NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

Šľachtický snem občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

 

V sobotu dňa 21. marca 2009 sa v Hoteli Magnolia v Piešťanoch uskutočnil šľachtický snem občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae. Okrem členov občianskeho združenia sa ho zúčastnili aj pozvaní hostia zo Slovenska.

Stretnutie potomkov bývalých šľachticov začalo krátko pred poludním privítaním účastníkov a neformálnymi rozhovormi v kaviarni hotela.

Stredobodom pozornosti nielen účastníkov ale aj prítomných médií bola členka občianskeho združenia pani Barbara Čerbaničová, alias Varvara Nikolajevna Karlinskaja, ktorá je potomkom ruskej cárovnej Kataríny II v šiestom pokolení. Narodila sa v Prahe, žila vo Francúzsku a Švajčiarsku, prednášala na londýnskej univerzite a v súčasnosti žije na Slovensku v Bratislave.

Program šľachtického snemu otvoril a viedol predseda občianskeho združenia JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. V slávnostnom úvodnom prejave Ferenc Erdődy hovoril o postavení a spoločenskej úlohe šľachty v bývalom Maďarskom kráľovstve. Zdôraznil, že šľachta bola síce mnohonárodnostná, ale počas takmer tisíc rokov existencie feudálneho štátu vždy bojovala za spoločné ciele. Tento historický odkaz je aktuálny aj v dnešnej zjednotenej mnohonárodnostnej Európe.

Ďalším bodom programu bolo posvätenie vlajky občianskeho združenia. Tento slávnostný akt vykonal člen občianskeho združenia pater Albert, ktorý je rehoľníkom rádu premonštrátov v Jasove.

Predseda občianskeho združenia vo svojom prednese informoval prítomných o činnosti združenia za uplynulý rok 2008. Vyzdvihol najmä to, že za pomerne krátke obdobie existencie sa členovia zúčastnili mnohých významných podujatí tak doma ako aj v zahraničí, čím sa združenie dostalo do povedomia nielen odbornej ale aj laickej verejnosti. Pri oboznámení s plánom činnosti na rok 2009 zdôraznil, že okrem podujatí zameraných na vytváranie obrazu združenia v očiach verejnosti sa budú postupne organizovať aj také, ktoré budú slúžiť napĺňaniu konkrétnych cieľov vytýčených v stanovách občianskeho združenia.

V správe o finančnom hospodárení predseda združenia informoval o zásadách hospodárenia a predložil účtovú uzávierku za uplynulý hospodársky rok. Hlavným zdrojom príjmov boli riadne a mimoriadne členské príspevky. V tomto roku k nim po prvýkrát pribudnú aj podiely zo zaplatených daní z príjmov fyzických a právnických osôb.

Šľachtický snem pokračoval diskusiou o aktuálnych otázkach činnosti občianskeho združenia.

 

 

Ferenc Erdődy, Barbara Čerbaničová a JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. v kaviarni hotela Magnolia v Piešťanoch

 

 

Barbara Čerbaničová v spoločnosti zakladajúceho člena

občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

Mgr. Štefana Karola Domonkosa

 

 

Barbara Čerbaničová alias Varvara Nikolajevna Karlinskaja

ukazuje fotografie svojich slávnych ruských predkov

 

 

Rudolf a Milena Rakovskí s redaktorkou týždenníka Slovenka Alenou Čisárikovou

 

 

Predseda občianskeho združenia JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.

pri rozhovore s Rudolfom Rakovským a Tatianou Forgáčovou

 

 

Barbara Čerbaničová s paterom Albertom

pred zahájením šľachtického snemu

 

 

Barbara Čerbaničová v spoločnosti Ferenca Xavéra Erdődyho

a JUDr. Ing. Mikuláša Práznovszkyho, CSc.

 

 

Ferenc Xavér Erdődy počas rozhovoru s paterom Albertom,

rehoľníkom Rádu premonštrátov

 

 

Rodina Erdődy ...

 

 

... a Práznovszky s Barbarou Čerbaničovou

 

 

Mgr. Štefan Karol Domonkos žiada Barbaru Čerbaničovú o povolenie odprevadiť ju k slávnostnej tabuli

 

 

Predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.

otvára šľachtický snem

 

 

Ferenc Erdődy, ktorý je priamym potomkom slávneho grófskeho rodu,

počas úvodného prejavu

 

 

Pater Albert vysväcuje novú zástavu občianskeho združenia

Nobilitas Carpathiae, ktorú držia Mgr. Éva Práznovszky

a Ferenc Xavér Erdődy

 

 

Časť slávnostnej tabule počas hlavného prejavu

predsedu občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

JUDr. Ing. Mikuláša Práznovszkyho, CSc.

 

 

Predseda občianskeho združenia JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.

pri vysvätenej vlajke občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

v slávnostnom šľachtickom odeve so šabľou

 

 

Účastníci šľachtického snemu v Hoteli Magnolia v Piešťanoch