NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

Sviatok Národného vzkriesenia vo Verőce (Maďarsko)

 

V nedeľu 9. januára 2011 sa pri príležitosti 33. výročia vrátenia Svätej koruny konala v maďarskej obci Verőce slávnosť s názvom Sviatok národného vzkriesenia, ktorý usporiadal Zväz maďarov (Magyarok Szövetsége) za pomoci Historického rádu vitéz (Történelmi Vitézi Rend) a obce Verőce. V rámci programu odzneli prednášky o Svätej korune a o aktuálnych otázkach týkajúcich sa ústavnoprávnej kontinuity.

Účastníci slávnosti sa zišli nielen z Maďarska, ale aj zo Slovenska a Rumunska.  Za občianske združenie Nobilitas Carpathiae sa ho zúčastnil jeho predseda JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.

Členka predsedníctva Zväzu maďarov Nirschné Edith Henn vo svojom uvítacom prejave zdôraznila, že táto slávnosť sa koná v mimoriadnej historickej chvíli, kedy sa Jej Veličenstvo Svätá koruna po 33-ročnom odlúčení presne pred 33 rokmi vrátila, aby zaujala svoje dôstojné miesto medzi verejnoprávnymi inštitúciami.Vyzdvihla ďalej, že maďarský národ sa teraz núka historická príležitosť k tomu, aby nastúpil na cestu svojho obrodenia a na nasledujúce stáročia určil smer svojho vývoja a základy svojej existencie, aby sme smelo mohli vyhlásiť, že je dobré byť maďarom. Túto jedinečnú príležitosť musíme využiť, k čomu je potrebné, aby sme sa spoločne zomkli.

 Z prednášajúcich ako prvý vystúpil historik Lajos Szántai s prednáškou o Svätej korune. Medzi inými vyzdvihol, že v nej sa sústreďuje právo maďarov na život a slobodu. Maďarský národ si len tak dokázal zachovať slobodu, že sa odvolával na svoje odveké právo reprezentované Svätou korunou.

Prof. Dr. Lajos Papp sa vo svojej oprednáške s názvom „Maďarské národné povedomie 2011“ zaoberal poslaním maďarov v Karpatskej kotline a dospel k záveru, že mi sme sem nie prišli, ale my tu sme. Poukázal okrem iného na to, že zakladatelia našich dejín Hunor a Magor – na rozdiel napríklad od Romula a Rema alebo biblického Kaina a Ábela – založili našu pravekú históriu maďarského národa na bratskej láske.

Po poludňajšej prestávke nasledovala mimoriadne pútavá prednáška predsedu Maďarského zväzu strážcov koruny (Magyar Koronaőrok Egyesülete) o dobrodružných okolnostiach zachránenia Svätej koruny v rokoch 1944 – 45. Vo svojej prednáške vyzdvihol úlohu strážcov koruny pri vynesení koruny za hranice Maďarska a jej uložení na bezpečné miesto, obzvlášť ich vtedajšieho veliteľa plukovníka Ernő Pajtása.

Posledným rečníkom slávnosti bol Zsolt Zétényi, ktorý predniesol niekoľko myšlienok o historickej ústave Maďarska. Vo svojej prednáške hovoril o jednotlivých listinách tvoriacich nepísanú historickú ústavu, ako napríklad o pokrvnej zmluve, Zlatej bule, zákone z roku 1351 o dedovizni, Pragmtickej sankcii a o vybraných zákonoch z roku 1848. Podľa jeho názoru je dnes Maďarsko po roku 1944 prvýkrát v situácii, keď môže slobodne rozhodovať o ústavnom usporiadaní.

Záverečným aktom Slávnosti národného vzkriesenia bolo spoločné zloženie sľubu, podľa ktorého sa prítomní budú spoločnými silami zasadzovať o obnovu ústavnoprávnej kontinuity.

 

Text: MP, fotografie: MP, TP a TL

 

 

Zaplnená sportová hala základnej školy v obci Verőce, ...

 

 

... v ktorej sa konala slávnosť národného vzkriesenia.

 

 

Predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae na čele vlajkonosičov – členov Rytierskeho rádu vitéz, ...

 

 

... ktorí vchádzajú s historickými zástavami.

 

 

Vlajkonosiči s historickými zástavami ...

 

 

... zaujali čestné miesto vedľa slávnostnej tribúny.

 

 

Členovia predsedníctva Zväzu maďarov Miklós Benis a Nirschné Edith Henn zdravia prítomných.

 

 

Historik Lajos Szántai prednáša o Svätej korune.

 

 

Prof. Dr. Lajos Papp počas svojej prednášky „Maďarské národné povedomie 2011“

 

 

Predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae s tajomníčkou Historického rádu vitéz vitézom Eta Tolnai ...

 

 

... a veliteľom organizačnej zložky Historického rádu vitéz Dr. vitézom Lászlóm Bucsym.

 

 

Predseda Maďarského zväzu strážcov koruny vitéz Imre Woth prednáša o strážcoch koruny a o ich úlohe pri zachránení Svätej koruny v rokoch 1944 – 45.

 

 

Zétényi Zsolt prednáša niekoľko myšlienok o historickej ústave Maďarska.

 

 

Duchovný reformovanej cirkvi József Barta počas spoločnej modlitby.

 

 

Účastníci slávnosti ...

 

 

... počas skladania sľubu.

 

 

Na záver slávnosti ...

 

 

... účastníci spoločne zaspievali sekulskú hymnu a maďarskú hymnickú pieseň.