NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

Trojdňový pútnický zájazd z budinského hradu do Mariazellu po trase záchrany Svätej koruny v rokoch 1944 – 45

 

 Keď sovietská armáda na konci druhej svetovej vojny dosiahla hranice Maďarska, strážcovia koruny vyniesli Svätú korunu a korunovačné klenoty z budínskeho hradu na bezpečnejšie miesto. Najprv ich ukryli v meste Veszprém a neskôr, keď sovjeti postupovali ďalej na západ, postupne v mestách Kőszeg, Velem a nakoniec Mariazell.

Občianske združenie Nobilitas Carpathiae so sídlom v Nových Zámkoch spolu so Zväzom svätej koruny z Maďarska zorganizovalo v čase od 22. októbra (piatok) do 24. októbra 2010 (nedeľa) trojdňový autobusový pútnický zájazd z budínskeho hradu cez vyššie uvedené mestá do Mariazellu. Účastníci boli z Maďarska, Slovenska a Rumunska, medzi ktorými bolo aj niekoľko duchovných. Občianske združenie Nobilitas Carpathiae reprezentovali jeho predseda Mikuláš Práznovszky, zakladajúci členovia Zuzana Práznovszká a Ferenc Erdődy, ako aj ďalší členovia združenia.

Druhým hlavným cieľom trojdňového podujatia – okrem prejdenia trasy spred 65 rokov - bolo vyjadrenie solidarity s Maďarskom pri obnovení právnej kontinuity navrátením historickej tisícročnej ústavy namiesto Stalinom nanútenej a v súčasnosti stále platnej ústavy prijatej ešte zákonom č. XX z roku 1949.

Cesta sa začala symbolicky na budinskom hrade, kde v kráľovskom paláci prechovávali Svätú korunu a korunovačné klenoty až do jesene roku 1944. Okrem kópie Svätej koruny pútnici niesli so sebou aj historickú zástavu Uhorského kráľovstva o rozmeroch 5 x 2,5 m, ktorá bola posvätená v Ostrihomskej bazilike. Obrad vykonal farár Dr. János Németh z poverenia kardinála Dr. Pétera Erdőa po skončení obvyklej večernej svätej omše za prítomnosti zástupcov občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae a Zväzu Svätej Koruny.

Prvý deň púte, to zn. v piatok 22. októbra sa v Stoličnom Belehrade (Székesfehérvár) na námestí vedľa baziliky Svätého Štefana uskutočnila ekumenická slávnosť, na ktorej predniesli slávnostný prejav rímskokatolícky diecézny biskup Dr. Antal Spányi a zástupcovia reformovanej a evanjelickej cirkvi. Po slávnosti sa pútnici v sprievode odobrali do priestorov baziliky, kde sa uskutočnilo opakované vysvätenie historickej zástavy. Na čele sprievodu kráčala sólistka Maďarskej štátnej opery Katalin Pitti, ktorá spievala známu pieseň o Svätom Štefanovi.

V ďalšom historickom meste Vesprém privítal pútnikov kardinál Dr. Gyula Márfi a zástupca primátora mesta. Po opakovanom vysvätení zástavy sa pútnici presunuli ku kasárňam leteckého a útvaru a útvaru protivzdušnej obrany, kde Svätú korunu ukrývali a strážili v období medzi 5. novembrom a 8. decembrom 1944. K prítomným tu prehovoril veliteľ útvaru, ktorý pripomenul dobrodružné udalosti spred 65 rokov a pútnikom zaželal šťastnú a úspešnú cestu do Mariazellu.

Poslednou zastávkou na území Maďarska bolo mesto Szombathely, kde sa posvätenie zástavy uskutočnilo z poverenia diecézneho biskupa Dr. Andrása Veresa. Na druhý deň sa pútnici s krátkou zastávkou v kláštore cistercitov v Lilienfelde vybrali do cieľovej zastávky svojej cesty – Mariazellu.

V známom Dolnorakúskom pútnickom meste Mariazell sa v nedeľu 24. októbra dopoludnia konala slávnostná svätá omša. Hlavným celebrantom bol budapeštiansky farár Zoltán Lambert, koncelebroval rehoľník rádu Pavlínov otec Kálmán Tölgyes.

Účastníci púte vošli do kostola v slávnostnom sprievode, na ktorého čele niesol vernú kópiu Svätej koruny predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae Mikuláš Práznovszky. Jeho nasledovalo vedenie Zväzu svätej koruny, vlajkonosiči s historickou zástavou a ostatní pútnici.

Na začiatku slávnostnej svätej omše prítomných privítal benediktínsky rehoľník z opátstva v Pannonhalme otec Godofréd Pálmai. Poďakoval sa im za to, že absolvovali trasu dlhú vyše 500 kilometrov a zaželal im, aby sa v tomto starobylom meste cítili ako doma.

Po skončení svätej omše a opakovanom vysvätení historickej zástavy sa pútnici odobrali k bočnému oltáru postaveného na pamiatku bývalého maďarského kardinála Józsefa Mindszentyho, ktorý bol počas komunistického režimu väznený. Po vypuknutí revolúcie v roku 1956 sa mu podarilo ujsť. Najprv sa ukrýval na veľvyslanectve Spojených štátov v Budapešti, potom žil v Rakúsku, kde aj v roku 1975 zomrel a bol pochovaný v miestnom kostole. Jeho pozostatky neskôr preniesli do baziliky v Ostrihome. Pri oltári kardinála Mindszentyho položili pútnici veniec.

Na konci trojdňovej púte jej účastníci vydali vlastnoručne podpísané písomné vyhlásenie, v ktorom vyjadrili spoločné želanie smerujúce k obnoveniu ústavnoprávnej kontinuity v krajine. Po návrate domov toto vyhlásenie odovzdajú maďarskej vláde ako želanie občanov reprezentovaných viacerými občianskymi združeniami.

 

Text a fotografie: MP

 

 

Pred bazilikou v Ostrihome ...

 

 

... sa nachádza socha Panny Márie, patrónky Slovákov aj Maďarov

 

 

Ostrihomský farár Dr. János Németh za prítomnosti delegácie občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae a Zväzu svätej koruny vysväcuje historickú zástavu Uhorského kráľovstva

 

 

Členovia delegácie občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae a Zväzu svätej koruny pred vysvätenou historickou zástavou Uhorského kráľovstva o rozmeroch 5 x 2,5 m

 

 

Detail tzv. veľkého erbu na historickej zástave Uhorského kráľovstva s erbmi Maďarska, Dalmácie, Chorvátska, Slovinska, Sedmohradska a Bosnie

 

 

Rímskokatolícky diecézny biskup v Stoličnom Belehrade (Székesfehérvár) Dr. Antal Spányi počas prejavu na námestí vedľa miestnej baziliky Svätého Štefana

 

 

Slávnostný akt sledujú pútnici zoradení vedľa historickej zástavy

 

 

Pútnici na ceste do baziliky Svätého Štefana

 

 

Pútnikov sprevádzala aj sólistka Maďarskej štátnej opery Katalin Pitti

 

 

V bazilike Svätého Štefana v Stoličnom Belehrade za slávnostných okolností opakovane vysvätili ...

 

 

... historickú zástavu Uhorského kráľovstva.

 

 

Ďalšou zastávkou bol Veszprém: pútnici pochodujú od baziliky Svätého Michala ...

 

 

... ku kasárňam leteckej jednotky, ...

 

 

... kde sa v mieste ukrytie Svätej koruny uskutočnila krátka spomienková slávnosť.

 

 

Pamätná tabuľa pripomínajúca ukrývanie Svätej koruny

 

 

V bazilike v Szombathelyi vojaci strážili Svätú korunu a historickú zástavu, ...

 

 

... kým v kaplnke skončí svätá omša.

 

 

Po skončení svätej omše sa pútnici zoradili ...

 

 

 

... pri historickej zástave, ktorú v bazilike opätovne vysvätili.

 

 

Predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. v mene občianskeho združenia ...

 

 

... kladie veniec k soche Panny Márie v kaplnke baziliky.

 

 

Zakladajúci člen občianskeho združenia Ferenc Erdődy, predseda občianskeho združenia JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. a predseda Zväzu svätej koruny  vitéz Imre Kiss vzdávajú poctu po položení venca.

 

 

V sobotu 23. októbra pútnici dorazili ku kláštoru cistercitov v rakúskom Lilienfelde; v popredí Ferenc Erdődy, JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. a MUDr. Zuzana Práznovszká

 

 

Predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. na nádvorí kláštora cistercitov v tradičnom odeve šľachticov

 

 

Pútnici vchádzajú do kostola kláštora; v popredí ide Imre Kiss, celoštátny predseda Zväzu svätej koruny.

 

 

V kláštore cistercitov predniesol slávnostnú reč miestny opát, ...

 

... ktorý následne opätovne vysvätil historickú zástavu.

 

 

Spoločná fotografia pútnikov v kláštore cistercitov v Lilienfelde

 

 

Pútnický kostol v Mariazelli, v ktorom sa pútnici v nedeľu 24. októbra dopoludnia zúčastnili na slávnostnej svätej omši.

 

 

Predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. na čele sprievodu so Svätou korunou vchádza do kostola v Mariazelli, za ním (na obrázku vpravo) predseda Zväzu svätej koruny Imre Kiss, po ktorých nasledovali vlajkonosiči.

 

 

Benediktínsky rehoľník z Pannonhalma Godofréd Pálmai víta pútnikov

 

 

Historickú zástavu s veľkým erbom držali pred oltárom, za nimi v prvej lavici zaujali miesto predsedovia občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae a Zväzu svätej koruny.

 

 

Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše bol budapeštiansky farár Zoltán Lambert.

 

 

Na konci slávnostnej svätej omše rehoľník rádu Pavlínov Kálmám Tölges opätovne vysvätil ....

 

 

... historickú zástavu s veľkým erbom Uhorského kráľovstva.

 

 

Pri oltári kardinála Mindszentyho ...

 

 

... pútnici položili veniec.

 

 

Spoločná fotografia pútnikov pred kostolom v Mariazelli