NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

Záverečná slávnosť kultúrnych dní Festum Varadinum v Oradei

 

Tohto roku sa v Oradei (Rumunsko) už po 19. krát uskutočnila osem dní trvajúca séria cirkevných a kultúrnych podujatí pod názvom Festum Varadinum, ktorou si organizátori každoročne pripomínajú kráľa svätého Ladislava, zakladateľa mesta, biskupstva a rímskokatolíckej katedrály. Podujatie začína vždy v piatu veľkonočnú nedeľu a končí nasledujúcu nedeľu slávnostným ceremoniálom. Terajšia spomienka sa uskutočnila v čase od 25. apríla do 2. Mája.

Kráľ svätý Ladislav sa narodil v Poľsku 27. júna 1046 a zomrel v Nitre 29. júla 1095. Bol druhým synom kráľa Bélu I. a poľskej princeznej Richenzy, dcéry poľského kráľa Meška II. Počas svojho pomerne krátkeho obdobia vládnutia ukázal, že mocným, nebojácnym a hlboko veriacim panovníkom.  Okrem v Oradei založil biskupstvo a katedrálu aj v Nitre a Záhrebe. Počas jeho panovania vyhlásili za svätého biskupa Gellérta (Gerhard), kráľa Štefana I., princa Imricha, ako aj pustovníkov Ondreja a Benedikta. On sám bol vyhlásený za svätého v roku 1192.

Občianske združenie Nobilitas Carpathiae udržuje potomkov niekdajších šľachtických rodov, preto považuje za svoju povinnosť, aby si v duchu odkazu Svätej koruny ctil a pripomínal pamiatku a odkaz velikánov našich dejín. Z tohto dôvodu sa členovia nášho občianskeho združenia aj tohto roku zúčastnili záverečného aktu kultúrnych podujatí v Oradei s názvom Festum Varadinum, konkrétne jeden zo zakladajúcich členov združenia pán Ferenc Erdődy a predseda združenia JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. Zo Slovenska sa zúčastnili aj členovia základnej organizácie Csemadoku (Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesülete – Kultúrny spolok maďarských pracujúcich v Československu) v Nových Zámkoch pod vedením jej predsedníčky Margit Berényi.

Dvojdňová cesta začala už deň pred záverečným aktom, teda 1. mája oboznámením sa s historickými a kultúrnymi pamiatkami Oradei. V jednom z priestorov historickej pevnosti, ktorá je v súčasnosti pod rekonštrukciou, si účastníci vypočuli prednášku riaditeľa miestneho múzea László Jakabffyho a miestneho historika a spisovateľa Ottó Pásztaiho o dejinách mesta, po ktorej nasledovala krátka oboznamovacia prechádzka mestom. Rímskokatolícku katedrálu, ktorú založil Svätý Ladislav a ktorého meno aj nesie, a k nej patriace múzeum predstavil vikár József Fodor. Nasledovala krátka slávnostná chvíľa, počas ktorej predseda Zväzu svätej koruny pán Imre Kiss za súčinnosti pána Ferenca Erdődyho pri príležitosti 20. výročia znovuzaloženia zväzu odovzdali Dr. grófovi Györgyovi Kohárymu vyznamenanie za jeho dlhoročnú prácu v prospech Svätej koruny.

V nedeľu 2. mája o 11 hod. miestneho času sa v katedrále svätého Ladislava konala slávnostná svätá omša, ktorou sa ukončila tohtoročná séria spomienkových kultúrnych podujatí. Svätú omšu celebroval Oradejský diecézny biskup László Böcskei, koncelebrovali biskupský vikár Dr. József Fodor a predchádzajúci diecézny biskup Dr. József Tempfli. Po svätej omši sa na námestí pred katedrálou uskutočnil slávnostný sprievod, v ktorom pred bustou svätého Ladislava kráčali členovia jednotlivých rytierskych rádov a Zväzu svätej koruny, ako aj občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae.

Na spiatočnej ceste domov sa členovia delegácie občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae, základnej organizácie Csemadoku v Nových Zámkoch a Zväzu Svätej koruny ešte na území Maďarska zúčastnili spoločného obeda v reštaurácii jedného motela. Počas obeda predsedníčka základnej organizácie Csemadoku  v Nových Zámkoch Margit Berényi odovzdala predsedovi Zväzu svätej koruny pánovi Imre Kissovi knihu o 60-ročnom pôsobení novozámockého Csemadoku, ktorej autorom je miestny historik a spisovateľ Sándor Strba, ako aj antológiu obsahujúcu všetky príspevky do literárnej tvorivej súťaže za rok 2008.

Občianske združenie Nobilitas Carpathiae považuje kultúrne dni Festum Varadinum za jedno z jeho najvýznamnejších podujatí, preto sa ho budú pravidelne zúčastňovať aj v nasledujúcich rokoch.

(Text: MP, foto: MP & MB)

 

 

 

Krátka oddychová prestávka na ceste do Oradei.

Na obrázku zľava: predsedníčka základnej organizácie Csemadoku v Nových Zámkoch, poslankyňa mestského zastupiteľstva a predsedníčka kultúrneho výboru mestského zastupiteľstva v Nových Zámkoch Margit Berényi, predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. a členka miestnej organizácie Csemadoku Mgr. Mária Baloghová.

 

 

Prvá cesta po príchode do Oradei viedla na hrad

 

 

Na nádvorí oradejského hradu.

Vľavo v pozadí Margit Berényi a Mgr. Mária Baloghová, vpravo v slávnostnom odeve šľachticov Ferenc Erdődy a JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.

 

 

Spoločná fotografia pred hradnou bránou

 

 

Oradejský biskupský vikár Dr. József Fodor predstavuje dejiny oradejskej katedrály

 

 

Vikár Dr. József Fodor pri buste svätého Ladislava, v ktorej je v ozdobnej schránke uložená časť panovníkovej lebečnej kosti

 

 

Vikár Dr. József Fodor prednáša o exponátoch múzea katedrály svätého Ladislava

 

 

 

V katedrále predseda Zväzu svätej koruny pán Imre Kiss odovzdáva Dr. grófovi Györgyovi Kohárymu diplom k vyznamenaniu za dlhoročnú prácu v prospech Svätej koruny, ...

 

 

...ktorú mu následne pán Ferenc Erdődy, potomok slávneho grófskeho rodu, pripína

 

 

Ferenc Erdődy a JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. v oradejskej katedrále svätého Ladislava

 

 

Liturgický sprievod prichádza na záverečnú svätú omšu konanej v nedeľu 2. mája,...

 

 

...v ňom biskupský vikár Dr. József Fodor, titulárny biskup Dr. József Tempfli, a nakoniec oradejský diecézny biskup Dr. László Böcskei

 

 

Oradejsk7 diecözny biskup Dr. László Bécskei v kruhu koncelebrujúcich cirkevných hodnostárov

 

 

Predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. so zástavou združenia; v pozadí rehoľníci rádu premonštrátov

 

 

Sándor Molnár, Péter Halápi a Ferenc Szadeczky so zástavou Zväzu Svätej koruny

 

 

Provikár Albert Kiss hovorí o kráľovi svätom Ladislavovi; v popredí časť zástavy občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae, v pozadí titulárny biskup Dr. József Tempfli a oradejský diecézny biskup Dr. László Böcskei

 

 

Pohľad na veriacich v oradejskej katedrále svätého Ladislava; v popredí predstavitelia mesta

 

 

Delegácia Zväzu svätej koruny na čele s jeho predsedom Imre Kissom zaujímajú popredné miesto medzi čestnými hosťami

 

 

Oradejský diecézny biskup Dr. László Böcskei...

 

 

...počas venovania svätej omše...

 

 

...a počas premeny

 

 

Diecézny biskup Dr. László Böcskei...

 

 

... a biskupský vikár Dr. József Fodor podávajú sväté prijímanie (Eucharistiu)

 

 

Prítomní veriaci pristupujú k sviatosti svätého prijímania

 

 

Slôávnostný sprievod je zoradený v bazilike; v pozadí vidieť predsedníčku základnej organizácie Csemadoku v Nových Zámkoch Margit Berényi a zástavu občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

 

 

Spriavod vychádza z katedrály; pred bustou svätého Ladislava vidieť predsedu občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae JUDr. Ing. Mikuláša Práznovszkyho, CSc. so zástavou združenia

 

 

Predsedníčka základnej organizácie Csemadoku v Nových Zámkoch Margit Berényi a Mgr. Mária Baloghová v sprievode

 

 

Na spiatočnej ceste domov sa účastníci podujatia zastavili v reštaurácii jedného motela,...

 

 

...kde s neskrývaným apetítom spoločne skonzumovali obed

 

 

Predsedníčka základnej organizácie Csemadoku v Nových Zámkoch Margit Berényi odovzdáva predsedovi Zväzu svätej koruny Imre Kissovi publikáciu novozámockého miestneho historika a spisovateľa Sándora Strbu s názvom 60 rokov novozámockého Csemadoku

 

 

 

Mgr. Mária Baloghová a Margit Berényi v spoločnosti Tibora Görgeyho a manželky

 

 

JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. a Ferenc Erdődy za spoločným stolom