Sprievod Svätej Pravice v Budapešti

 

Podľa obyčajového práva platného na našom území vznikala šľachta ako privilegovaná spoločenská trieda – na rozdiel od iných feudálnych štátov – na základe uznania služby pre verejné blaho (laurea virtutis). Šľachtictvo sa spočiatku nadobúdalo darovaním kráľovského majetku, neskôr na základe nobilitačnej listiny.

Právo povyšovať do šľachtického stavu patrilo výlučne tomu panovníkovi, ktorý bol korunovaný Svätou Korunou. Podľa legendy túto korunu spolu s apoštolským požehnaním poslal pápež Silvester II. prvému uhorskému kráľovi Štefanovi I. (Svätému) na jeho korunováciu na Vianoce roku 1000.

Po smrti kráľa Svätého Štefana v roku 1038 jeho telo uložili do mramorového sarkofágu v Bazilike v Budapešti, ktorá dnes nesie jeho meno. Počas nástupníckych bojov o trón vznikli obavy zo zneuctenia mŕtvoly, preto ju Kapitula v Stoličnom Belehrade (Székesfehérvár) nechala zo sarkofágu vybrať a a ukryť do kazemat pod bazilikou. Pri tejto príležitosti oddelili mumifikovanú pravicu, lebo jej pripisovali zázračnú silu, a uložili ju v klenotnici baziliky.

Pravica kráľa Svätého Štefana, tzv. Svätá Pravica, je spolu so Svätoštefanskou Korunou symbolom šľachtického pôvodu našich otcov, ku ktorých potomkom sa hlásime my, členovia občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae. Považujeme preto za našu povinnosť, aby sme – pri bezpodmienečnom dodržiavaní všetkých ústavných princípov Slovenskej republiky – náležitým spôsobom vzdali úctu symbolom, ktoré sú základom nášho šľachtického pôvodu.

Z vyššie uvedeného dôvodu sa členovia Občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae na pozvanie Zväzu Svätej Koruny dňa 20. augusta 2008 v Budapešti zúčastnili na tradičnom sprievode Svätej Pravice. Oslavy sa začali o 17.00 hod slávnostnou svätou omšou, ktorú pred bazilikou Svätého Štefana obetoval arcibiskup Ostrihomsko-budapeštianskej arcidiecézy kardinál Péter Erdő. Členovia občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae, Zväzu Svätej Koruny, ako aj Apoštolskou Svätou Stolicou uznaných rehoľných a rytierskych rádov ju sledovali z priestorov baziliky prostredníctvom veľkoplošných obrazoviek.

Po slávnostnej svätej omši nasledoval vlastný sprievod Svätej Pravice po uliciach Budapešti, ktorého sa členovia občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae zúčastnili pod symbolmi Zväzu Svätej Koruny.

Filmový materiál o priamom prenose z podujatia sa nachádza na stránke:

http://www.mtv.hu/videotar/?id=28313

(Text a foto: MP)

 

 

 

Účastníci sprievodu Svätej Pravice na Námestí hrdinov v Budapešti

 

 

Účastníci sprievodu Svätej pravice počas slávnostnej svätej omše v Bazilike Svätého Štefana

 

 

Vitéz Imre Kiss s manželkou Gizelou, JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. a Ferenc Erdődy počas slávnostnej svätej omše v bazilike Svätého Štefana

 

 

Členovia rytierskych rádov  počas slávnostnej svätej omše v bazilike Svätého Štefana; v popredí člen občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae Ferenc Xavér Erdődy

 

 

Predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. pri Svätej Pravici v bazilike Svätého Štefana

 

 

Člen občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae Ferenc Xavér Erdődy pri Svätej Pravici v bazilike Svätého Štefana

 

 

Arcibiskup Péter Erdő počas slávnostnej svätej omše ...

 

 

... na obrazovkách umiestnených  v bazilike Svätého Štefana

 

 

Účastníci sprievodu za Zväz Svätej Koruny v bazilike Svätého Štefana pripravení zaradiť sa do sprievodu

 

 

Predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. a predseda Zväzu Svätej Koruny vitéz Imre Kiss v sprievode Svätej Pravice v uliciach Budapešti

 

 

Účastníci sprievodu za Zväz Svätej Koruny v uliciach Budapešti

 

 

Účastníci sprievodu za Zväz Svätej Koruny v uliciach Budapešti; vpravo člen občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae Ferenc Erdődy

 

 

Účastníci sprievodu Svätej Pravice po jeho skončení ...

 

 

... na námestí pred Bazilikou Svätého Štefana