NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

Slávnostná členská schôdza Zväzu svätej koruny

 

Jednou z metód činnosti občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae je spolupráca s fyzickými osobami, právnickými osobami, štátnymi orgánmi, orgánmi územnej samosprávy a inými občianskymi združeniami, a to tak s domácimi, ako aj zahraničnými. Medzi zahraničných partnerov patrí aj Zväz svätej koruny so sídlom v Budapešti, s ktorým naše občianske združenie udržuje kontakty prakticky od svojho vzniku.

Jedným z cieľov Zväzu svätej koruny je zachovanie kultúrneho dedičstva, ochrana historických pamiatok a spolupráca medzi národmi, a to na kresťanských princípoch a na základe sakrálneho odkazu Svätoštefanskej koruny. Riadni členovia občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae sú potomkovia šľachticov bývalého Uhorského kráľovstva, ktoré bolo stelesnené v korune, ktorú zakladateľ tohto štátu kráľ svätý Štefan dostal od pápeža Silvestra II. Je preto v záujme nášho občianskeho združenia, aby udržiavalo spoluprácu s takou partnerskou organizáciou, ktorej činnosť je odvodená od rovnakého symbolu, akým bol symbol štátu, ktorého šľachticmi boli naši slávni predkovia; to všetko v medziach a rozsahu, ktorý sa neprieči Ústave Slovenskej republiky.

V sobotu dňa 12. decembra 2009 sa v Budapešti konala slávnostná výročná členská schôdza Zväzu svätej koruny, na ktorú už tradične dostalo pozvanie aj občianske združenie Nobilitas Carpathiae. Za združenie sa ho zúčastnili jeho predseda JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc., potomkovia slávneho grófskeho rodu a zakladajúci členovia združenia Ferenc Erdődy a jeho syn Ferenc Xavér Erdődy a potomok ruskej cárovnej Kataríny II. Barbara Čerbaničová, rod. Varvara Nikolajevna Karlinskaja.

Podujatie začalo popoludní o 16:00 hod. slávnostnou svätou omšou v korunovačnom kostole kráľa Mateja na Budínskom hrade. Celebroval ju niekdajší biskup Oradejskej diecézy a zároveň čestný predseda Zväzu svätej koruny Dr. József Tempfli. Okrem členov zväzu sa svätej omše zúčastnili aj zástupcovia tzv. historických cirkví Uhorského kráľovstva a zástupcovia rytierskych rádov, ktoré v súčasnosti pôsobia v Maďarsku. Po celú dobu trvania bohoslužby bola vystavená Svätoštefanská koruna, pri ktorej stáli čestnú stráž členovia Združenia strážcov koruny.

Po svätej omši sa účastníci presunuli do susedného hotela Hilton, kde sa konala najprv recepcia a následne v spoločenskej sále Corvina slávnostná členská schôdza Zväzu svätej koruny pri príležitosti 20. výročia jeho znovu založenia. V  úvode schôdze vystúpil predseda zväzu pán Imre Kiss, ktorý vo svojom príspevku poukázal najmä na pôvod Svätoštefanskej koruny, jej históriu a tiež aj jej ojedinelé postavenie a symboliku medzi korunami ostatných európskych monarchií. Ďalším bodom programu bolo odovzdanie vyznamenaní „Za dobrú prácu“ tým, ktorí sa za uplynulé dvadsaťročné obdobie významnou mierou zaslúžili o napĺňanie programu Zväzu svätej koruny. Za úctu k Svätej korune a za mimoriadny prínos v oblasti cezhraničnej spolupráce medzi národmi boli týmto vyznamenaním ocenení aj členovia občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae a čestní členovia Zväzu svätej koruny JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc., Ferenc Erdődy a Ferenc Xavér Erdődy.

Slávnostnú členskú schôdzu zavŕšil kultúrny program, v ktorom vystúpili tanečné skupiny, umelci s prednesom poézie a prózy, ako aj operní a operetní speváci Katalin Pittiová, Csaba Németh, Melinda Szegediová Szásziková a Attila Pál.

(Text: MP, foto: MP & RT)

 

 

Pred začiatkom programu členskej schôdze Zväzu svätej koruny

bol čas aj na krátku prechádzku po budínskom hrade a jeho kolí

 

 

Predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. sa nechal zväčniť

pred sochou zakladateľa uhorského štátu kráľa svätého Štefana

 

 

Zakladajúci člen občianskeho združenia Ferenc Xavér Erdődy

pred panorámou hlavného mesta Maďarskej republiky Budapešti...

 

 

...a pred budovou, ktorá kedysi patrila jeho slávnym grófskym predkom,

tzv. Erdődyho palácom

 

 

Členovia občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc., Ferenc Erdődy a jeho syn

Ferenc Xavér Erdődy v Hoteli Hilton v Budapešti pred odchodom

do korunovačného kostola kráľa Mateja na slávnostnú svätú omšu

 

 

Členovia delegácie občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. a Ferenc Erdődy na ceste

z Hotela Hilton do susedného korunovačného kostola kráľa Mateja

 

 

Čestní hostia sa v korunovačnom kostole kráľa Mateja v Budapešti

zoraďujú, aby formou slávnostného sprievodu vošli

do presbytéria kostola a zaujali tam čestné miesto

 

 

Ferenc Xavér Erdődy sprevádzal Barbaru Čerbaničovú

 

 

Ferenc Xavér Erdődy a JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc

čakajú, aby sa slávnostný sprievod pohol na svoju cestu kostolom

 

 

Na čele sprievodu kráčal člen Zväzu svätej koruny

a veliteľ vlajkovej stráže Ferenc Szadeczky

 

 

Za vlajkou Zväzu svätej koruny kráčali členovia zväzu

 

 

Členovia delegácie občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

Ferenc Erdődy, Ferenc Xavér Erdődy

a JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. v slávnostnom sprievode

 

 

Pohľad na čestných hostí v presbytériu; v pozadí v prvom rade

Ferenc Erdődy a JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.

 

 

Biskup Dr. József Tempfli počas svojho homília

 

 

Členvia občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae Ferenc Erdődy

a JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. medzi čestnými hosťami...

 

 

...počúvajú homíliu biskupa Dr. Józsefa Tempfliho

 

 

V presbytériu kostola zaujala čestné miesto aj Barbara Čerbaničová

 

 

Na protiľahlej strane presbytéria zaujali čestné miesto

predseda Zväzu svätej koruny Imre Kiss a ďalší funkcionári zväzu

 

 

Celkový pohľad na členov delegácie občianskeho združenia

Nobilitas Carpathiae; v prvom rade sedí Ferenc Erdődy

a JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc., za nimi vo vrchnom rade

Barbara Čerbaničová; pred presbytériom so zástavou združenia

stojí Ferenc Xavér Erdődy spolu s ostatnými vlajkonosičmi

 

 

Detailný pohľad na členov delegácia

občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

 

 

Ferenc Xavér Erdődy so zástavou občianskeho združenia

Nobilitas Carpathiae medzi ostatnými vlajkonosičmi

 

 

Biskup Dr. József Tempfli vysluhuje svätú omšu,

v strede v pozadí JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.

so zástavou občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae,

vpravo Svätoštefanská koruna a čestná stráž

 

 

Svätoštefanská koruna

 

 

Ferenc Xavér Erdődy po výmene na poste vlajkonosiča

zaujal miesto po boku svojho otca Ferenca Erdődyho

 

 

Biskup Dr. József Tempfli počas hrania hymny Maďarskej republiky

 

 

Predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. spolu s ostatnými vlajkonosičmi

podľa protokolu vzdáva poctu predklonenou zástavou

 

 

Po svätej omši sa v spoločenskej sále Corvina hotela Hilton

konala slávnostná členská schôdza Zväzu svätej koruny

 

 

Predseda Zväzu svätej koruny Imre Kiss počas svojho prejavu

 

 

Pohľad na účastníkov slávnostnej členskej schôdze, medzi ktorými

sa nachádzali aj členovia občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

Barbara Čerbaničová (vpredu), JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.,

Ferenc Erdődy a Ferenc Xavér Erdődy

 

 

Barbara Čerbaničová spolu s ostatnými účastníkmi pozorne sleduje

prejav predsedu Zväzu svätej koruny Imre Kissa

 

 

Predseda Zväzu svätej koruny Imre Kiss blahoželá Ferencovi Erdődymu

k udeleniu vyznamenania „Za dobrú prácu”,...

 

 

...ktorú následne preberá

 

 

Ferenc Xavér Erdődy je verným pokračovateľom diela svojho otca,...

 

 

...za čo mu bolo tiež udelené toto vyznamenanie

 

 

Predseda Zväzu svätej koruny Imre Kiss oceňuje zásluhy

predsedu občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

JUDr. Ing. Mikuláša Práznovszkyho, CSc. na rozvoji

cezhraničnej spolupráce medzi Slovákmi a Maďarmi

 

 

Za tieto zásluhy preberá vyznamenanie „Za dobrú prácu”

 

 

Kultúrny program zahájila folklórna tanečná skupina z Rumunska

 

 

Operná speváčka a členka Zväzu svätej koruny Katalin Pittiová

 

 

Csaba Németh zaspieval áriu z opery Ferenca Erkela Bánk Bán

 

 

Attila Pál a Melinda Szegediová Szásziková zavŕšili kultúrny program

úryvkami z operiet Imre Kálmána a Ferenca Lehára