NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

Šľachtický snem občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

 

Dvanásť kilometrov severozápadne od Štúrova v pahorkoch kopčekov s názvom Vŕšok leží obec Belá. V nej sa nachádza zrekonštruovaný barokový kaštiel, v ktorom je zriadený päťhviezdičkový hotel s reštauráciou. Hotel Château Belá je určený predovšekým na usporadúvanie rôznych podujatí, ako napríklad pracovných stretnutí, konferencií, prezentáciu nových produktov, umeleckých výstav, módnych prehliadok, súkromných osláv a pod. K tomuto účelu slúžia salóniky, konferenčná sála, bálová sála, poľovnícky salón a niekoľko jedální. V exteriéri sa nachádza veľký park, golfové ihrisko, tenisové kurty a pod., ktoré slúžia na spestrenie pobytu v kaštieli Belá.

V tomto prostredí sa konal v sobotu dňa 28. novembra 2009 šľachtický snem občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae so sídlom v Nových Zámkoch. Jeho členmi sú potomkovia historických (šľachtických) rodín bývalého Uhorského kráľovstva, ktorí v súčasnosti žijú na území Slovenskej republiky. Okrem nich boli na stretnutí prítomní aj sympatizanti občianskeho združenia a zahraniční hostia – predstavitelia zahraničných občianskych združení, s ktorými Nobilitas Carpathiae už niekoľko rokov udržuje spoluprácu.

V salóne Fresco Hotela Château Belá sa od dopoludňajších hodín schádzali členovia historických rodín, ako napríklad Apponyi, Benický, Beňovský, Domonkos, Erdődy, Forgáč, Cherbanich, Okoličáni, Práznovszky, Rakovsky, Révay a Szénássy, ktorí prišli nielen zo Slovenska, ale aj Maďarska, Nemecka a Veľkej Británie. Bez akýchkoľvek ťažkostí sa dorozumievali raz po slovensky, raz po maďarsky, nemecky alebo anglicky, ba miestami bolo počuť aj ruštinu. Medzi účastníkmi boli totiž prítomní aj potomkovia ruskej cárovnej Kataríny II., ktorí v súčasnosti žijú v Bratislave, resp. vo Veľkej Británii. Zo zahraničných hostí sa šľachtického snemu zúčastnila delegácia Zväzu svätej koruny z Maďarska na čele s jeho predsedom Imre Kissom a delegácia Združenia strážcov koruny tak isto z Maďarska. Mnohí zo zúčastnených prišli na stretnutie v slávnostných odevoch, ktoré v minulosti nosili šľachtici.

Stretnutie potomkov historických rodín začalo slávnostnou svätou omšou v kostolíku, ktorý je súčasťou kaštiela. Omšu celebroval dôstojný otec František Macho, farár v susednej obci Mužla, a to v latinskom, resp. slovenskom a maďarskom jazyku. Účastníci sa zo salóna Fresco do kostola presunuli v slávnostnom sprievode. Na jeho čele pod zástavou občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae išli účastníci v šľachtických odevoch. Po nich nasledovali členovia Zväzu svätej koruny taktiež v historických odevoch a členovia Združenia strážcov koruny v rorovnošate združenia. Za farárom oblečenom v liturgickom odeve kráčali účastníci v civilnom slávnostnom oblečení.

Šľachtický snem občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae sa konal vo veľkej bálovej sále kaštiela. Otvoril ho a viedol predseda združenia JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. Po privítaní účastníkov prečítal pozdravné listy od tých, ktorí sa snemu nemohli zúčastníť, najmä majiteľky Hotela Château Belá Ilony Gräfin von Krockow, predsedu Zväzu protikomunistického odboja a rytiera zvrchovaného rádu Maltézskych rytierov Árpáda Tarnóczyho C. H. D. a Jeho (niekdajšej) Cisársekj a Kráľovskej výsosti arcikniežaťa Michaela von Habsburg-Lothrinského, ktorý je vnukom posledného uhorského palatína Józsefa - zakladateľa maďarskej vetvy habsburskej dynastie. Predseda združenia následne informoval o liste prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča, v ktorom ocenil prácu občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae na zachovaní historických, kultúrnych a spoločenských hodnôt, ktorých nositeľmi bola v minulosti šľachta, a ktoré sú zlučiteľné so súčasnými princípmi demokratického a právneho štátu.

Po úvodných slovách predsedu občianskeho združenia predniesol svoj slávnostný prejav zakladajúci člen združenia pán Ferenc Erdődy. Po ňom opäť nasledoval predseda združenia, ktorý vo svojom hlavnom referáte informoval prítomných o doterajšej činnosti občianskeho združenia za rok 2009, o pripravovaných podujatiach v decembri 2009, ako aj o pláne činnosti na rok 2010. Z budúcoročných aktivít vyzdvihol najmä účasť na oslavách 65. výročia záchrany svätoštefanskej koruny pred blížiacou sa Sovietskou armádou a jej ukrytia v rakúskom mestečku Mattsee neďaleko Salzburgu. Na záver sa zmienil o spôsobe financovania činnosti občianskeho združenia a predniesol návrh na zmenu jeho stanov.

V rámci diskusie malo veľký úspech vystúpenie predsedu Zväzu svätej korumy Imre Kissa, ktorý hovoril o spoločných nerozlučných dejinách bratských národov Slovákov a Maďarov, o pôvode spoločných historických prvkov v štátnych znakoch Slovenskej republiky a Maďarskej republiky a zmienil sa aj o histórii obce Belá a jej kaštiela.

(Text: MP, foto: MP & LT)

 

 

Hotel Château Belá (pri Štúrove) – miesto konanie šľachtického snemu

občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

 

 

Nádvorie kaštiela v Belej

 

 

Terasa pri veľkej bálovej sále je orientovaná smerom k parku kaštiela

 

 

Pohľad na časť parku kaštiela

 

 

Veľká bálová sála je miestom konania rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí

 

 

Aj malá spoločenská sála je vkusne zariadená

 

 

Salón – reštaurácia Baldacci umožňuje poskytnúť pohostenie pre približne 35 osôb

 

 

Malý salónik poskytuje priestor pre približne desať účastníkov

 

 

Salón Fresco – miestnosť, v ktorej sa schádzali účastníci šľachtického snemu

občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

 

 

V popredí Milena von Rakovsky a predseda občianskeho združenia

Nobilitas Carpathiae JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.

v slávnostnom odeve šľachticov

 

 

Predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. v spoločnosti Ferenca Erdődyho

a manažéra recepcie Csabu Baranyiho víta členov

Združenia strážcov koruny Dr. Szilárda Gergelya a Kolosa Gergelya

 

 

Predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. víta pani Dagmar Beňovskú,

príbuznú slávneho grófa Mórica Beňovského

 

 

MUDr. Zuzana Práznovszká (vpravo) v spoločnosti JUDr. Alíz Szűcs

a Márie Szénássy

 

 

Predseda Zväzu svätej koruny Imre Kiss pri rozhovore s  potomkom

ruskej cárovnej Kataríny II Barbarou Čerbaničovou

a jej synom Ing. Nikolajom M. Cherbanichom

 

 

Predseda Zväzu svätej koruny Imre Kiss s dôstojným otcom Jozefom Machom,

farárom v susednej obci Mužla

 

 

Rudolf von Rakovsky, Mgr. Štefan Karol Domonkos, Ferenc Erdődy,

Dr. Szilárd Gergely, JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.,

Kolos Gergely a Imre Kiss v knižnici kaštiela

 

 

Manželia Helena a Ing. František Okoličáni na spoločnej fotografii

s členmi Združenia strážcov koruny Kolosom Gergelyom

a Dr. Szilárdom Gergelyom

 

 

Predseda Zväzu svätej koruny Imre Kiss (vpravo) pri rozhovore

s Vladimírom Forgáčom a Mgr. Marcelou Révayovou

 

 

Pohľad na účastníkov šľachtického snemu v salóne Fresco

 

 

Pani Barbara Čerbaničová (rod. Varvara Nikolajevna Karlinskaja)

s Rudolfom von Rakovsky; v pozadí predseda občianskeho združenia

Nobilitas Carpathiae JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.

s manažérom recepcie Hotela Château Belá Csaba Baranyaim

 

 

Manažér recepcie Hotela Château Belá Csaba Baranyai v nemeckom jazyku

vyvetľuje účastníkom históriu a súčasnosť kaštiela; predseda občianskeho

združenia Nobilitas Carpathiae JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.

tlmočí do slovenského jazyka

 

 

Účastníci šľachtického snemu pri prehliadke kaštiela Château Belá ...

 

 

...

 

 

...

 

 

...

 

 

...

 

 

...

 

 

...

 

 

...

 

 

... pod vedením manažéra recepcie Csabu Baranyaiho

 

 

Slávnostný sprievod účastníkov šľachtického snemu opúšťa

nádvorie kaštiela Château Belá ...

 

 

... a je na ceste do blízkeho rímskokatolíckeho kostola

 

 

Po delegácii Zväzu svätej koruny nasledovali členovia Združenia strážcov koruny,

dôstojný otec Jozef Macho a ďalší účastníci šľachtického snemu

 

 

Pohľad na slávnostnú svätú omšu

 

 

Ferenc Szadeczky s vlakou Zväzu svätej koruny

a JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. so zástavou

občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

 

 

Účastníci šľachtického snemu občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae...

 

 

... počas slávnostnej svätej omše v kostole kaštiela Château Belá

 

 

Sprievod účastníkov šľachtického snemu občianskeho združenia

Nobilitas Carpathiae sa po svätej omši vracia späť do kaštiela

Château Belá

 

 

Čelo sprievodu vchádza na nádvorie kaštiela Château Belá

 

 

Pohľad na účastníkov šľachticého snemu v bálovej sále

kaštiela Château Belá

 

 

Mgr. Štefan Karol Domonkos, Beatrix Erdődy, Ferenc Xavér Erdődy,

 Milena von Rakovsky a ďalší účastníci za slávnostným stolom

 

 

Pohľad na delegácie Združenia strážcov koruny

a Zväzu svätej koruny na šľachtickom sneme

 

 

JUDr. Alíz Szűcs, delegácia Združenia strážcov koruny

a delegácia Zväzu svätej koruny

 

 

Pohľad na účastníkov šľachtického snemu občianskeho združenia

Nobilitas Carpathiae

 

 

Mgr. Marcela Révayová a Vladimír Forgáč

 

 

Manželia Milena a Rudol von Rakovsky

 

 

MUDr. Boris Benický, Eva Benická a Zuzana Sisáková

 

 

Generálny riaditeľ Hotela Château Belá Egon Müller v mene jeho majiteľky

Ilony Gräfin von Krockow víta účastníkov šľachtického snemu;

z nemeckého jazyka tlmočí JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.

 

 

Predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. otvára šľachtický snem;

za predsedníckym stolom sedí aj dôstojný otec Jozef Macho

 

 

Dagmar Benická recituje báseň Martina Rázusa Prísaha

 

 

Darina Benická odovzdáva Barbare Čerbaničovej milú pozornosť – lopár,

ktorý darovala všetkým prítomným dámam

 

 

Mária Szénássy pri preberaní lopára od Dariny Benickej

 

 

Potomok známej grófskej rodiny Ferenc Erdődy

zahajuje svoj slávnostný prejav

 

 

Predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. prednáša hlavný referát

o činnosti občianskeho združenia

 

 

Predseda Zväzu svätej koruny Imre Kiss počas svojho diskusného príspevku;

z maďarského jazyka tlmočí JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.

 

 

Účastníci šľachtického snemu občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

v kaštieli Château Belá (pri Štúrove)