NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

Sviatok kráľa Štefana 2010 – slávnostná svätá omša a sprievod Svätej pravice

 

Svätá Pravica - prirodzeným spôsobom mumifikovaná pravá ruka kráľa Svätého Štefana – je jednou z kresťanských relikvií historického aj dnešného Maďarska. V súčasnosti je relikvia uložená v kaplnke Svätej pravice v bazilike Svätého Štefana v Budapešti.

K odokrytiu Svätej pravice došlo 20. augusta 1083, kedy pred stavmi, ktoré sa zišli na sneme zvolanom kráľom Svätým Ladislavom, otvorili sarkofág Svätého Štefana. Vtedy zachovanú pravú ruku oddelili od tela, vložili ju do striebornej kazety a pozdvihli na oltár baziliky v Stoličnom Belehrade (Székesfehérvár), čo podľa vtedajších zvykov znamenalo vyhlásenie kráľa Štefana I. za svätého. Tento deň – 20. august – bol v Maďarsku vyhlásený za sviatok Svätého Štefana.

Tohtoročnú slávnostnú svätú omšu, ktorá sa konala 20. augusta na námestí pred bazilikou Svätého Štefan, celebroval arcibiskup Ostrihomsko-budapeštianskej arcidiecézy kardinál Péter Erdő a koncelebrovali členovia Maďarskej katolíckej biskupskej konferencie. Prítomný bol aj arcibiskup koadjútor patriarchu latinského obradu z Jeruzalema mons. Fouad Twal.

Ostrihomsko-budapeštiansky arcibiskup vo svojej svätej kázni povedal, že spravodlivosť kráľa Svätého Štefana sa prejavovala aj v láske k jeho ľudu. „Aj napriek horkým skúsenostiam vstúpil do spoločenstva národov západného sveta, a to nie z holej príležitostnej, politickej vypočítavosti, ale na základe jeho úprimného presvedčenia.“ Zároveň sa snažil nielen modernizovať krajinu, ale aj zachovať kultúru a tradície nášho národa, Maďarov chcel viesť v duchu maďarských obyčajov. Uplynulé tisícročné obdobie dalo Svätému Štefanovi za pravdu. „Tomu môžeme vďačiť, že dnes existujeme. To bol najväčší čin Svätého Štefana, to sme povinní si pripomínať, za to sme povinní vzdávať vďaku.“

Po slávnostnej svätej omši sa konal sprievod Svätej pravice. Pred relikviou kráčali rehoľné a rytierske rády uznané Apoštolskou Svätou stolicou, spoločnosti apoštolského života a pútnici z jednotlivých farností, po ňom kráčali ostatní účastníci sprievodu.

Občianske združenia Nobilitas Carpathiae sa každoročne tradične zúčastňuje svätoštefanských slávností. Tohto roku reprezentovala združenie osemčlenná delegácia. Členovia delegácie občianskeho združenia – verní tradícii svojich predkov – sa slávnosti zúčastnili v slávnostnom odeve šľachticov, aby aj týmto spôsobom vyjadrili význam tohto sviatku.

Úplný filmový materiál z podujatia sa nachádza tu:

http://videotar.mtv.hu/Videok/2010/08/20/19/Unnepi_szentmise_es_Szent_Jobb_kormenet_2010_augusztus.aspx

(Text a foto: MP)

 

 

 

Námestie Svätého Štefana – miesto konania slávnostnej svätej omše

 

 

Pohľad na veriacich zhromaždených na slávnostnú svätú omšu konanú na námest9 Svätého Štefana

 

 

Medzi čestnými hosťami bolo niekoľko členov delegácie občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae (v druhom rade): predseda občianskeho združenia JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc., ďalej Mgr. Éva Práznovszky, Ferenc Erdődy, a vitéz Imre Kiss s manželkou, ...

 

 

... ďalej Ágota Tóthová, rod. Erdődy, Beatrix Erdődy, (za nimi) MUDr. Zuzana Práznovszká a Ferenc Xavér Erdődy

 

 

Ďalší členovia občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

 

 

V sprievode strážcov koruny ...

 

 

... sa Svätá pravica prináša a umiestňuje na dôstojné miesto pred oltárom.

 

 

Ústavní činitelia maďarskej republiky, ...

 

 

... medzi nimi prezident republiky Pál Schmidt s manželkou, predseda vlády Viktor Orbán s manželkou, ...

 

 

... bývalý prezident republiky Ferenc Mádl s manželkou, resp. (poslední dvaja) arcivojvoda Georg von Habsburg-Lothringen a arcivojvoda Michael von Habsburg-Lothringen

 

 

Ostrihomsko-budapeštiansky arcibiskup kardinál Péter Erdő pred svätou omšou posväcuje chlieb upečený z novej úrody pšenice.

 

 

Veriaci zhromaždení na slávnostnú svätú omšu s novým chlebom v rukách

 

 

Kardinál Péter Erdő ...

 

 

... počas svätej kázne

 

 

Na svätoštefanskej slávnosti bol prítomný aj arcibiskup koadjútor patriarchu latinského obradu z Jeruzalema mons. Fouad Twal

 

 

Členovia občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae Ferenc Xavér Erdődy, Mgr. Éva Práznovszky a iní počas slávnostnej svätej omše

 

 

Záber zo slávnostnej svätoštefanskej svätej omše

 

 

Po premenení ...

 

 

... nasledovalo sväté prijímanie a po ňom ...

 

 

... sa pohol sprievod Svätej pravice s občianskym združením Nobilitas Carpathiae a Zväzom svätej koruny

 

 

Maltézsky rád milosrdenstva, ...

 

 

... Rytiersky rád Svätého Ladislava a ...

 

 

... Suverénny rád maltézskych rytierov v sprievode

 

 

Bezprostredne pred Svätou pravicou kráčali v sprievode Svätej pravice ...

 

 

...  členovia Maďarskej katolíckej biskupskej konferencie

 

 

V sprievode členov Maďarského zväzu strážcov koruny, na čele ktorých išiel predseda zväzu vitéz Imre Woth, ...

 

 

... niesli Svätú pravicu.

 

 

Ostrihomsko-budapeštiansky arcibiskup kardinála Péter Erdő v sprievode Svätej pravice

 

 

Sprievodu Svätej pravice sa zúčastnil aj prezident Maďarskej republiky Pál Schmidt.

 

 

Arcivojvoda Georg von Habsburg-Lothringen a arcivojvoda Michael von Habsburg-Lothringen sa sprievodu Svätej pravice zúčastnili spolu s ústavnými činiteľmi Maďarskej republiky.

 

 

Sprievod Svätej pravice sa z ulíc Budapešti vracia na námestie Svätého Štefana

Niektorí členovia delegácie občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae po sprievode pred bazilikou na námestí Svätého Štefana (zľava): predseda občianskeho združenia JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc., predsedkyňa základnej organizácie Csemadoku v Nových Zámkoch Margit Berényiová, MUDr. Zuzana Práznovszká, Ferenc Erdődy, Ágota Tóthová, rod. Erdődy, Ferenc Xavér Erdődy a Beatrix Erdődy