NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

Šľachtický snem občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

 

V sobotu dňa 13. decembra 2008 sa v Nových Zámkoch za účasti domácich a zahraničných hostí konal slávnostný šľachtický snem občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae. Z domácich hostí to boli napríklad zástupcovia rodov Forgáč de Ghymes a Rakovský de Nagyrákó et Nagyselmecz, zo zahraničných zástupcovia Zväzu Svätej Koruny z Maďarskej republiky, najmä jeho celoštátny predseda vitéz Imre Kiss, ďalej Ferenc Szádecky, hlavný strážca zástavy zväzu, ako aj ďalší dvaja jeho členovia. Spoluprácu s týmto zväzom považuje občianske združenie Nobilitas Carpathiae za významnú z toho dôvodu, že Svätá Koruna je zdrojom šľachtického pôvodu členov občianskeho združenia. V minulosti totiž mohol do šľachtického stavu alebo vyššieho šľachtického stavu povýšiť výhradne ten panovník, ktorý bol korunovaný touto korunou.

Členovia občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae sa šľachtického snemu zúčastnili v slávnostných dobových odevoch šľachty. Pred konaním vlastného snemu si jeho účastníci prezreli historické pamiatky mesta nachádzajúce sa na Hlavnom námestí a jeho blízkosti. Pozornosť vzbudili aj tradičné novozámocké Vianočné trhy, ktoré začali práve v ten deň. Slávnostný obed pre účastníkov snemu sa podával v reštaurácii blízkeho hotela Starsust.

Hlavným bodom programu snemu bola správa predsedu združenia JUDr. Ing. Mikuláša Práznovszkyho, CSc. o činnosti za uplynulé ročné obdobie. Poukázal na to, že ihneď po vybavení administratívnych formalít súvisiacich so vznikom združenia sa začalo s jeho zviditeľňovaním prostredníctvom vlastnej domovskej stránky, nadviazaním spolupráce so združeniami s obdobnými cieľmi ako aj účasťou na domácich a zahraničných podujatiach. V závere svojho prejavu odovzdal predsedvi Zväzu Svätej Koruny vitézovi Imre Kissovi osvedčenie o jeho prijatí za čestného člena občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae.

Predseda Zväzu Svätej Koruny vitéz Imre Kiss vo svojom prejave zdôraznil najmä spoločné prvky v dejinách oboch národov – slovenského a maďarského, najmä účasť v bojoch proti Turkom, v Rákócziho protihabsburskom povstaní ako aj v revolúcii v rokoch 1948 – 49, že majú spoločnú ochrankyňu – Sedembolestnú Pannu Máriu, ako aj to, že aj v štátnych symboloch sú spoločné prvky, a to trojvŕšie a dvojitý kríž. Na záver svojho prejavu v slovenskom jazyku pozdravil účastníkov snemu a poďakoval sa za srdečné a priateľské privítanie.

Slávnostný šľactický snem pokračoval diskusiou a neformálnymi rozhovormi o aktuálnych otázkach činnosti občianskeho združenia.

 

 

Časť účastníkov šľachtického snemu na Hlavnom námestí

v Nových Zámkoch

 

 

Hotel Stardust v Nových Zámkoch – miesto konania šľachtického snemu

 

 

Účastníci šľactického smenu v reštaurácii hotela Stardust

 

 

Prípitok predsedu občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae JUDr. Ing. Mikuláša Práznovszkyho, CSc.

 

 

Účastníci šľachtického snemu sledujú správu predsedu združenia JUDr. Ing. Mikuláša Práznovszkyho, CSc. o činnosti združenia

 

 

Predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. odovzdáva celoštátnemu predsedovi Zväzu Svätej Koruny vitézovi Imre Kissovi osvedčenie o prijatí za čestného člena občianskeho združenia

 

 

Celoštátny predseda Zväzu Svätej Koruny vitéz Imre Kiss počas slávnostného prejavu

 

 

Členovia delegácie Zväzu Svätej Koruny

 

 

Ferenc Erdődy s manželkou Boženou a dcérou Beatrix

 

 

Celoštátny predseda Zväzu Svätej Koruny vitéz Imre Kiss počas rozhovoru s Vladimírom Forgáčom

 

 

Manželia Rudolf a Milena Rakovskí

 

 

Mgr. Štefan Karol Domonkos počas svojho diskusného príspevku

 

 

MUDr. Zuzana Práznovszká počas rozhovoru s Rudolfom Rakovským

 

 

Účastníci šľachtického snemu Vladimír Forgáč, Ferenc Erdődy a Ján Forgáč