NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

Slávnostná výročná členská schôdza Zväzu svätej koruny

 

V sobotu dňa 11. decembra 2010 sa v Budapešti konala slávnostná výročná členská schôdza Zväzu svätej koruny. Na podujatí partnerského združenia sa zúčastnila aj delegácia občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae, a to predseda združenia JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc., Ferenc Erdődy a Ferenc Xavér Erdődy.

Program členskej schôdza sa začal tradičnou ekumenickou Svätou omšou v budínskom korunovačnom chráme Panny Márie. Členovia vedenia a čestní hostia vošli do „kostola kráľa Mateja“ v liturgickom sprievode, na ktorého čele niesli kópiu Svätej koruny a zástavy zúčastnených zružení, medzi nimi aj zástavu občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae.

Hlavným celebrantom svätej omše bol titulárny, niekdajší oradejský (Rumunsko) diecézny biskup Dr. József Tempfli, čestný predseda Zväzu svätej koruny. Koncelebrovali a za národnú kresťanskú jednotu sa pomodlili  protonotár a kanonik Dr. György Hajnal, farár budapeštianskej farnosti Regnum Marianum, biskup reformovanej cirkvi Dr. Tamás Csuka a zaszupujúci biskup unitárnej cirkvi Dr. László Balázsi.

Program výročnej členskej schôdza pokračoval v konferenčnej sále hotela Hilton. Zasadnitie Zväzu svätej koruny otvoril a viedol jeho predseda vitéz Imre Kiss. Úvodným aktom – po odznení hymny – bol slávnostný sľub nových členov na Svätú korunu, resp. potvrdenie sľubu starých členov. Vitéz Imre Kiss následne zhodnotil činnosť združenia za uplynulý rok a prehovoril o aktuálnych otázkach spoločnosti. Vyzdvihol, že je potrebné zjednotiť sa v záujme toho, aby súčasná maďarská vláda úspešne dokončila proces obnovy ústavnoprávnej kontinuity.

Biskup Dr. József Tempfli pozdravil účastníkov členskej schôdze, po čom načrtol postavenie maďarských kresťanských veriacich v Rumunsku. „Teraz, pred blížiacimi sa vianočnými sviatkami sú najdôležitejšími cnosťami láska, odpustenie a pokora, ktoré je potrebné uplatňovať v našom každodennom živote“ – povedal biskup.

Po rozprave nasledoval kultúrny program, v ktorom vystúpili tanešní umelci, operní speváci a recitátori.

Po záverečnej hymnickej piesni a sekulskej hymne biskup Dr. József Tempfli udelil prítomným požehnanie o zaželal pokojné a radostné Vianoce a šťastný nový rok.

 

Text a obrázky: MP

 

 

Liturgický sprievod na čele s kópiou Svätej koruny vchádza do budínskeho korunovačného chrámu.

 

 

V liturgickom sprievode kráčali aj členovia delegácie občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae: Ferenc Erdődy, Ferenc Xavér Erdődy (so zástavou) a predseda občianskeho združenia JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.

 

 

Hlavný celebrant a koncelebranti slávnostnej svätej omše (zľava): oradejský rímskokatolícky biskup Dr. József Tempfli, protonotár, kanonik a farár budapeštianskej farnosti Regnum Marianum Dr. György Hajnal, biskup reformovanej cirkvi Dr. Tamás Csuka a zastupujúci biskup unitárnej cirkvi Dr. László Baázsi.

 

 

Slávnostná svätá omša začala zaspievaním štátnej hymny.

 

 

Pohľad na úšastníkov slávnostnej svätej omše ...

 

 

... v budínskom korunovačnom chráme Panny Márie.

 

 

Biskup Dr. József Tempfli počas svojej kázne, v ktorej hovoril o národnej kresťanskej jednote.

 

 

Po biskupovi Dr. Jźsefovi Tempflim naslegoval protonotár, kanonik a farár budapeštianskej farnosti Regnum Marianum Dr. György Hajnal.

 

 

V znamení národnej jednoty prehovoril aj biskup reformovanej cirkvi Dr. Tamás Csuka

 

 

Časť čestných hostí pred presbytériom kostola kráľa Mateja

 

 

Liturgický sprievod vychádza z kostola kráľa Mateja, ...

 

 

... v ktorom sa nachádza aj Ferenc Erdődy a predseda združenia JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. so zástavou združenia.

 

 

Členovia delegácie občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae v kostole kráľa Mateja: Ferenc Erdődy, nemenovaná osoba, Ferenc Xavér Erdődy a predseda združenia JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.

 

 

Predsedníctvo výročnej členskej schôdze konanej v Hoteli Hilton ...

 

 

... a členovia Zväzu svätej koruny počas skladania sľubu na Svätú korunu.

 

 

Predseda Zväzu svätej koruny vitéz Imre Kiss počas prejavu, po ktorom prehovoril ...

 

 

... čestný predseda zväzu biskup Dr. József Tempfli

 

 

Predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc., nemenovaná osoba, Ferenc Xavér Erdődy a Ferenc Erdődy medzi účastníkmi členskej schôdze

 

 

Hlasovanie o podpore nastolenia ústavnoprávnej kontinuity

 

 

V rámci kultúrneho programu vystúpili tanešníci, ...

 

 

... operní speváci ...

 

... a recitátori.

 

Oradejský biskup Dr. József Tempfli dáva požehnanie na konci výročnej členskej schôdze.