NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

Zakúpenie pamätného listu k vytvoreniu sochy sv. Štefana Kráľa v Komárne

 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne uznesením číslo 883/2008 zo dňa 17. júla 2008 schválilo realizáciu „Sochy Svätého Štefana“ na pozemku p. č. 1915, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno (Tržničné námestie). Súčasne bolo uložené Mestskému úradu v Komárne vykonať všetky opatrenia na realizáciu uvedenej sochy. Podľa predbežných plánov socha mala byť postavená a odhalená do 20. augusta 2009.

Na podporu realizácie sochy bola vypísaná verejná zbierka, do ktorej mohol prispieť každý, kto sa rozhodol tento projekt podporiť. Za tým účelom Mesto Komárno vydalo 2500 pamätných listov v cene 10 €, ktoré bolo možné zakúpiť osobne v pokladnici Mestského úradu Komárno. Tieto listy boli vystavené na meno a zoznam osôb, ktoré si ich zakúpili, bude vložený do základného kameňa sochy.

Cieľom činnosti občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae podľa čl. 3 ods. 1 písm. d) stanov je za podpory širokej občianskej verejnosti obnoviť zanedbané a zanedbávané kultúrne a historické dedičstvo po predchádzajúcich generáciách. Medzi takéto dedičstvo nesporne a v prvom rade patrí pamiatka prvého uhorského kráľa Svätého Štefana, zakladateľa štátu, ktorého šľachticmi boli aj naši predkovia. Z tohto dôvodu sme považovali my, členovia občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae, za svoju povinnosť, aby sme morálne aj materiálne podporili projekt realizácie sochy Svätého Štefana v Komárne.

Občianske združenie Nobilitas Carpathiae ako aj jednotliví jeho členovia tiež zakúpili pamätné listy na vytvorenie sochy sv. Štefana kráľa, čím aj týmto spôsobom prispeli k napĺňaniu svojich cieľov uvedených v stanovách občianskeho združenia.