NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

Festum Varadinum - oslavy založenia mesta Oradea s názvom

 

Dňa 27. apríla 2008 sa v Oradei (Rumunsko) konali záverečné oslavy založenia mesta, ktorých sa na osobné pozvanie zúčastnili aj predseda občianskeho združenia JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. a člen predsedníctva občianskeho združenia Ferenc Erdődy. Týždeň trvajúce oslavy s názvom Festum Varadinum sa tradične začínajú piatu nedeľu po Veľkej noci slávnotnou svätou omšou v miestnej Rímskokatolíckej bazilike a končia sa nasledujúcu nedeľu záverečnými oslavami a slávnostnou pobožnosťou v kostole Reformovanej cirkvi. Tohto roku sa po 50-ročnej nútenej prestávke konali oslavy 17.-ty krát a konali sa v znamení spoločnej viery za jednotnú  budúcnosť Európy.

Dňa 26. apríla popoludní si účastníci osláv v Oradei spoločne prezreli baziliku Svätého Ladislava, ktorej minulosť a súčasnosť priblížil vikár József Fodor. V klenotnici baziliky sa nachádza výstava sakrálnych klenotov, hermy kráľa Svätého Ladislava a zbierky vyznamenaní miestneho biskupa Józsefa Tempfliho. Po prehliadke baziliky nasledovala návšteva starobylého hradu, v rámci ktorej sa uskutočnila prednáška o jeho histórii a súčasnom stave jeho obnovy. Večer sa na počesť účastníkov osláv uskutočnilo slávnostné kultúrne predstavenie za účinkovania miestnych umelcov.

V nedeľu dňa 27. apríla o 10.00 hod. sa konala svätá omša v bazilike Svätého Ladislava, ktorú celebroval vikár József Fodor. Po nej o 11.00 hod. sa v kostole reformovanej cirkvi konala slávnostná pobožnosť, na ktorej sa zúčastnil aj miestny biskup Rímskokatolíckej cirkvi József Tempfli. Pobožnosť viedol biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi a poslanec Európskeho parlamentu László Tőkés. Vo svojej kázni zdôraznil: „Musíme sa usilovať o to, aby sa napriek jazykovej a kultúrnej rôznorodosti posilňovalo naše jednotné európske zmýšľanie”. Profesorka cirkevných dejín Univerzity Reformovanej cirkvi v Budapešti Dr. Erzsébet Horváth(ová) vo svojej prednáške venovala predladu tzv. Varadínskej biblie z roku 1661, ktorý sa pre súčasnosť zachoval iba v jedinom pôvodnom exemlári. Po slávnostnej pobožnosti sa uskutočnilo prijatie účastníkov slávnosti u biskupa László Tőkésa.

Pobyt členov občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae v Oradei sa skončil prehliadkou Biskupského paláca, počas ktorej účastníkov sprevádzal biskup Rímskokatolíckej cirkvi József Tempfli. Vo svojom podrobnom výklade poukázal najmä na osud budovy počas totalitného komunistického režimu a na súčasný stav jej obnovy.

(Text a foto: MP)

 

 

 

JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. a Ferenc Erdődy

po príchode do Oradei

 

 

Účastníci záverečných osláv založenia mesta v dňoch 26. a 27.4.2008

 

 

Pred bazilikou Svätého Ladislava, ...

 

 

 

 

... pred Biskupským palácom ...

 

 

 

... a v bazilike Svätého Ladislava v Oradei

 

 

Vikár József Fodor vysvetľuje históriu baziliky Svätého Ladislava.

 

 

Pohľad na časť výstavy v klenotnici baziliky Svätého Ladislava

 

 

Pri herme kráľa Svätého Ladislava (1077 – 1095), ...

 

 

... pred hradom ...

 

 

... a na nádvorí hradu v Oradei

 

 

Záber z večerného kultúrneho programu ...

 

 

... a pohľad na účinkujúcich počas finále

 

 

Bazilika Svätého Ladislava v Oradei počas slávnostnej svätej omše

 

 

Vikár József Fodor pri celebrovaní svätej omše

 

 

Veriaci ...

 

 

... a medzi nimi Ferenc Erdődy a JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.

počas svätej omše v Bazilike Svätého Ladislava

 

 

Biskupi László Tőkés a József Tempfli s duchovným pastierom

Attila Veres-Kovács  v kostole Reformovanej cirkvi v Oradei

 

 

Pohľad na kostol Reformovanej cirkvi počas slávnostnej pobožnosti

 

 

Biskup László Tőkés počas kázne

 

 

Profesorka Dr. Erzsébet Horváth(ová)

prednáša o Varadínskej biblii

 

 

JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. (vzadu stojaci) ...

 

 

... a Ferenc Erdődy (v posledmom rade) sledujú priebeh pobožnosti

 

 

Biskup László Tőkés preberá rad –

- Kríž Zväzu Svätej Koruny s diplomom ...

 

 

... a následne prijíma blahoželanie od celoštátneho predsedu zväzu

pána vitéz Kiss Imre

 

 

Biskup László Tőkés

počas ďakovného prejavu

 

 

Biskup József Temfli počas prejavu

 

 

Biskup József Tempfli preberá diplom od biskupa László Tőkésa

 

 

Pohľad na kostol Reformovanej cirkvi počas slávnostnej pobožnosti

 

 

Biskup László Tőkés drží v ruke tzv. Varadínsku bibliu z roku 1661

 

 

Varadínska biblia z roku 1661

 

 

Ferenc Erdődy (vpravo) pri rozhodore s biskupom László Tőkésom

na nádvorí kostola Reformovanej cirkvi v Oradei

 

 

JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. s biskupom László Tőkésom

na nádvorí kostola Reformovanej cirkvi v Oradei

 

 

Rímskokatilícky biskup József Temfli

prednáša prítomným na nádvorí Biskupského paláca v Oradei

 

 

Jedna z reštaurovaných miestností Biskupského paláca