NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

Blahorečenie biskupa – mučeníka Zoltána Lajosa Meszlényiho

 

Zoltán Lajos Meszlényi sa narodil v maďarskom meste Hatvan 2. januára 1892. Maturoval v benediktínskom gymnáziu v Ostrihome (Esztergom) a následne študoval teológiu v Ríme. Za kňaza bol vysvätený 28. októbra 1915.

Od roku 1917 pracoval v Ostrihome v tzv. primašskom paláci. V roku 1931 sa stal členom kapituly, arcidekanom novohradskej a hontianskej župy, neskôr zástupcom hlavy kapituly – prepošta. Keď 26. decembra 1948 orgány štátnej bezpečnosti zatkli a vo vykonštruovanom procese odsúdili ostrihomského arcibiskupa kardinála Józsefa Mindstzentyho a úradujúci prepošt János Drahos zomrel, prijal miesto zástupcu arcibiskupa ostrihomskej arcidiecézy napriek tomu, že štátna moc chcela na tomto poste vidieť iného, k nemu lojálneho biskupa. Bez obáv z represií zo strany štátnej moci vyzýval veriacich vo svojich kázňach, aby ostali verní svojmu uväznenému duchovnému pastierovi. Sám agent, ktorý v júni 1950 písal hlásenie o biskupovi Meszlényim, takto hodnotil situáciu: nie je nádej na to, aby sme nového prepošta získali pre osobitnú spoluprácu, lebo Zoltán Meszlényi je taký človek, ktorý „si na svoj chlieb nezarába kompromismi.“

To bol dôvod, prečo odvliekli pracovníci orgánu štátnej bezpečnosti biskupa Zoltána Meszlényiho z jeho ostrihomského bytu 29. júna 1950. To bol dôvod, prečo sa dostal do internačného tábora v Kistarcsa (Maďarsko), kde ho držali a mučili izolovane od ostatných väznených, až kým v dôsledku mučenia, fyzického týrania a vyčerpanosti 4. marca 1951 zomrel.

Pápež Benedikt XVI dňa 3. júna 2009 schválil dekrét, v ktorom okrem iného uznal mučenícku smrť pomocného biskupa Zoltána Meszlényiho. Vo svojom apoštolskom liste nariadil, aby služobník Boží pomocný biskup Zoltán Lajos Meszlényi, ktorý v spolupráci so služobníkom Božím kardinálom Józsefom Mindszentym oddane a veľkodušne vykonával pastoračnú službu a za krátku dobu v duchu svojej viery obetoval život za Ježiša Krista, bol odo dneška uctievaný ako blahoslavený a aby sa jeho sviatok mohol svätiť na mieste a spôsobom predpísaným v právnom poriadku každoročne v deň jeho nebeského narodenia dňa 4. marca.

Blahorečenie duchovného pastiera sa uskutočnilo v ostrihomskej bazilike dňa 31. októbra o 10:30 hod. v rámci slávnostnej svätej omše. Svätú omšu obetoval arcibiskup Ostrihomsko-budapeštianskej arcidiecézy kardinál a prímas Maďarska Péter Erdő v prítomnosti biskupa Lászlóa Paskaiho, prefekta Kongregácie pre kauzy svätých arcibiskupa Angela Amata, apoštolského nuncia Júliusza Janusza, početných arcibiskupov, biskupov a kňazov, predsedov Národného zhromaždenia, Ústavného súdu a Najvyššieho súdu, predsedu Maďarskej akadémie vied, primátora mesta Ostrihom, ako aj ďalších predstaviteľov politického, spoločenského a kultúrneho života.

Za občianske združenia Nobilitas Carpathiae sa slávnosti zúčastnili predseda združenia JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc., a členovia Ferenc Erdődy, MUDr. Zuzana Práznovszká a Ing. Mikuláš Práznovszky. Členovia delegácie občianskeho združenia po skončení svätej omše položili na pamiatku mučeníka Zoltána Meszlényiho veniec k jednému z vedľajších oltárov ostrihomskej baziliky.

Kardinál Péter Erdő vo svojej homílii, ktorú predniesol na slávnostnej svätej omši, vyzdvihol zásluhy biskupa Meszlényiho a poukázal okrem iného na to, že „Na svete aj dnes vraždia ľudí len preto, lebo sú kresťanmi. Nasledovník Ježiša Krista však musí často znášať aj iné útrapy než násilie a vraždy. Aj v dnešných časoch sme často vystavení osočovaniu za našu vieru a cirkev, hanobeniu, opakujúcim sa vlnám falšovania dejín, nenávisti smerujúcej voči cirkvi alebo diskriminácie veriacich a cirkevných inštitúcií. Poslaním kresťana však nie je to, aby velebil seba samého, ale Ježiša Krista, nášho Pána.”

Život umučeného biskupa Zoltána Meszlényiho je príkladom života kresťana posilneného Duchom svätým.

(Text: MP, foto: MP & LT)

 

 

 

Ostrihomská bazilika v deň blahorečenia Zoltána Meszlényiho

 

 

Ferenc Erdődy a predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. pred ostrihomskou bazilikou

 

 

JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. so zástavou občianskeho združenia

Nobilitas Carpathiae pred príchodom liturgického sprievodu do baziliky...

 

 

... a počas neho

 

 

Kardinál Péter Erdő pri prechode liturgického sprievodu

požehnáva zástavu občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

 

 

Ferenc Erdődy a  JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.

na svätej omši medzi zhromaždenými veriacimi a pútnikmi

 

 

Presbytérium ostrihomskej baziliky...

 

 

...počas sávnostnej svätej omše

 

 

Arcibiskup László Paskai, arcibiskup Ostrihomsko-budapeštianskej

arcidiecézy kardinál Péter Erdő a Apoštolský Nuncius Juliusz Janusz

 

 

Prefekt Kongregácie pre kauzy svätých arcibiskup Angelo Amato

číta apoštolský list pápeža Benedikta XVI. o blahorečení

 

 

Arcibiskupi, biskupi, kňazi, veriaci a pútnici zhromaždení

na slávnostnej svätej omši v ostrihomskej bazilike

 

 

Ferenc Erdődy s vencom občianskeho združenia  Nobilitas Carpathiae

a JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. so zástavou občianskeho združenia

 

 

Kardinál Péter Erdő počas homílie o mučeníkovi Zoltánovi Meszlényim

 

 

Slávnostné odhalenie podobizne Zoltána Meszlényho...

 

 

...v ostrihomskej bazilike

 

 

 

 

Kardinál Péter Erdő a apoštolský nuncius Juliusz Janusz...

 

 

...na začiatku vysluhovania sviatosti Eucharistie

 

 

Opäť niekoľko záberov ...

 

 

...o členoch občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

 

 

Kardinál a prímas Maďarska Péter Erdő...

 

 

...

 

 

...

 

 

...počas vysluhovania sviatosti Eucharistie

 

 

Predseda občianskeho združenia JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.

so sklonenou zástavou vzdáva poctu počas premeny,...

 

 

...počas národnej hymny...

 

 

...a po položení venca

 

 

Po skončení svätej omše prechádza liturgický sprievod...

 

 

...okolo Ferenca Erdődyho a JUDr. Ing. Mikuláša Práznovszkyho, CSc.

 

 

Veniec občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

na jednom z vedľajších oltárov ostrihomskej baziliky