NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

Rokovanie o zastúpení hornouhorských Maďarov v hornej komore maďarského parlamentu

 

V Maďarsku prebieha v súčasnosti proces obnovenia historickej ústavy a nastolenia ústavnej kontinuity, ktorá sa násilne prerušila 19. marca 1944 v dôsledku okupácie nacistickým Nemeckom. V súvislosti s tým členovia Zväzu Maďarov (Magyarok Szövetsége) z horného Uhorska zvolali na sobotu 4. decembra 2010 do Dunajskej Stredy rokovanie pod názvom „Rokujme za hornú snemovňu“, na ktorom sa okrem organizátorov zúčastnili aj zástupcovia početných občianskych združení. Hlavným cieľom podujatia bolo prerokovanie zastúpenia hornouhorských Maďarov vo vytvárajúcej sa hornej komore maďarského parlamentu.

Na rokovaní vystúpil aj predseda občianskeho združenia historických rodín Uhorska s názvom Nobilitas Carpathiae JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.

Program rokovania otvoril člen vedenia Zväzu Maďarov Attila Somogyi, ktorý privítal primátora Dunajskej Stredy JUDr. Zoltána Hájosa, členov vedenia zväzu ako aj zástupcov zúčastnených občianskych združení.

Primátor Dunajskej Stredy vo svojom uvítacom prejave zdôraznil, že „Skutočnosť, že sme súčasťou maďarského národa, nie je materiálnym faktorom, ale v prvom rade duševným, duchovným. Za zachovanie našej národnej identity vďačíme hlavne tomu, že sme si zachovali náš materinský jazyk a kultúru, ktoré nám naši otcovia prenechali s tým cieľom, aby sme ich naďalej nosili a odovzdali našim deťom. Sme schopní osvojiť si akýkoľvek iný jazyk, ale napriek tomu mi, Maďari, nech žijeme kdekoľvek na svete, rozmýšľame ako Maďari a konáme ako Maďari, lebo v hĺbke duše sme Maďarmi.“

Po týchto slovách nasledovali dve odborné prednášky. Zakladajúci člen Zväzu Maďarov Ferenc Vukics vo svojej prednáške zaoberal národnou stratégiou. Hovoril okrem iného o význame spoločenstiev na úrovni obcí pri vytváraní, resp. prežití  národných spoločenstiev vyššieho rádu. „Ak neexistujú spoločenstvá na úrovni obcí, čiže rodiny, potom neexistuje ani národ“, povedal prednášajúci a pokračoval: „Počas rokov komunistickej diktatúry sa rozbili rodiny a zrušili ich najzákladnejšie spoločenské funkcie s tým, že nielen otcovia ako živitelia rodiny, ale aj matky boli nútené pracovať v rámci pracovného pomeru, a to často sedem dní v týždni namiesto toho, aby sa náležitou mierou starali o svoje rodiny. Našou najdôležitejšou úlohou je preto to, aby sme obnovili  funkciu rodiny a záujem mladých o veci verejné.“

Vukics Ferenc na adresu historickej ústavy povedal, že „Historická ústava a idea Svätej koruny, môj vzťah k nim a moja spätosť s nimi pre mňa znamená, že nedopustím, aby sa pozabudlo na život čo i len jedného maďarského človeka žijúceho či už predo mnou alebo po mne. Právna kontinuita predstavuje väzbu medzi minulosťou, súčasnosťou a budúcnosťou.“

Odborník v odvetví verejného práva a vedúci sekcie ústavného práva Zväzu Maďarov Dr. Gábor Bene sa v prvej časti svojej prednášky dotkol obsahu legislatívnych zásad, ktoré nedávno zverejnila parlamentná komisia pre prípravu ústavy Maďarska. Podľa jeho názoru východiská, ktoré sú sformulované v preambule ústavy, nezodpovedajú verejnoprávnemu mysleniu Maďarov. Poukázal na to, že podľa legislatívnych zásad prameňom všetkej moci v Maďarsku je politický národ, čiže ľud, pričom podľa Verbőcziho maďarský ľud odovzdal svoju suverenitu Svätej korune. „... aj dne – rovnako ako v minulom období – žijeme pod jarmom okupácie, a to pod jarmom peňazí, lebo na celom svete zapustil svoje liberalizmus. Peniaze povýšil na boha. Táto moc sa môže behom niekoľkých okamihov zrútiť. Preto je nevyhnutná morálna revolúcia, čiže taká revolúcia, ktorá by bola  schopná prinavrátiť niekdajšie hodnoty. Musí sa vytvoriť nová šľachta, ktorá by bola schopná postaviť sa za práva národa.“

Po úvodných odborných prednáškach nasledovala diskusia, v ktorej vystúpil aj predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. V krátkom príhovore oboznámil prítomných so stanoviskom stavovskej organizácie maďarských historických rodín ohľadne nastolenia ústavnoprávnej kontinuity. Pri obnovení právnej kontinuity je potrebné sa vrátiť k stavu, ktorý tu bol do 18. marca 1944, pričom je potrebné zohľadniť tie domáce a zahraničné zmeny, na dodržiavanie ktorých sa Maďarsko od tej doby zaviazalo. Do budúcej ústavy treba pojať všetky ústavnoprávne inštitúty, ktoré sa po tisíc rokov osvedčili, a na vynechanie ktorých nie je dôvod. Pri posudzovaní aktuálnosti jednotlivých inštitútov historickej ústavy preto otázku nie tak treba položiť, prečo áno, ale tak, prečo nie.

Za najvhodnejšiu formu štátu pre Maďarsko považujú konštitučnú monarchiu, jednak preto, lebo táto forma štátu bola 19. marca 1944 zrušená násilne, proti vôli národa, jednak preto, lebo táto forma štátu vyhovuje našim tisícročným ústavným tradíciám. Ústavná monarchia spája v sebe výhody monarchistického, aristokratického a demokratického spôsobu výkonu moci tak, aby žiadna z týchto zložiek nemohla zneužiť svoju moc na úkor druhej. Pod aristokraciou sa tu nerozumie privilegovaná spoločenská trieda, ale osoby, ktoré sú na riadenie štátu najspôsobilejšie. Za príklad môžu poslúžiť európske monarchie, ktoré sú bez výnimky patria medzi demokratické, sociálne a hospodársky silné právne štáty.

Podľa názoru predsedu občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae v legislatívnych zásadách budúcej ústavy chýba odkaz na náuku o Svätej korune v jej preambule. Svoje stanovisko odôvodnil tým, že náuku o Svätej korune nemožno oddeliť od Svätej koruny, lebo tvoria organický a od seba neoddeliteľný celok. Niektoré ustanovenia legislatívnych zásad obsahujú jednotlivé prvky náuky o Svätej korune, ale bez toho, aby boli výslovne spomenuté aj v predslove.

Konkrétne v preambule je odkaz na úlohu kresťanstva v našich dejinách, alebo – podľa základných ustanovení – prameňom všetkej moci v Maďarsku je politický národ, čiže ľud, ale bez toho, aby v preambule bola zmienka o náuke o Svätej korune. Posledná, liberálna formulácia vyjadruje totiž to isté, ako to, že všetka moc je odvodená od Svätej koruny, lebo od roku 1848 je členom Svätej koruny každý, kto sa narodil na území Maďarska, teda celý národ. Z toho logicky vyplýva, že podľa náuky o Svätej koruna pochádza moc od ľudu, len ju odovzdal Svätej korune, aby panovník vykonával svoju moc v jej mene. Medzi dvoma formuláciami je však podstatný rozdiel, lebo ponímanie podľa náuky o Svätej korune má hlbší obsah, ktorý je spätý s našimi kresťanskými tradíciami.

Účastníci na záver rokovania prijali spoločné sedem bodové vyhlásenia. V ňom vyjadrujú svoje odhodlanie, že v zmysle § 57 návrhu základnej zmluvy vypracovanej Zväzom Maďarov do 31. marca ustanovia Hornouhorský občiansky parlament a zároveň určia jeho úlohu vo vzťahu k hornej komore parlamentu. V ďalších bodoch vyzývajú spoločenstvo hornouhorských Maďarov, aby všetkými silami podporovali a pobádali členov nášho národa na prijatie maďarského štátneho občianstva. Vyzývajú ďalej samosprávy obcí, v ktorých žijú maďarskí obyvatelia, aby vynakladali všetko úsilie v záujme toho, ich materinský jazyk zaujal dôstojné miesto vo všetkých oblastiach verejného života. Účastníci dunajskostredského rokovania si želajú, aby sa k ich hnutiu pripojili aj Maďari z iných oblastí, a to od Bratislavy až po Liptovskú Štiavnicu.

 

Text a fotografie: MP

 

 

V rámci otváracieho aktu rokovania ...

 

 

... zaznela Hymna

 

 

Herec Mátyás Dráfi počas prednesu básne

 

 

V rokovacej miestnosti sedeli zástupcovia občianskych združení

 

 

Primátor Dunajskej Stredy JUDr. Zoltán Hájos počas uvítacieho prejavu

 

 

Zakladajúci člen Zväzu Maďarov Ferenc Vukics prednáša o národnej stratégii

 

 

Odborník v oblasti verejného práva a vedúci sekcie ústavného práva Zväzu Maďarov Dr. Gábor Bene hovoril o aktuálnych otázkach súčasného procesu prijímania budúcej ústavy

 

 

Predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. oboznamuje prítomných so stanoviskom stavovskej organizácie maďarských historických rodín k otázke obnovenia ústavnoprávnej kontinuity

 

 

Predseda Zväzu Maďarov Miklós Benis vyhodnocuje priebeh rokovania

 

 

Záverečný akt rokovania: Hymnická pieseň