NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

Účasť na odhalení sochy veľkomoravského panovníka Svätopluka

 

Základné piliere štátnosti slovenského národa sú zakotvené v preambule Ústavy Slovenskej republiky slovami „...v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy,...“

Z iniciatívy občianskeho združenia Svätopluk vznikol zámer vyjadriť symboliku slovenskej štátnosti umiestnením jazdeckej sochy veľkomoravského panovníka Svätopluka (871 – 894). Bronzová socha o výške približne 7,8 m je dielom akademického sochára prof. Jána Kulicha  a našla umiestnenie na Čestnom nádvorí Bratislavského hradu.

Odhalenie sochy Svätopluka sa uskutočnilo v nedeľu dňa 6. júna 2010 o 21:00 hodine a Slovenská televízia ho vysielala v priamom prenose. Na základe pozvania občianskeho združenia Svätopluk sa tohto slávnostného aktu zúčastnili aj zástupcovia občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae so sídlom v Nových Zámkoch, a to JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. (predseda združenia), MUDr. Zuzana Práznovszká a Ferenc Erdődy.

Slávnostnou ceremóniou slovom sprevádzal bývalý riaditeľ Slovenského národného divadla v Bratislave Dušan Jamrich. Prejav predniesli Jeho Excelencia prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, predseda Slovenskej národnej rady Pavol Paška a predseda vlády Slovenskej republiky Róbert Fico.

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič vo svojom prejave poukázal na to, že „Našu štátotvornú identitu vynášame na svetlo sveta aj pred nami stojacim Svätoplukom z rodu Mojmírovcov. Vyjadrujeme ním a skrze neho našu zakorenenosť v historickom čase, našu konkrétnu celistvosť, ničím nezameniteľnú postatu, ktorou sa líšime od iných svojbytných kultúr.”

Predseda Slovenskej národnej rady Pavol Paška povedal, že „Či sa to... niekomu páči alebo nie, Svätopluk je symbolom slovenského národa, Svätopluk je symbolom našej štátnosti a je symbolom našej veľkomoravskej tradície, a tak, ako bol symbolom pre Štúrovcov, je a zostane symbolom aj pre nás.”

 Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico vyzdvihol dobyvateľské úspechy Svätopluka, keď povedal, že „Od franských letopiscov vieme, že v roku 892 aj v roku 893 zhromaždil kráľ Svätopluk pod Bratislavským hradom mnohotisícové vojsko, s ktorým prekročil Dunaj a dobyl obrovské územia po Viedenský les a potom celé Korutánsko až po rieku Drávu.”

Na odhalení sochy Svätopluka účinkovali sólisti opery Slovenského národného divadla v Bratislave Dušan Jariabek, Otokar Klein a Peter Mikuláš, ako aj zbor Opery Slovenského národného divadla a Detský spevácky zbor  Slovenského rozhlasu.

Súvisiace stránky:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A4topluk_(knie%C5%BEa)

http://www.ozsvatopluk.sk/index.php?page=galeria

 

- - -

Občianske združenie Nobilitas Carpathiae vzhľadom na kontroverzné názory v spoločnosti

v y h l a s u j e ,

že účasť jeho zástupcov na odhalení sochy Svätopluka v Bratislave dňa 6. júna 2010 nemala žiadne politické ani národnostné pozadie. Pozvánku na tento slávnostný akt prijalo a potvrdilo, lebo občianske združenie v súlade so stanovami vykonáva svoju činnosť bez ohľadu na ...politické alebo iné zmýšľanie, národnostný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, rod alebo iné postavenie občanov. Občianske združenie Nobilitas Carpathiae sa ďalej    d i š t a n c u j e    od akýchkoľvek prejavov zo strany tretích osôb k okolnostiam odhalenia sochy Svätopluka a jeho umeleckému stvárneniu, lebo z titulu svojej podstaty si združenie neprivlastňuje právo na prehodnocovanie vôle demokraticky zvolených ústavných činiteľov. Účasť na odhalení sochy Svätopluka bola protokolárna v súlade so zásadou spolupráce občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae s ostatnými občianskymi združeniami vyjadrenou v stanovách.

(Text a foto: MP)

 

 

Ferenc Erdődy a JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. pred Bratislavským hradom pred začiatkom slávnostného aktu odhalenia sochy Svätopluka

 

 

Čestné nádvorie pred Bratislavským hradom pred začiatkom slávnostného aktu odhalenia sochy Svätopluka

 

 

Tribúna s pozvanými hosťami na Čestnom nádvorí Bratislavského hradu

 

 

Zástupcovia občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae Ferenc Edődy, JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. (predseda združenia) a MUDr. Zuzana Práznovszká

 

 

Bývalý riaditeľ Slovenského národného divadla v Bratislave Dušan Jamrich slovom sprevádza slávnostný akt odhalenia sochy Svätopluka

 

 

Prezident Slovenskej republiky Doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc. (v pozadí) pri slávnostnom prejave

 

 

Sólisti Opery Slovenského národného divadla v Bratislave Otokar Klein a Dušan Jariabek a zbor Opery Slovenského národného divadla

 

 

Predseda Slovenskej národnej rady Mgr. Pavol Paška pri slávnostnom prejave

 

 

Sólista Opery Slovenského národného divadla v Bratislave Peter Mikuláš a zbor Opery Slovenského národného divadla

 

 

Predseda vlády Slovenskej republiky Doc. JUDr. Robert Fico, CSc. (v pozadí) pri slávnostnom prejave

 

 

Slávnostný akt vkladania zakladajúcej listiny pamätnika spolu s posolstvom Jeho Eminencie Jána Chrizostoma kardinála Korca do podstavca socha Svätopluka

 

 

Socha Svätopluka na Čestnom nádvorí pred Bratislavským hradom tesne po jej odhalení

 

 

Sólisti opery Slovenského národného divadla v Bratislave Otokar Klein a Dušan Jariabek a Detský spevácky zbor  Slovenského rozhlasu

 

 

Novoodhalená socha Svätopluka na Čestnom nádvori pred Bratislavským hradom

 

 

Novodhalená socha Svätopluka