatolícky kňaz Dr. Ferenc Dévényi, ktorý je zároveň aj rádovým sudcom Rytierskeho rádu Svätej Koruny Panny Márie, vo svojom slávnostnom otváracom prejave vyzdvihol úlohu šľachty pri vytvorení maďarského kresťanského štátu a jeho prežití po stáročia až do súčasnosti. Poukázal na to, že maďarský národ si za uplynulých tisíc rokov dokázal udržať svoju životaschopnosť, lebo jeho predstavitelia ostali verní svojej viere a za cenu veľkých obetí vydobytým tradíciám svojich predkov.

Duchovný pastier reformovanej cirkvi András Albert vo svojej kázni vyslovil presvedčenie, že naša viera v Boha poskytla nášmu národu takú ochranu a oporu, ktorú nebola schopná premôcť žiadna moc na Zemi.  Za uplynulé desaťročia bolo možné šľachtu ponížiť, hospodársky zlikvidovať a zbaviť spoločenského postavenia, ale nebolo možné ho otriasť v jeho viere, morálke a pocite zodpovednosti za osud svojho národa.

Po predstavení sa poľských a chorvátskych hostí nasledovali príhovory organizácií uhorských šľachtických združení. Postupne sa prihovorili JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. za občianske združenie Nobilitas Carpathiae, Ferenc Csáky za združenie šľachticov Nobilitas z Rumunska, Imre Parragh za hnutie Maďarský šľachtický rád a Dr. József Farkas za Maďarský kráľovský rytiersky rád, ktorí informovali o činnosti, cieľoch a úspechoch svojich organizácií. Jenő Csocsány predniesol svoje návrhy o spôsoboch spolupráce medzi jednotlivými šľachtickými organizáciami.

Imre Parragh oznámil účastníkom kongresu, že Maďarský šľachtický rád na svojom celoštátnom sneme konanom v Budapešti 30. apríla 2011 vyhlásil kráľovstvo ako formu štátu Maďarska. Odvolal sa pritom na slová Viktora Orbána, ktoré predniesol dňa 28. marca 2011. Podľa Orbána nedávno prijatý základný zákon uznáva existenciu historickej ústavy a jej kontinuitu a uznáva nielen jej spätnú platnosť, ale aj jej platnosť do budúcna. Zároveň uznal Józsefa Daku, ktorého ostrihomský arcibiskup primas Jusztinián Serédi 25. júna 1944 korunoval Svätou korunou, za kráľa Maďarska.

József Daka dňa 23. decembra 2010 za súčinnosti Maďarského šľachtického rádu oznámil maďarskému parlamentu svoj nárok na trón.

Účastníci kongresu prijali vyššie oznámenie s búrlivým potleskom. V priebehu kongresu nikto nevyslovil svoje námietky ani proti kráľovstvu ako forme štátu Maďarska, ani proti osobe kráľa.

Účastníci kongresu v jeho ďalšej časti prerokovali možnosti a oblasti, v ktorých by mohla šľachta spolupracovať. Historik a archivár Péter Bárdossy sa vyjadril o možnostiach bádania v oblasti genealógie, Sándor Istvánffy o rozvíjaní vzájomných vzťahov, László Bihari o finančných a hospodárskych vzťahoch, historik a archivár Aurél Rihmer o aktuálnych otázkach heraldiky a Dr. István Ölveczky o právnych otázkach súvisiacich so šľachtou. Ottó Szász podal informácie o úlohách, ktoré stoja pred šľachtou v oblasti organizácie jej budúcej spolupráce.

I. šľachtický kongres prijal 24-bodový pracovný plán, ktorý obsahuje okrem iného inštitucionalizáciu maďarskej šľachty vrátane vybudovanie sústavy inštitúcií, zvolenie vedenia a pracovných skupín, vytvorenie záujmového združenia šľachty, vytvorenie materiálneho a hospodárskeho zázemie šľachty, založenie kultúrnych spolkov a športových združení, ako aj vybudovanie domácich a zahraničných vzťahov.

Maďarská šľachta zvolá kongres každých päť rokov.

 

Text a fotografie: MP

 

 

Slávnostné vpochodovanie čestnej jednotky so Svätou korunou a ostatnými korunovačnými klenotmi

 

 

Vzdávanie pocty počas poľskej, chorvátskej a maďarskej hymny

 

 

Aurél Rihmer počas prednesu, ktorým víta účastníkov kongresu

 

 

Rímskokatolícky kňaz Dr. Ferenc Dévényi počas kázne

 

 

Duchovný reformovanej cirkvi na konci svojej kázne žehná účastníkov kongresu

 

 

Aurél Rihmer sprevádzal programom I. Šľachtického kongresu

 

 

Vedúci delegácie chorvátskych šľachticov (v pozadí) informuje o činnosti ich šľachtickej organizácie; do maďarského jazyka tlmočí János Horkovics-Kováts (v popredí)

 

 

Predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. informuje o cieľoch, činnosti a úspechoch združenia

 

 

Dr. János Horkovics-Kovács vystúpil v mene Maďarského šľachtického rádu

 

 

Predseda Maďarského šľachtického rádu Imre Parragh informuje o korunovácii maďarského kráľa Józsefa Daku a o vyhlásení kráľovstva

 

 

Spoluorganizátor kongresu Ottó Szász predstavuje jednu zo zástav s erbom

 

 

Predstavitelia šľachtického združenia z Chorvátska

 

 

Dr. János Horkovics-Kováts (vľavo) a predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. (vpravo)

 

 

Dr. János Horkovics-Kováts (tretí sprava) a predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. (prvý sprava) v spoločnosti chorvátskych šľachticov

 

 

Delegácia občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae: predseda združenia JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc., MUDr. Zuzana Práznovszká a Mgr. Štefan Karol Domonkos